Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR

Title: Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR
Variant title:
  • Sound collections of Czech museums : the situation, the digitalization, the perspectives
Source document: ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. [45]-69
Extent
[45]-69
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Práce je zaměřena na problematiku uchovávání zvukových nosičů v muzeích České republiky. Jedná se o téma, které dosud nebylo dostatečně zpracováno a v České republice v porovnání se zahraničím stojí na pozadí veřejného zájmu. Článek představuje výzkumnou studii. -- Design/metodologie/přístup – Výzkumné šetření je kvantitativního typu. Bylo zde použito dotazníkové šetření. Návratnost ve vzorku o 1078 položkách dosáhla 28 %. -- Výsledky – V muzejních institucích se nejčastěji vyskytují optické nosiče, ale ve sbírkách jsou zastoupeny i nosiče ostatních a exotických typů, mnohdy blížící se konci fyzické životnosti. Ne všechny zvukové sbírky prošly zpracováním, a nejsou o nich proto známé bližší podrobnosti. Digitalizace, která představuje nosné téma výzkumu i celého článku, je v současné době prostředkem k uchovávání zvukových obsahů, ale také procesem spjatým s mnohými problémy. Pokud je sbírka nezpracovaná, nelze uvažovat o digitalizaci, a jestliže zpracována je, nemusí být digitalizace možná pro nedostatek finančních prostředků nebo personálních kapacit. -- Originalita/hodnota – Práce představuje okrajové téma, které nebylo předmětem zkoumání v minulosti. Identifikuje problematická místa na základě výzkumu zvukových nosičů v muzejních institucích České republiky. Je nutné zdůraznit především nejednotnou evidenci těchto institucí, která komplikuje realizaci jakýchkoliv výzkumů mezi muzei.
Purpose – The paper is focused on the problems of sound carriers' preservation among museums of the Czech Republic. This theme was not enough examined yet. In the Czech Republic, it stands in the background of public interests. The paper is a research study. -- Design/Methodology/Approach – The research uses quantitative methodology. The survey was carried out by using the questionnaire. The recoverability of the 1078 institutions was 28 %. -- Results – The most common sound carriers among museums are optical carriers. But there are also other types and exotic ones in the collections. These are often near their physical lifespan end. There are not all sound collections which were fully processed and because of that, there are not many details about them. Digitization stands for the key theme both the research and the paper. Nowadays, it is a mean of sound preservation, but it is also a process which is problem abundant. In case the collection is not processed, it is not possible to think about its digitization. In case it is processed, the digitization could not be carried out due to lack of funds or personnel. -- Originality/Value – The paper is focused on peripheral theme which was not examined in the past sufficiently. Based on the research of sound carriers among museums of Czech Republic, there are problems identified. It is necessary to point out that there is unintegrated registration of such museum institutions. This makes any research among the museums complicated.