Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR

Title: Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR
Variant title:
  • Sound collections of Czech museums : the situation, the digitalization, the perspectives
Source document: ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. [45]-69
Extent
[45]-69
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Práce je zaměřena na problematiku uchovávání zvukových nosičů v muzeích České republiky. Jedná se o téma, které dosud nebylo dostatečně zpracováno a v České republice v porovnání se zahraničím stojí na pozadí veřejného zájmu. Článek představuje výzkumnou studii. -- Design/metodologie/přístup – Výzkumné šetření je kvantitativního typu. Bylo zde použito dotazníkové šetření. Návratnost ve vzorku o 1078 položkách dosáhla 28 %. -- Výsledky – V muzejních institucích se nejčastěji vyskytují optické nosiče, ale ve sbírkách jsou zastoupeny i nosiče ostatních a exotických typů, mnohdy blížící se konci fyzické životnosti. Ne všechny zvukové sbírky prošly zpracováním, a nejsou o nich proto známé bližší podrobnosti. Digitalizace, která představuje nosné téma výzkumu i celého článku, je v současné době prostředkem k uchovávání zvukových obsahů, ale také procesem spjatým s mnohými problémy. Pokud je sbírka nezpracovaná, nelze uvažovat o digitalizaci, a jestliže zpracována je, nemusí být digitalizace možná pro nedostatek finančních prostředků nebo personálních kapacit. -- Originalita/hodnota – Práce představuje okrajové téma, které nebylo předmětem zkoumání v minulosti. Identifikuje problematická místa na základě výzkumu zvukových nosičů v muzejních institucích České republiky. Je nutné zdůraznit především nejednotnou evidenci těchto institucí, která komplikuje realizaci jakýchkoliv výzkumů mezi muzei.
Purpose – The paper is focused on the problems of sound carriers' preservation among museums of the Czech Republic. This theme was not enough examined yet. In the Czech Republic, it stands in the background of public interests. The paper is a research study. -- Design/Methodology/Approach – The research uses quantitative methodology. The survey was carried out by using the questionnaire. The recoverability of the 1078 institutions was 28 %. -- Results – The most common sound carriers among museums are optical carriers. But there are also other types and exotic ones in the collections. These are often near their physical lifespan end. There are not all sound collections which were fully processed and because of that, there are not many details about them. Digitization stands for the key theme both the research and the paper. Nowadays, it is a mean of sound preservation, but it is also a process which is problem abundant. In case the collection is not processed, it is not possible to think about its digitization. In case it is processed, the digitization could not be carried out due to lack of funds or personnel. -- Originality/Value – The paper is focused on peripheral theme which was not examined in the past sufficiently. Based on the research of sound carriers among museums of Czech Republic, there are problems identified. It is necessary to point out that there is unintegrated registration of such museum institutions. This makes any research among the museums complicated.
References
[1] Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (2015). Adresář muzeí a galerií ČR. [vid. 2020-06-27]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/web/adresar/kontakty

[2] Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (2015b). Muzeum čs. opevnění – Pevnost Stachelberg. [vid. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/adresar/kralovehradecky-kraj/trutnov/babi-u-trutnova/muzeum-cs-opevneni-pevnost-stachelberg/

[3] Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (2015c). Pevnost Hanička. [vid. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/adresar/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou/rokytnice-v-orlickych-horach/pevnost-hanicka/

[4] Boston, G., Bradley, K., Casey, M., & et al. (2014). Handling and storage of audio and video carriers : IASA-TC 05. London: International Association of Sound and Audiovisual Archives.

[5] Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (2018). Do muzea!. [vid. 2020-06-20]. Dostupné z: http://emuzeum.cz/metodicka-centra/informacni-zdroje/portaly-a-databaze/do-muzea

[6] Český statistický úřad (2019). Kult (MK) 14‑01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění). [vid. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/vykazy/kult-mk-1401-rocni-vykaz-o-muzeu-a-galerii-muzeu-vytvarnych-umeni_psz_2020

[7] Česko (2000a). Vyhláška č. 275/2000 Sb., Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Zákony pro lidi.cz. © AION CS 2010-2020. [vid. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-275

[8] Česko (2000b). Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Zákony pro lidi.cz. © AION CS 2010-2020. [vid. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122

[9] Český výbor ICOM [2020]. Definice muzea. [vid. 2020-11-21]. Dostupné z: http://icom-czech.mini.icom.museum/icom/definice-muzea/

[10] Dolák, J. (2019). Teoretická podstata muzeologie. Brno: Technické muzeum v Brně.

[11] Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat (3., přeprac. vyd). Praha: Portál.

[12] Hora, M. (2018). Zahájí projekt Nový fonograf novou éru? In Čtenář. Středočeská vědecká knihovna v Kladně. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/1113

[13] Horová, I., & Šír, F. (2016). Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In INFORUM 2016: 21. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. 5. 2016. Praha: Albertina icome Praha. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.inforum.cz/sbornik/2016/12/.

[14] Knapík, J. (2012). Vademecum muzeologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě.

[15] Šebek F. & kol. (2015). Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky. Praha: NIPOS.

[16] Lyons, B., Chandler, R., & Lacinak, Ch. [2014]. Quantifying the Need: A Survey of Existing Sound Recordings in Collections in the United States. AVPreserve. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://www.weareavp.com/wp-content/uploads/2015/05/QuantifyingTheNeed.pdf

[17] Ministerstvo kultury (2014). Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020. Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/integrovana_strategie_podpory_kultury_do_roku_2020.pdf

[18] Ministerstvo kultury (2015a). Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025): Důvodová zpráva. Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html

[19] Ministerstvo kultury (2015b). Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020. Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-cr-v-letech-2015-az-2020_1.pdf

[20] Ministerstvo kultury, Odbor muzeí (2010). Desatero správce sbírky – Kapitola II. [vid. 2020-05-25]. Dostupné z: http://emuzeum.cz/desatero-spravce-sbirky/kapitola-ii

[21] Ministerstvo kultury (2019). Zpráva o průběžném plnění Koncepce rozvoje muzejnictví (Aktualizace pro období do 30.6. 2019). Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/zpravy-o-plneni-koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-cr-v-letech-20152020-1970.html

[22] Národní muzeum [2020b]. Pro muzea. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.do-muzea.cz/pro-muzea/

[23] Národní muzeum [2020c]. Pevnost Hanička. [vid. 2020-07-12]. Dostupné z: https://www.do-muzea.cz/pevnost-hanicka/

[24] Národní muzeum [2020d]. Pevnost Stachelberg. [vid. 2020-07-12]. Dostupné z: https://www.do-muzea.cz/pevnost-stachelberg/

[25] Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (2018). Poskytovatelé kulturních služeb. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/poskytovatele-kulturnich-sluzeb/#muzea

[26] NIPOS (2018b). Základní statistické údaje o kultuře v české republice - 2018 - kulturní dědictví. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2019/10/Statistika_2018_I.KULTURNI_DEDICTVI-web.pdf

[27] Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (2019). ADRESÁŘ MUZEÍ A GALERIÍ – aktualizace podzim 2019. [vid. 2020-07-12]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/adresare/adresar_muzea_2019_podzim.html

[28] Národní informační a poradenské středisko pro kulturu [2020]. Statistika kultury České republiky. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/

[29] Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (2020). Kultura České republiky 2019 v číslech. [vid. 2020-08-10]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/06/Kultura_v_cislech_2019-web.pdf

[30] NIPOS (2020b). Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2019. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/06/MUZEA_navstevnost_2019.pdf

[31] Novotná, H. (2016). Srovnání průzkumů v České republice a ve Velké Británii se zaměřením na zvukové dokumenty. In Knihovna plus 12(1). Praha: Národní knihovna ČR. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/historie-a-soucasnost/srovnani-pruzkumu-v-ceske-republice-a-ve-velke-britanii-se-zamerenim-na-zvukove-dokumenty

[32] Novotná, H. (2017). Průzkum kolekcí zvukových dokumentů Národního muzea. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

[33] Novotná, H. (2018). Návrh modelového řešení pro dlouhodobé uchovávání vybraných typů zvukových dokumentů v paměťových institucích České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/if3iw

[34] Ochrana, F., Plaček, M., Půček, M., & Šimčík, A. (2018). Management a hospodaření muzeí. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.

[35] Radvan, E., & Vavřík, M. (2012). Metodika psaní odborného textu a výzkum v sociálních vědách. Brno: Institut mezioborových studií Brno.

[36] Tovell, A., & Knight, J. (2015). National Audit of UK Sound Collections: Final Report. The British Library. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: http://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/subjects%20images/sound/national%20audit%20of%20uk%20sound%20collections%20-%20final%20report.pdf

[37] Žalman, J., & Jirásek, P. (2010). Příručka muzejníkova (2., upr. vyd, I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích). Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky.

[38] Žalman, J. (2006). Příručka muzejníkova (II, Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely: metodické texty, právní normy). Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky.

[39] Žalman, J. (2013). Desatero správce sbírky muzejní povahy. Praha: Ministerstvo kultury, Metodické centrum pro správu sbírek při Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: http://emuzeum.cz/admin/files/CES-desatero.pdf

[40] Žalman, J. (2016). Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví: (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou). Praha: Národní muzeum.