Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti

Title: Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti
Variant title:
  • Role of security within the scope of information literacy
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 106-130
Extent
106-130
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Informační gramotnost a s tím související informační vzdělávání mají již poměrně dlouhou historii, teoretické zakotvení a uznání ze strany odborné i laické veřejnosti. Stále se objevují aktivity, které usilují o rozvoj těchto konceptů. Je zřejmé, že ne každé téma, které lze k tomuto směru vzdělávání přiřadit, může být důkladně probráno v rámci obecného či dalšího vzdělání. Proto tento článek vysvětluje, proč by kurzy rozvíjející informační gramotnost měly věnovat významnou pozornost bezpečnostním otázkám a na které z nich by měl být kladen důraz. Argumentace se opírá o vybrané uznávané standardy a modely, strategické dokumenty a samozřejmě teoretické poznatky z odborné literatury. To je doplněno ukázkou vzdělávání v jedné oblasti informační bezpečnosti, která je součástí uceleného vysokoškolského kurzu informační gramotnosti.
The information literacy and related information education have relatively long history, theoretical ground and recognition by professional and non-professional public. There are still new activities which strive to develop these concepts. It is clear that not every issue which may be assigned to the information education can be deeply taught within the scope of the general and further education. Therefore this article explains why courses developing information literacy should give significant attention to security issues and which of them should be emphasized. Reasoning is based on selected generally accepted standards and models, strategic documents and, of course, theoretical findings from the scholarly literature. The theory is supplemented by an example of learning in one area of information security, which is a part of a comprehensive university course of information literacy.
References
[1] ACRL : Information Literacy Competency Standards for Higher Education [online]. c2010 [cit. 2010-08-17]. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Dostupné z WWW: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cf.

[2] Amsterodamská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii, smlouvy o založení Evropských společenství a související akty. 1997, 97/C 340/01, s. 1-129. Dostupný také z WWW: <www.euroskop.cz/gallery/2/764-amsterodam.pdf>.

[3] Being Fluent with Information Technology. Washington, D.C. : National Academy Press, 1999. 112 s. ISBN 0-309-06399-X.

[4] DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost: funkční gramotnost v informační společnosti. In Inforum 2002 [online]. Praha: VŠE, 2002 [cit. 2010-08-16]. Dostupné na WWW: http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska37.htm

[5] DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-19. Dostupný také z WWW: http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html. ISSN 1214-0678.

[6] ECDL [online]. c1999-2010 [cit. 2010-08-16]. Dostupné z WWW: http://www.ecdl.cz/.

[7] EISENBERG, Mike. Big6 [online]. October 9th, 2007 [cit. 2010-08-17]. What is the Big6?. Dostupné z WWW: http://www.big6.com/what-is-the-big6/.

[8] Informační vzdělávání [online]. 9.12.2010 [cit. 2011-01-23]. Ústřední knihovna FF MU. Dostupné z WWW: http://knihovna.phil.muni.cz/informacni-vzdelavani.

[9] Information Literacy Instruction Handbook. Christopher N. Cox, Elizabeth Blakesley Lindsay. Atlanta : Association of College and Research Libraries, 2008. 236 s. ISBN 978-0-8389-0963-8.

[10] ICT New Zealand [online]. 23rd April 2009 [cit. 2011-01-23]. Information Literacy Models and Inquiry Learning Models. Dostupné z WWW: http://ictnz.com/infolitmodels.htm.

[11] ISTE : International Society for Technology in Education [online]. c1997-2010 [cit. 2010-08-17]. National Educational Technology Standards. Dostupné z WWW: http://www.iste.org/nets/.

[12] JAEGER, Paul T.; FLEISCHMANN, Kenneth R. Public Libraries, Values, Trust, and E-Government. Information Technology and Libraries. 2007, vol. 26, no. 4, s. 34-43. Dostupný také z WWW: ProQuest. ISSN 0730-9295.

[13] Knihovnický institut NK ČR [online]. 2004 [cit. 2010-08-16]. Státní informační a komunikační politika. Dostupné z WWW: <knihovnam.nkp.cz/docs/SIKP_def.pdf>.

[14] Komora auditorů České republiky [online]. c2010 [cit. 2010-08-16]. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dostupné z WWW: http://www.kacr.cz/Data/files/Metodika/Aktuality/300_2008.pdf.

[15] Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. (usnesení vlády č. 525/1999 z 31.5.1999, bod III.3.). [cit. 2010-08-17]. Dostupné na http://www.fi.muni.cz/~smid/sipvevz1.html.

[16] LI, Lili; LESTER, Lori. Rethinking Information Literacy Instructions in the Digital Age. The International Journal of Learning. 2009, vol. 16, iss. 11, s. 569-577. Dostupný také z WWW: EBSCOhost. ISSN 1447-9494.

[17] Listina základních práv a svobod [online]. [1998] [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.

[18] LLOYD, Annemaree. Information Literacy Landscapes : Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford : Neal-Schuman Publishers, 2010. 200 s. ISBN 978-1843345077.

[19] MATHSON, Stephanie M.; LORENZEN, Michael G. We Won't Be Fooled Again : Teaching Critical Thinking via Evaluation of Hoax and Historical Revisionist Websites in a Library Credit Course. College & Undergraduate Libraries. 2008, vol. 15, iss. 1/2, s. 211-230. Dostupný také z WWW: EBSCOhost. ISSN 1069-1316. | DOI 10.1080/10691310802177226

[20] MCPHERSON, Keith. New online technologies for new literacy instruction. Teacher Librarian. Feb2007, 34, 3, s. 69-71. Dostupný také z WWW: EBSCOhost. ISSN 1481-1782.

[21] Media Literacy : New Agendas in Communication (New Agendas in Communication Series). 1. New York : Routledge, 2009. s. 256. ISBN 978-0-415-87221-8.

[22] Ministerstvo financí ČR [online]. 2005 [cit. 2010-08-16]. Národní Lisabonský program 2005-2008. Dostupné z WWW: <www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/NPR_CZ_102005_pdf.pdf>.

[23] Ministerstvo kultury [online]. c2007 [cit. 2010-08-16]. Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dostupné z WWW: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=325.

[24] Ministerstvo vnitra České republiky [online]. c2010 [cit. 2010-08-16]. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Dostupné z WWW: http://www.mvcr.cz/soubor/zakon-c-227-2000-sb-o-elektronickem-podpisu.aspx.

[25] Národní program rozvoje vzdělávání v České republice [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001 [cit. 2010-08-17]. Dostupný také z WWW: http://www.msmt.cz/files/pdf/bilakniha.pdf. ISBN 80-211-0372-8.

[26] The National Council of Teachers of English [online]. 2008 [cit. 2010-08-16]. The NCTE Definition of 21st Century Literacies. Dostupné z WWW: http://www.ncte.org/positions/statements/21stcentdefinition.

[27] Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. 16. 11. 2010 [cit. 2011-01-23]. Použití definic informační gramotnosti v práci komise IVIG. Dostupné z WWW: http://www.ivig.cz/pouziti-informacni-gramotnosti.html.

[28] The Partnership for 21st Century Skills [online]. 2003 [cit. 2010-08-16]. Learning for the 21st Century. Dostupné z WWW: http://www.p21.org/images/stories/otherdocs/P21_Report.pdf.

[29] PETERKA, Jiří. Velký průzkum malé gramotnosti. Lupa : server o českém internetu [online]. 26.8.2005 [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/velky-pruzkum-male-gramotnosti/. ISSN 1213-0702.

[30] POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. 311 s. ISBN 80-86898-38-5.

[31] Pražská deklarace "Směrem k informačně gramotné společnosti". Národní knihovna : knihovnická revue. 2004, roč. 15, č. 1, s. 19. Dostupný také z WWW: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401019.html. ISSN 1214-0678.

[32] Přístupnost.cz [online]. 2007 [cit. 2010-08-16]. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Dostupné z WWW: http://www.pristupnost.cz/zakon-365-2000-sb-o-informacnichsystemech-verejne-spravy/.

[33] Státní informační politika - cesta k informační společnosti. Usnesení č. 525 ze dne 31.5.1999 [cit. 2010-08-17]. Dostupný také z WWW: http://www.fi.muni.cz/~smid/INFPOL99.htm.

[34] ÚOOÚ [online]. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. c2000-2010 [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5>.

[35] ÚOOÚ [online]. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. c2000-2010 [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=23&submenu=25>.