Procesy pustnutí, válečné škody a tzv. sociální úhory : Chebsko v pozdním středověku

Title: Procesy pustnutí, válečné škody a tzv. sociální úhory : Chebsko v pozdním středověku
Variant title:
  • The processes of village abandonment, war damage and social fallows : the Cheb region in the late Middle Ages
  • Verödungsprozesse, Kriegsschäden und sog. Sozialbrachen : das Egerland im Spätmittelalter
Author: Klír, Tomáš
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 713-743
Extent
713-743
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem studie je konkretizovat naše poznatky o procesu pustnutí venkovských sídlišť, průběhu a dopadu lokálních konfliktů a o tzv. sociálních úhorech v pozdním středověku. Chebsko bylo vybráno kvůli mimořádné pramenné evidenci v podobě rejstříků zemské berně (1392–1757). Ty dovolují analyzovat sociálně-ekonomický, demografický a sídelní vývoj více než stovky vsí, a to na úrovni jednotlivých usedlostí doslova rok po roce. Analýza ukazuje, že: 1) primárním hybatelem procesu pustnutí koncem 14. století byla depopulace vyvolaná snad morovými vlnami; ostatní faktory měly sekundární význam, na druhé straně však ovlivňovaly, zda bude ves znovu osazena, či naopak zanikne; 2) důsledky válečného plenění v 15. století byly rychle překonávány, obvykle v horizontu 1–2 let a v Chebské pánvi nevedly k pustnutí sídlišť; 3) jednotlivé pusté usedlosti lze interpretovat jako dlouhodobé sociální úhory, indikující hospodářské nebo demografické problémy rolnické komunity.
This study sets out to specify findings about the process of village abandonment, the course and impact of local conflicts, and about "social fallows" in the late Middle Ages. The Cheb region was selected for its vast source base in the form of land tax registers (1392–1757). These allow to analyse the socioeconomic, demographic and settlement development of over a hundred villages, year by year. The analysis shows that 1) depopulation was the primary cause of the abandonment process in the late 14th century, possibly triggered by plague epidemics; other factors were of secondary importance, yet on the other hand they also played a part in whether a village would be restored or not; 2) consequences of war damage in the 15th century were quickly overcome, usually within 1–2 years, and in the Cheb Basin they did not result in village abandonment; 3) the individual defunct villages can be interpreted as long-term social fallows indicating economic and demographic problems of farming communities.
Note
Tato studie vznikla v rámci programu Univerzity Karlovy Progres č. Q07 s názvem "Centrum pro studium středověku".
Die vorliegende Studie ist im Rahmen des Förderprograms Progres der Karls-Universität Nr. Q07 "Zentrum für Mittelalterstudien" entstanden.
References
[1] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1009, Klosteuerbuch 1392.

[2] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1054, Klosteuerbuch 1395.

[3] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, knihy č. 1055, Klosteuerbuch 1397 (opis z roku 1769).

[4] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, knihy č. 1055–1059, Klosteuerbuch 1401, 1404, 1408, 1409.

[5] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 3255, Register 15. Jahrh. (berní rejstřík pro roky 1397 a 1399).

[6] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 3264, Register 15. Jahrh. (berní rejstřík pro rok krátce po 1409).

[7] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1060, Klosteuerbuch 1424.

[8] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1062, Klosteuerbuch 1431 (správně 1429, torzo).

[9] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1066, Klosteuerbuch 1434–1438 (přesněji 1435, příliš malé torzo).

[10] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1067, Klosteuerbuch 1438 (opis z roku 1769; edice Klír T. a kol. 2016).

[11] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1061, Klosteuerbuch 1429.

[12] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, knihy č. 1063–1065, Klosteuerbuch 1432, 1433 a 1434 (kniha z roku 1434 je z velké části ohryzána).

[13] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, knihy č. 1068–1083, 1085–1105, Klosteuerbuch 1441–1478.

[14] SObA Plzeň – SOkA Cheb, fond 1, kniha č. 1084, Klosteuerbuch (Schätzungsbuch) 1456 (edice Klír, T. a kol. 2016).

[15] ALFONSO, I., 2007: Comparing National Historiographies of the Medieval Countryside: An Introduction. In: The rural history of medieval European societies: trends and perspectives. The medieval countryside 1 (Alfonso, I., ed.), 1–20. Turnhout.

[16] BARTH, H., 1949: Die Wüstungen der Landkreise Greiz und Schleiz. Beiträge zur mittelalterlichen, neueren und allgemeinen Geschichte 24. Jena.

[17] BARTL, W., 2003: Der böhmische Kriegszug durch Ostoberfranken im Jahre 1462, Archiv für Geschichte von Oberfranken 83, 91–96.

[18] BAUERNFEIND, W., 1993: Materielle Grundstrukturen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit. Preisentwicklung und Agrarkonjunktur am Nürnberger Getreidemarkt von 1399 bis 1670. Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und Landesgeschichte 50. Neustadt a. d. Aisch.

[19] BECKER, H.–ERICSSON, I., edd., 2004: Mittelalterliche Wüstungen im Steigerwald. Bericht über ein Kolloquium des Zentrums für Mittelalterstudien der Universität Bamberg in Verbindung mit dem Lehrstuhl I für Geographie und dem Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Bamberger geographische Schriften. Sonderfolge 7. Bamberg.

[20] BOHÁČ, Z., 1983: Vesnice v sídelní struktuře předhusitských Čech – Das Dorf in der Siedlungsstruktur des vorhussitischen Böhmens, Historická geografie 21, 37–116.

[21] BOHÁČ, Z., 1986: K problematice a terminologii pustnutí a zanikání sídel v písemných pramenech vrcholného a pozdního středověku – Zur Problematik und Terminologie der Wüstung und des Untergangs von Siedlungen in den schriftlichen Quellen des Hoch- und Spätmittelalters, Historická geografie 25, 269–283.

[22] BORN, M., 1968: Wüstungen und Sozialbrache, Erdkunde 22, 143–151. DOI: https://doi.org/10.3112/ erdkunde.1968.02.04 | DOI 10.3112/erdkunde.1968.02.04

[23] BORN, M., 1979: Objektbestimmungen und Periodisierung als Problem der Wüstungsforschung, dargelegt unter vornehmlichem Bezug auf neuere Untersuchungen, Geographische Zeitschrift 67, 43–60.

[24] CERMAN, M., 2008: Social structure and land markets in late medieval central and east-central Europe, Continuity and Change 23, 55–100. DOI: https://doi.org/10.1017/S0268416008006656 | DOI 10.1017/S0268416008006656

[25] ČECHURA, J., 1986: Nejstarší český urbář: Urbář kláštera ve Vyšším Brodě z konce sedmdesátých let 13. století – Das älteste böhmische Urbar. Das Urbar des Klosters in Hohenfurt am Ende der achtziger Jahre des 13. Jahrhunderts, PHS 27, 5–26.

[26] ČECHURA, J., 1987: Demografický faktor teorie pozdně středověké agrární krize a některé aspekty populačního vývoje v Čechách do konce 15. století – Demographic Factor of the Theory of the Late-Medieval Agrarian Crisis and Some Aspects of the Population Development in Bohemia up to the End of the 15th Century, Historická demografie 12, 89–105.

[27] ČECHURA, J., 1990: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku. Perspektivy dalšího studia – Die Bauern in Böhmen im Spätmittelalter. Perspektiven für das weitere Studium, ČČH 88, 465–498.

[28] ČECHURA, J., 1994: Mor, krize a husitská revoluce – Die Pest, die Krise und die hussitische Revolution, ČČH 92, 286–303.

[29] ČECHURA, J., 1997: Urbář kláštera Strahov z roku 1410. In: Bibliotheca Strahoviensis. Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1 (1995), 25–44. Praha.

[30] DURDÍK, J., 1966: Vojenská hotovost chebského venkova v roce 1395, Historie a vojenství 1966, 561–583.

[31] DYER, Ch., 2010: Villages in crisis: social dislocation and desertion, 1370–1520. In: Deserted Villages Revisited. Explorations in Local and Regional History 3 (Dyer, Ch.–Jones, R., edd.), 28–45. Hatfield.

[32] DYER, Ch.–JONES, R., edd., 2010: Deserted Villages Revisited. Explorations in Local and Regional History 3. Hatfield.

[33] EICHLER, E.–HELLFRITZSCH, V.–RICHTER, J., 1983–1985: Die Ortsnamen des sächsischen Vogtlandes. Herkunft – Entwicklung – Bedeutung, Bd. 1 (Namenbuch); Bd. 2 (Zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte). Vogtlandmuseum Plauen, Schriftenreihe, H. 50, 53. Plauen.

[34] ETTEL, E., 2004: Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Egerer Kreises unter besonderer Berücksichtigung der Orts- und Flurformen. Quellen und Erörterungen 4. Pressath.

[35] FELGENHAUER-SCHMIEDT, S.–CSENDES, P.–EIBNER, A., edd., 2009: Lebenswelten im ländlichen Raum. Siedlung, Infrastruktur und Wirtschaft. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 25. Wien.

[36] FISCHER, G., 1941: Die Flurnamen des Gerichtsbezirkes Eger. Sudetendeutsches Flurnamen-Buch 4. Reichenberg.

[37] FISCHER, R., 1940: Zur Namenkunde des Egerlandes. Die slawischen Ortsnamen des Egerlandes und ihre Auswertung für die Lautlehre und Siedlungsgeschichte. Forschungen zur sudetendeutschen Heimatkunde, Allgemeine Reihe 9. Reichenberg – Leipzig.

[38] FISCHER, R., 1955: Namen der Regio Egrana vel Hebana, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 76, 180–198.

[39] FOKT, K., 2012: Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych. Kraków.

[40] FREUND, B., 2003: Sozialbrache – zur Wirkungsgeschichte eines Begriffs – Social Fallow – Aspects of the Effective History of a Term, Erdkunde 47, 12–24.

[41] GRADL, H., 1881: Eger und Heinrich von Plauen (1451–1454), Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 19, 198–214.

[42] GRADL, H., 1893: Geschichte des Egerlandes (bis 1437). Prag.

[43] GRAUS, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Od poloviny 13. stol. do roku 1419. Studie a prameny 13. Praha.

[44] HABERLAH-POHL, A., 2011: Münchberg. Der Altlandkreis. Historischer Atlas von Bayern, Franken, Reihe I, 39. München.

[45] HASIL, J., 2016: Chebsko v raném středověku: archeologie středoevropského regionu v 7.–12. století. Praha.

[46] HEISINGER, W., 1938: Die Egerer Klosteuerbücher als Quellen für die Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte des Egerlandes im späten Mittelalter. Rkp. dizertační práce, Deutsche Universität, Prag.

[47] HEJNA, A., 1967: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska, PA LVIII, 169–271.

[48] HEJNA, A., 1971: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska II, PA LXII, 488–550.

[49] HÖLLERICH, R., 1977: Rehau-Selb. Ehemaliger Landkreis Rehau und ehemals kreisfreie Stadt Selb. Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, Oberfranken 3. München.

[50] KÄUBLER, R., 1935: Die ländlichen Siedelungen des Egerlandes. Leipzig.

[51] KENZLER, H., 2012: Die hoch- und spätmittelalterliche Besiedlung des Erzgebirges: Strategien zur Kolonisation eines landwirtchaftlichen Ungunstraumes. Bamberger Schriften zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 4. Bonn.

[52] KLÁPŠTĚ, J., 2016: Hospodaření s vodou ve středověké vsi Ve spáleném u Vyžlovky na Černokostelecku – Water management in the medieval village Ve spáleném near Vyžlovka in the Kostelec-nad-Černými-lesy region, AR LXVIII, 119–134.

[53] KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku – Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 5. Praha.

[54] KLÍR, T., 2010: Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu – Die Besiedelung der Gebirgsgegenden Böhmens im Mittelalter und der frühen Neuzeit – Ausgangspunkte für eine interdisziplinäre Forschung, AH 35, 373–391.

[55] KLÍR, T., 2015: Hydronymie Chebska v kontextu severovýchodního Bavorska. K otázce jazykových poměrů v raném středověku – The Hydronymy of the Cheb District in the Context of Northeast Bavaria: On the question of the language situation in the Early Middle Ages, Praehistorica XXXII, č. 2, 173–223.

[56] KLÍR, T., 2016: Sociální kontext slovansko-německého jazykového kontaktu. Severovýchodní Bavorsko a Chebsko v raném středověku – Der soziale Kontext des slawisch-deutschen Sprachkontakts : Nordostbayern und das Egerland im Frühmittelalter, AH 41, 301–337.

[57] KLÍR, T. a kol., 2016: Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 – Die Egerer Landsteuerbücher von 1438 und 1456. Libri Civitatis X. Praha – Ústí nad Labem.

[58] KLÍR, T.–KENZLER, H., 2009: Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu – Vergleichende Untersuchungen von Arealen mittelalterlicher Ortswüstungen anhand von Phosphatanalysen. Die mittelalterliche Ortwüstung Schwarzenbach bei Cheb (Eger), AH 34, 657–680.

[59] KNOLL, V.–KAREL, T., 2012: Burgen im Land zwischen Böhmen und dem Reich. Der gegenwärtige Erkenntnisstand zum älteren Horizont der Adelssitze im Egerland. In: Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze". Österreich und Böhmen. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 34 (Weigl, H.– Birngruber, K.–Schmid, Ch., edd.), 205–220. Linz.

[60] KUBŮ, F., 1997: Štaufská ministerialita na Chebsku. Cheb.

[61] KUBŮ, F., 2006: Chebský městský stát: počátky a vrcholné období do počátku 16. století. Cheb.

[62] LACKNER, I., 2011: Herzog Ludwig IX. der Reiche von Bayern Landshut (1450)–1479. Reichsfürstliche Politik gegenüber Kaiser und Reichsständen. In: Regensburger Beiträge zur Regionalgeschichte 11, 191–235. Regensburg.

[63] LE I: Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV. I (Borový, C., ed.). Pragae 1873.

[64] LEINGÄRTNER, G., 1956: Die Wüstungsbewegungen im Landgericht Amberg vom ausgehenden Mittelalter bis zur Neuorganisation des Landgerichts im Jahre 1803. Münchener Historische Studien, Abt. Bayerische Geschichte 3. München.

[65] LORENZ, S.–RÜCKERT, P., edd., 2009: Landnutzung und Landschaftsentwicklung im deutschen Südwesten. Zur Umweltgeschichte im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Veröffentlichungen der Komission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, 173. Stuttgart.

[66] MAUR, E., 1989: Příspěvek k demografické problematice předhusitských Čech (1346–1419) – Ein Beitrag zur demographischen Problematik Böhmens in vorhussitischer Zeit (1346–1419), Acta Universitatis Carolinae – Phil. et Hist., Studia historica 34, 7–71.

[67] MÍKA, A., 1960: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století – Die untertänige Bevölkerung in Böhmen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Studie a prameny 19. Praha.

[68] MÜLLER, W., 1951: Mittelalterliche Wüstungen in Oberfranken, Archiv für die Geschichte von Oberfranken 35, č. 3, 40–68.

[69] NEKUDA, V., 1994: Ursachen und Folgen der mittelalterlichen Wüstungen dargestellt am Beispiel Mährens. In: Siedlungsforschung 1994 (Fehn, K. et al., edd.), 103–111. Bonn.

[70] NOCUŃ, P.–FOKT, K.–PRZYBYŁA-DUMIN, A., edd., 2016: Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań. Monografie i materiały MGPE 5. Chorzów.

[71] NODL, M., 1994: Západočeské Stříbro v roce 1380. (Kvantitativní analýza vlivu moru na demografický vývoj středověkého města), Minulostí Západočeského kraje 29 (1993), 7–14.

[72] NODL, M., 2000: Populační vývoj Stříbra v letech 1380–1419. (Integrace – fenomén dějin středověkého města). Věnováno Františku Hoffmannovi k 80. narozeninám – Die Entwicklung der Population von Stříbro (Meis) in den Jahren 1380–1419. (Integration – ein Phänomen in der Geschichte einer mittelalterlichen Stadt), Minulostí Západočeského kraje 35, 7–47.

[73] NOHOVÁ, I., 2008: Příbuzenské vztahy členů Zelenohorské jednoty. Rkp. rigorózní práce, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[74] NOVÝ, R., 1965: Studie o předhusitských urbářích, Sborník historický 13, 5–64.

[75] NOVÝ, R., 1975: Finanční písemnosti předhusitského velkostatku v Čechách – Finanz-Schriftgut der vorhussitischen Grossgrundherrschaft in Böhmen. In: Acta universitatis Carolinae – Philosophice et historica 1 – Z pomocných věd historických 3, 47–88. Praha.

[76] ROGLER, J. R., 1960: Die Orts- und Flurnamen des Ascher Bezirkes. München.

[77] ROŽMBERSKÝ, P.–VAŘEKA, P., 2013: Středověké osídlení Rokycanska. Vlastivědná knihovnička SPS 20. Praha.

[78] RUPPERT, K., 1958: Zur Definition des Begriffes "Sozialbrache", Erdkunde 12, 226–231. DOI: https://doi.org/10.3112/erdkunde.1958.03.06 | DOI 10.3112/erdkunde.1958.03.06

[79] RUPPERT, K., 1958a: Sozialbrache in Süd- und Westdeutschland, Berichte zur deutschen Landeskunde 21, 119–125.

[80] SCHOFIELD, P. R., 2003: Peasant and Community in Medieval England 1200–1500. Medieval Culture and Society Series. New York.

[81] SCHOLKMANN, B. et al., edd., 2009: Zwischen Tradition und Wandel: Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3. Büchenbach.

[82] SCHREG, R., 2014: Ecological Approaches in Medieval Rural Archaeology, European Journal of Archaeology 17, 83–119. DOI: https://doi.org/10.1179/1461957113Y.0000000045 | DOI 10.1179/1461957113Y.0000000045

[83] SIEDLUNGSFORSCHUNG, 1994: Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie, Band 12. Schwerpunktthema: Wüstungsprozesse – Wüstungsperioden – Wüstungsräume (Fehn, K. et al., edd.). Bonn.

[84] SIEGL, K., 1904: Zur Geschichte der Fürstentage Georgs von Podiebrad in Eger in den Jahren 1459, 1461 und 1467, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 42, 203–226.

[85] SINGER, F. W., ed., 1996: Das Nothaftische Lehensbuch von 1360. Besitz und Verwaltung der Reichsministerialen Nothaft im Historischen Egerland. Faksimile und Übertragung des Orginals im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München. Arzberg – Hohenberg.

[86] STADELMANN, 1862: Der abgeschlagene Sturm der Böhmen auf die Stadt Wunsiedel im Jahre 1462, Archiv für Geschichte von Oberfranken 8/3, 33–40.

[87] STEPHAN, H.-G., ed., 2010: Der Solling im Mittelalter: Archäologie – Landschaft – Geschichte im Weserund Leinebergland; Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung; die Grafen von Dassel und Nienover. Hallesche Beiträge zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 1. Dormagen.

[88] STURM, H., 1952: Eger. Geschichte einer Reichsstadt. Bilderband. Augsburg.

[89] STURM, H., 1960: Eger. Geschichte einer Reichsstadt. Augsburg. 2. Auflage (1. Auflage 1951).

[90] STURM, H., 1970: Tirschenreuth. Historischer Atlas von Bayern, Altbayern, Reihe I, 21. München.

[91] STURM, H., 1981: Districtus Egranus. Eine ursprünglich bayerische Region. Historischer Atlas von Bayern, Altbayern, Reihe II, 1. München.

[92] ÚLOVEC, J., 1998: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Cheb.

[93] VELIČKA, T., 2014: Lantkrabata z Leuchtenberka v politice lucemburských králů a jejich lenní knihy s ohledem na majetky na Chebsku a Loketsku, Sborník muzea Karlovarského kraje 22, 169–196.

[94] VÖLKL, G., ed., 1955: Das älteste Leuchtenberger Lehenbuch, Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 96, 277–404.

[95] WEIß, D., 1997: Das Ringen um die Vormacht. In: Handbuch der bayerischen Geschichte 3. Band 1. Teil: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts (Spindler, M.–Kraus, A., edd.), 425–441. München. 3. Auflage.

[96] WENDLING, W., 1966: Die Begriffe "Sozialbrache" und "Flurwüstung" in Etymologie und Literatur, Berichte zur deutschen Landeskunde 35, 264–310.

[97] Grimm DWB: GRIMM, J.–GRIMM, W., 1971: Das Deutsche Wörterbuch, Bd. I–XVI (1–33), 1854–1971. Digitální vydání: http://dwb.uni-trier.de/de/die-digitale-version/, cit. 6. 4. 2017.

[98] SEYBOTH, R., 2014: Fürstenkrieg, 1458–1463. In: Historisches Lexikon Bayerns. Dostupné z: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Fürstenkrieg, 1458-1463, cit. 6. 4. 2017.