Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu

Title: Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu
Variant title:
  • Non-destructive research into the deserted Havraň locality (Nymburk district) : a contribution to the form of early medieval centres of the lower rank
  • Zerstörungsfreie Untersuchung der Wüstung Havraň (Bezirk Nymburk) : ein Beitrag zum Aussehen frühmittelalterlicher Zentren niederer Ordnung
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 67-91
Extent
67-91
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná studie shrnuje v ýsledky analytických povrchových sběrů a velkoplošného geofyzikálního průzkumu, které byly realizovány v poloze Havransko, k. ú. Vestec nad Mrlinou, okr. Nymburk. Havraň plnila dle písemných pramenů v raném středověku roli správního centra nižšího řádu, ve vrcholném středověku se zde nacházela tvrz typu motte s hospodářským dvorem a několika poddanskými usedlostmi. Cílem nedestruktivního archeologického výzkumu bylo především poznání podoby raně středověkého osídlení a jeho proměn ve vrcholném středověku. Nedestruktivní výzkum potvrdil chronologické zařazení lokality do raného až pozdního středověku (nejpozději 10. až 15. století). Na základě výsledků povrchových sběrů lze sledovat poměrně výrazné posuny osídlení v jednotlivých fázích, které byly vyčleněny na základě technologických keramických tříd. Geofyzikální prospekce ukázala nejvyšší koncentraci sídlištních objektů na terénní vlně táhnoucí se napříč zkoumanou plochou, kde byly zároveň zjištěny největší kumulace keramiky při povrchových sběrech.
This study sums up the results of analytical field-walking and large-scale geophysical survey conducted in the Havransko area, in the Vestec nad Mrlinou cadastral zone (Nymburk district, Central Bohemia). According to written sources, Havraň in the early Middle Ages played the part of an administrative centre of the lower rank, while in the high Middle Ages it included a manor of the motte and bailey type and several peasant farmsteads. The objective of non-destructive archaeological research was, in particular, the study of the form of early medieval settlement and its transformations in the high Middle Ages. The non-destructive research confirmed the chronological classification of the site regarding the period between the early and late Middle Ages (between the 10th and the 15th century at the latest). Based on the results of field-walking, relatively distinct settlement shifts in the individual phases can be observed, determined on the basis of technological pottery classes. Geophysical survey showed the highest concentration of settlement features on a terrain undulation stretching across the investigated area which also contained the largest accumulation of pottery revealed by field-walking.
Note
Tento příspěvek byl podpořen výzkumným projektem GA UK č. 130318 s názvem "Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách", řešeným na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Projekt byl dále podpořen Studentským vědeckým stipendiem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2018. Příspěvek vznikl v rámci projektu "Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě", reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Der vorliegende Beitrag wurde von dem an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität durchgeführten Forschungsprojekt GA UK Nr. 130318 – "Eine zerbrechliche Stabilität - das Ernährungsvermögen von Feldsystemen im mettelalterlichen Böhmen" gefördert. Das Projekt wurde ferner gefördert vom Studentischen Wissenschaftsstipendium der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität 2018. Der Beitrag entstand im Rahmen des Projektes "Kreativität und Adaptabilität als Voraussetzung für den Erfolg Europas in einer vernetzten Welt" (Reg.-Nr.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) finanziert vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.