Kachle s otisky textilu

Title: Kachle s otisky textilu
Variant title:
  • Tiles with imprints of fabric
  • Kacheln mit Textilabdrücken
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 849-861
Extent
849-861
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek představuje výběr třinácti pozdně středověkých a raně novověkých zlomků a torz kamnových kachlů s otisky textilií na rubu čelní vyhřívací stěny ze sedmi brněnských lokalit, u nichž byl dle možností určen typ textilní vazby a byla provedena mikropetrografická analýza, která prokázala výrobu z místní keramické suroviny získávané z jednoho rozsáhlejšího těžebního areálu na terase řeky Svitavy. Použití textilie je spojeno s materiálem střední zrnitosti a ovlivněno individuálním zvládnutím procesu formování čelní vyhřívací stěny.
This contribution presents a selection of thirteen late medieval and early modern age fragments and body fragments of stove tiles with imprints of fabric on the back of the front heating wall. The tiles come from seven locations in Brno. A particular type of weave was identified with some of them, and micropetrographic analysis confirmed the manufacture from local clay acquired from a single extensive mining area on the Svitava River terrace. The use of fabric is combined with a medium-grain material, and was affected by individual skills regarding the process of shaping the front heating wall.
Note
Příspěvek vznikl s podporou grantového projektu GA17-13967S Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku.
Der vorliegende Beitrag wurde vom Förderprojekt GA17-13967S Quellen und Verbreitung ausgewählter Handelsware der Keramikproduktion des Hoch- und Spätmittelalters gefördert.
References
[1] DIVILEKOVÁ, D.–GREGOR, M., 2009: Mineralogicko-technologická charakteristika gotických a renesančných neglazovaných kachlíc z hradu Devína – Mineralogisch-technologische Charakteristik gotischer und renaissancezeitlicher unglasierter Kacheln von der Burg Devin, AH 34, 301–317.

[2] GREGEROVÁ, M. a kol., 2010: Gregerová, M.–Čopjaková, R.–Beránková, V.–Bibr, P.–Goš, V.–Hanuláková, D.–Hložek, M.–Holubová-Závodná, B.–Kristová, L.–Kuljovská, Z.–Macháček, J.–Mazuch, M.–Procházka, R.–Škoda, R.–Všianský, D., Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[3] GREGEROVÁ, M.–FOJT, B.–VÁVRA V., 2002: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno.

[4] HLOŽEK, M.–LOSKOTOVÁ, I., 2014: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století – Die Keramikrohstoffquellen der Brünner Kachelproduktion des 15. Jahrhunderts, AH 39, 139–153.

[5] HLOŽEK, M.–LOSKOTOVÁ, I., 2016: Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle – Ein Beitrag zur Mobilität im Hafnerhandwerk, AH 41, 449–460.

[6] HLUBEK, L., 2017: Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z města Litovle – Kacheln mit fünf kreisförmigen Vertiefungen aus dem Areal der Stadt Litovel, AH 42, 863–873. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2017-2-22 | DOI 10.5817/AH2017-2-22

[7] HLUBEK, L.–FALTÝNEK, K., 2016: Soubor raně novověkých kachlů z Chořelic (okr. Olomouc) – Collection of Early Modern Tiles from Chořelice (Olomouc District), Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 312, 113–124.

[8] HOLL, I., 1998: Spätgotische Ofenkacheln, Acta Archaeologica Scientiarum Hungaricae 50, 139–214.

[9] HOLUB, P.–JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2009: Early Modern period Brno stove tiles with a mosaic (tapestry) pattern, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 273–288.

[10] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně – Spätmittelalterliche Kachelöfen in der Königstadt Brünn, BMD 20, 325–380.

[11] LOSKOTOVÁ, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky, rkp. disertační práce na ÚAM FF MU. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/160571/ff_d/.

[12] MĚCHUROVÁ, Z., 1991: Předběžné výsledky výzkumu na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně – Vorläufige Ergebnisse der Rettungsgrabung auf der Kapucínské náměstí (Kapuziner-platz) Nr 5 und 8 in Brno, AH 16, 145–168.

[13] MIKŠÍK, M.–HANYKÝŘ, V.–HAZLBAUER, Z., 1986: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů – Studie der Herstellumgsbedingungen von Reliefflächen spätmittelalterlicher Kacheln, AH 11, 505–513.

[14] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici – Anfänge der neuzeitlichen Keramik in Strážnice. Strážnice.

[15] PROCHÁZKA, A., 1934: Starobylé kachle, Vlastivědný sborník okresu Vyškovského. II. díl: Soupis památek pravěkých a historických XVII, 3–20.

[16] ROTH HEEGE, E., 2012: Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters. Band 39. Basel.

[17] SIKORSKI, A., 2000: Odciski tkanin na renesansowym kaflu z Łekna – Cloth Imprints on a Renaissance Stove-Tile from Łekno, Archaeologia Historica Polona 8. Źródła archeologiczne i ich treści, 143–152.

[18] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století – Die Technologie der Herstellung böhmisher Kacheln vom Beginn des 14. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, PA LIX, 543–578.

[19] ŠPINLEROVÁ, A., 2017: Analýza dochovaných dokladů textilu v kontextu každodenního života středověkého a raně novověkého Brna. Rkp. magisterské diplomové práce na ÚAM FF MU. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/361414/ff_m/.

[20] TYMONOVÁ, M., 2017: Příspěvek k datování zrcadlových kachlů – Ein Beitrag zur Datierung von Spiegelkacheln, AH 42, 875–889. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2017-2-23 | DOI 10.5817/AH2017-2-23