Citační analýza časopisu ProInflow

Title: Citační analýza časopisu ProInflow
Variant title:
  • Citation analysis the ProInflow journal
Source document: ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. 53-66
Extent
53-66
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zabývá výzkumem provedeným v rámci bakalářské práce, a to citační analýzou časopisu ProInflow. V úvodní části jsou definovány metody výzkumu, práce s daty a výzkumné otázky. Dále jsou pak uvedeny jednotlivé výsledky vyplývající z provedeného kvantitativního výzkumu. Jsou uvedeni nejcitovanější autoři, časopisy a knihy, také je provedeno srovnání stáří citovaných dokumentů a analyzovány další citační zvyklosti autorů publikujících v ProInflow.
The paper presents the research realized within bachelor thesis with the focus on citation analysis of the ProInflow journal. In the first part research methods, research questions and data processing are defined. In the second are presented particular results from the made quantitative research. That includes the most cited authors, journals and books, and also the age of cited documents and citation behaviour are compared and analysed.
References
[1] ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 2009 - 2014 [cit. 2015-10-08]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/

[2] SWAIN, Chandrakanta, Dillip K. SWAIN a Bijayalaxmi RAUTARAY. Bibliometric analysis of Library Review from 2007 to 2011. Library Review [online]. 2013, roč. 62, 8/9, s. 602-618 [cit. 2015-08-31]. DOI: 10.1108/LR-02-2013-0012. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/LR-02-2013-0012 | DOI 10.1108/LR-02-2013-0012

[3] ŠVEJDA, Jan. Citační analýza. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2003 [cit. 2015-08-31]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000347&local_base=KTD

[4] TOMANČÁKOVÁ, Dana. Citační analýza časopisu ProInflow. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Martin Krčál, DiS.

[5] VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Úvod do scientometrie [online]. Praha, 2008 [cit. 2015-08-31]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/vavrikova-lucie/vavrikova_1.pdf/view. Studijní texty.