Remake: otázka originality a hodnoty aury

Title: Remake: otázka originality a hodnoty aury
Source document: TIM ezin. 2012, vol. 2, iss. 1, pp. 8-13
Extent
8-13
  • ISSN
    1805-2606
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Práca Remake: Otázka originality a hodnoty aury sa zaoberá problematickosťou konceptov "pôvodnosť" a "originalita" umeleckého diela v dobe všeobecne rozšírenej praxe remakov a reprodukcií už vytvorených historických diel. Vychádza z predpokladu, že každá reprodukcia je dielom novým, vzniknutým v inej dobe, ovplyvneným inými kultúrno-technologickými možnosťami a recipovaným v inom interpretačnom rámci. V práci si formou ilustrácií na konkrétnych príkladoch z praxe a následnou analýzou myšlienok vychádzajúcich prednostne z diel Eugenio Espinoza's Self-Archaeology: Another Kind of Remake (Moreno, 2006) či The Decline of Art: Benjamin's Aura (Benjamin, 1986) dávam za úlohu poukázať na motívy vedúce k tvorbe remakov, recyklácií a reprodukcií. Na základe zdrojovej literatúry sa pokúsim nájsť odpoveď a východisko z nastolenej otázky: Akým spôsobom sa prejavuje jedinečnosť a aura diela pôvodného v reprodukcii tohto diela v kontexte postmodernej praxe všeobecnej recyklácie? Východiskovou metódou práce je obsahová analýza skúmaných faktov, ktorými sa počas výskumu budem zaoberať. Na položené otázky sa pokúsim nájsť odpovede metódou indukcie, zhodnotením a kategorizáciou informácií z aktuálnej odbornej literatúry a týmto spôsobom dospieť k záverom vzťahujúcim sa k položeným otázkam. V kapitolách Prípad Eugenio Espinoza a Inscenovaná fotografia ako remake budem názorne ilustrovať svoju argumentáciu pomocou príkladov remaku z umeleckej praxe.
References
[1] BENJAMIN, Andrew, E, 1986. The Decline of Art: Benjamin's Aura. Oxford Art Journal [online]. Vol. 9 Issue 2, 6p s. 30–35. [citované 15. marca 2012]. Dostupné z: http://www.jstor.org/sici?sici=0142-6540%281986%299%3a2%3C30%3aOxford+Art+Journal%3E2.0.TX%3b2-2&origin=EBSCO.

[2] BENJAMIN, Walter, 1979. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon.

[3] DAVIS, Douglas, 1995. The Work Of Art in the Age of Digital Reproduction: An Evolving Thesis (1991–1995). Leonardo [online]. Vol. 28, No. 5, Third Annual New York Digital Salon, s. 381–386. [citované 15. marca 2012]. Dostupné z: http://classes.dma.ucla.edu/Winter09/9-1/_pdf/3-Davis_Work_of_Art.pdf.

[4] DILLON, Brian, 2008. Claudia Angelmaier reproduction art. Aperture [online]. Issue 192, 6p (Fall) s. 56–61. [citované 15. marca 2012]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&hid=11&sid=5573cddd-5738-4f1d-958f-70f954e0a774%40sessionmgr10.

[5] LYOTARD, Jean-Francois, 1987. The postmodern condition: A report on knowledge. Manchester: Manchester University Press. 110 s. ISBN 0-7190-1454-9.

[6] MORENO, Gean, 2006. Eugenio Espinoza's Self-Archaeology: Another Kind of Remake [online]. Art Papers, Vol. 30, Issue 4 (July/August). [citované 15. marca 2012]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5573cddd-5738-4f1d-958f-70f954e0a774%40sessionmgr10&vid=8&hid11.

[7] STURKEN, Marita a Lisa CARTWRIGHT, 2009. Studia vizuální kultury. Praha: Portál.

[8] TRAFÍ-PRATS, Laura, 2009. Art Historical Appropriation in a Visual Culture-Based Art Education. Studies in Art Education [online]. Vol. 50 Issue 2, 15p (Winter) s.152–166. [citované 15. marca 2012]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&hid=11&sid=5573cddd-5738-4f1d-958f-70f954e0a774%40sessionmgr10.

[9] WARNER Marien, Mary, 2006. Photography: A Cultural History. 2nd edition. London: Laurence King Publishing. 544 s. ISBN 978-1-85669-493-3.