Příspěvek k poznání tvrziště v Českých Libchavách na Ústeckoorlicku

Title: Příspěvek k poznání tvrziště v Českých Libchavách na Ústeckoorlicku
Variant title:
  • Contribution to the Information about a Manor Site in České Libchavy, in the Ústí nad Orlicí Region
  • Ein Beitrag zu den Erkenntnissen über die Festungsstätte in České Libchavy im Bezirk Ústí nad Orlicí
Author: Vích, David
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 163-177
Extent
163-177
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zatímco písemné prameny datují tvrziště v Českých Libchavách do druhé poloviny 14.–16. století, kolekce nově získaných movitých nálezů ukazuje na osídlení ve 14. století, popřípadě v první polovině 15. století. Relikt komunikace v bezprostřední blízkosti lokality připouští stejné datování, movité nálezy však neposkytl.
While written sources date the manor site in České Libchavy to the second half of the 14th–16th century, a collection of recently excavated items points towards settlement in the 14th century, or in the first half of the 15th century. Remains of a communication in close proximity of the location allow for the same dating; however, no material finds have been unearthed.
References
[1] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1 (Friedrich, G., ed.). Praha 1912.

[2] BERANOVÁ, M., 1957: Slovanské žňové nástroje v 6.–12. století – Славянские жатвенные орудия VI – XII вв., PA XLVIII, 99–117.

[3] BURIAN, V., 1981: Nálezy jezdeckých třmenů z období 1340–1425 na hradě Tepenci a v dolanské Kartouzce, Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 212, 25–28.

[4] CEJPOVÁ, M., 2003: Tvrziště České Libchavy, k. ú. České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 248–254.

[5] DRAGOUN, Z., 1992: Klíče z domu čp. 241/I v Husově ulici na Starém Městě pražském, SbSPS 3, 59–66.

[6] DRNOVSKÝ, P., 2012: "Tvrz" v Třebověticích. Hmotná kultura středověkého a raně novověkého sídla ve východních Čechách – "The Fortified Manor" in Třebovětice. Material Culture od Medieval and Early Modern Period Residence in Eastern Bohemia, Studia Mediaevalia Pragensia 11, 177–226.

[7] DURDÍK, T., 1972: K problematice středověkých šipek v Československu, Zpravodaj klubu vojenské historie 2, 4–6; 3, 5–9.

[8] DURDÍK, T., 1976: Nálezy z hradu Týřova I. Katalog starších sbírek. Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd XVIII/3–6. Praha – Nitra – Brno.

[9] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku – Die Burg Vildštejn bei Chrudim, CB 3, 47–72.

[10] HEJNA, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách – Die Feste auf Bradlo bei Hostinné n. L. (Arnau an der Elbe) – ein Beitrag zur Burgenforschungen in Nordostböhmen, PA LXV, 365–418.

[11] HEJNA, A., 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov – Das Fundinventar metallischer Gegenstände aus Burg Vizmburg, Katastralgemeinde Havlovice, Bez. Trutnov, AH 8, 491–501.

[12] HUML, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice. Fontes Musei Reginaehradecensis – Supplementum II. Hradec Králové.

[13] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[14] KLÍMA, B., 1980: Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích. Praha.

[15] KOŠŤÁL, J. a kol., 2013: Vízmburk. Příběh ztraceného hradu. Havlovice.

[16] KOUŘIL, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu (železné předměty) – Archäologische Funde aus Burg Templštejn (eiserne Gegenstände), AH 4, 129–140.

[17] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.

[18] KRAJÍC, R., 1991: Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska

[19] KRAJÍC, R., Eiserne Baubeschläge und Verschließungsmechanismen von den hochmittelalterlichen Lokalitäten in der Gegend von Tábor, AH 16, 323–344.

[20] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa, díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[21] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně XVII/1. Brno.

[22] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Hrad Rokštejn a jeho úloha v předhusitském a husitském období. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě (Měřínský, Z., ed.), 65–82. Brno – Jihlava.

[23] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno.

[24] MILITKÝ, J.–VÍCH, D., 2010: Nález uherského dukátu Ladislava V. v Českých Libchavách (okr. Ústí nad Orlicí), Numismatický sborník 25, 169–170.

[25] MUSIL, F., 1995: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí na Orlicí. Ústí nad Orlicí.

[26] MUSIL, F.–GILAR, Š., 2002: K dějinám tvrze v Horních Libchavách, Pomezí Čech a Moravy 5, 243–250.

[27] MUSIL, J., 2004: Nálezy kování dřevěných rýčů ve východních Čechách se zvláštním zřetelem ke Chrudimsku, Chrudimský vlastivědný sborník 8, 43–54.

[28] MUSIL, J., 2008: Nové nálezy kování dřevěných rýčů a lopat z východních Čech, ČSPS 116, 240–246.

[29] MUSIL, J., 2010: Okutí dřevěného rýče a lopaty z Chrudimi – Hradební ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 165–179.

[30] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[31] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1956: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Praha.

[32] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1957: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. Praha.

[33] PETRTYL, J., 1966: Nálezy mincí v oblasti Trstenické stezky na Litomyšlsku a jejich historická dokumentárnost. Litomyšl.

[34] POCHE, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech A/J. Praha.

[35] POLLA, B., 1962: Pamiatky hmotnej kultúry 15. storočia z Posádky pri Gajaroch, ZbSNM LVI – História 2, 107–140.

[36] RICHTER, M., 1961: počátkům tak zvaných gotických klíčů – Über den Beginn der sog. gotischen Schlüssel. In: Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV 1. K poctě akademika Jana Eisnera, 96–101. Brno.

[37] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[38] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, SlArch XXIV, 245–395.

[39] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Hradecko. Praha.

[40] SLIVKA, M., 1980: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, Historica Carpatica XI, 218–288.

[41] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, Historica Carpatica XII, 211–276.

[42] SWIĘTOSŁAWSKI, W., 1990: Strzemiona średniowieczne z ziem Polski. Łódź.

[43] VÍCH, D., 2006: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Katalog archeologické sbírky. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 62–63. Praha.

[44] VÍCH, D., 2014: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2012, Archeologie východních Čech 4/2012, 235–240.

[45] ZIMMERMANN, B., 2000: Mittelalterliche Geschossspitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchengen. Schweitzer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 26. Basel.