Vzájemné inspirace informační a kognitivní vědy

Title: Vzájemné inspirace informační a kognitivní vědy
Variant title:
  • Mutual inspiration of information and cognitive science
Author: Pilecká, Věra
Source document: ProInflow. 2009, vol. 1, iss. 1, pp. 27-38
Extent
27-38
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Kognitivní věda je transdisciplinární obor, který využívá výsledky výzkumů mnoha specializovaných oborů. Zároveň se také snaží poznatky z těchto oborů propojit a nahlížet na ně v širokém kontextu. Obory, přispívající svými vědomostmi kognitivní vědě, mohou zpětně využívat její výsledky a obohatit své vlastní postupy, metody a způsoby uvažování o nové podněty. Příspěvek se zaměří na vztah informační vědy ke kognitivní vědě, rozhraní obou disciplín a možný přínos, který tato interakce může znamenat. Jsou uvedeny jak obecné souvislosti, tak i specifické příklady (kognitivní paradigma v informační vědě, obor human-computer interaction, současné socio-kognitivní přístupy).
Cognitive science is a transdisciplinary science which uses the research results of many fields. In the same time, it also tries to merge knowledge of these disciplines and view them in the broad context. Fields contributing to cognitive science can make use of its results as well and enrich their own processes, methods and ways of thinking with new ideas. The paper focuses on relation between information science and cognitive science, their boundaries and possible contributions of their interaction. Both general context and particular examples are presented (e.g. cognitive paradigm in information science, human-computer interaction, and socio-cognitive approaches).
References
[1] BEDAU, Mark A. Artificial life: organization, adaptation and complexity from the bottom up. Trends in Cognitive Sciences. 2003, vol. 7, no. 11, s. 505-512. ISSN 1364-6613. | DOI 10.1016/j.tics.2003.09.012

[2] BELKIN, N. J.; ODDY, R. N.; BROOKS, H. M. ASK for information retrieval. Parts 1 and 2. Journal of documentation. 1982, vol. 38, no. 2, 3, s. 61-71, 145-164. ISSN 0022-0418.

[3] BELKIN, Nicholas J. The cognitive viewpoint in information science. Journal of Information Science. 1990, vol. 16, no. 1, s. 11-15. ISSN 0165-5515. | DOI 10.1177/016555159001600104

[4] BORING, Laurids Donald. Cognitive Science: At the Crossroads of Computers and the Mind. Crossroads : The ACM Student Magazine [online]. Winter 2003, issue 10.2 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: http://www.acm.org/crossroads/xrds10-2/intro.html.

[5] BROOKES, Betram C. The foundations of information science: Part I. Philostophical aspects. Journal of Information Science. 1980, vol. 2, s. 125-133. ISSN 0165-5515. | DOI 10.1177/016555158000200302

[6] GÄRDENFORS, Peter. Cognitive Science: from computers to anthills as models of human thought. Human IT [online]. 1999, č. 2 [cit. 2009-12-03]. Dostupný z WWW: http://etjanst.hb.se/bhs/ith//2-99/pg.htm#3.1956. ISSN 1402-151X.

[7] GREŠKOVÁ, Mirka. Kognitívne východiská informačnej vedy. In KVASNIČKA, V., et al. Myseľ, inteligencia a život. Bratislava : STU vydavateľstvo, 2007, s. 191-208. Dostupný z WWW: <ftp://math.chtf.stuba.sk/pub/vlado/CogSci_AL_Smolenice_VII/download/Greskova.pdf>.

[8] HAVEL, Ivan M. Věda o duši. Vesmír. 2000, roč. 79, č. 7, s. 363. ISSN 0042-4544.

[9] HJØRLAND, Birger. Core Concepts in Library and Information Science (LIS) [online]. c2005 [cit. 2006-03-20]. Dostupný z WWW: http://www.db.dk/bh/Core%20Concepts%20in%20LIS/home.htm.

[10] HJØRLAND, Birger. Epistemology and the Socio-Cognitive Perspective in Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2002, vol. 53, no. 4, s. 257-270. ISSN 1532-2882. | DOI 10.1002/asi.10042

[11] HOLLAND, George Adam. Associating social constructionism and extended cognition in information studies. Journal of Documentation. 2006, Vol. 62, Issue 1, s. 91-100. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/00220410610642066

[12] HOLLAND, George Adam. Information science: an interdisciplinary effort? Journal of Documentation. 2008, Vol. 64, Issue 1, s. 7-23. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/00220410810844132

[13] INGWERSEN, Peter. Cognitive perspective of information retrieval interaction : elements of a cognitive IR theory. Journal of Documentation. 1996, vol. 52, no. 1, s. 3-50. | DOI 10.1108/eb026960

[14] INGWERSEN, Peter. Information Retrieval Interaction. London : Taylor Graham, 1992. x, 246 s. ISBN 0-947568-54-9. Dostupný také z WWW: http://www.db.dk/pi/iri.

[15] JIRKŮ, Petr; KELEMEN, Jozef. Kapitoly z kognitivní vědy : racionalita z hlediska chování, jazyka a logiky. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. 104 s. ISBN 80-7079-787-8.

[16] MEY, Marc de. The Cognitive paradigm : an integrated understanding of scientific development. Repr. Chicago and London : University of Chicago, 1992. xxxii, 314 s. ISBN 0-226-14259-0.

[17] MILLER, George A. The cognitive revolution : a historical perspective. Trends in Cognitive Sciences. 2003, vol. 7, no. 3, s. 141-144. ISSN 1364-6613. | DOI 10.1016/S1364-6613(03)00029-9

[18] PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru "human-computer interaction". Národní knihovna. 2001, roč. 12, č. 2, s. 81-90. ISSN 1214-0678.

[19] PILECKÁ, Věra. Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 2007-07-30]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/3592. URN-NBN:cz-ik3592. ISSN 1212-5075.

[20] SEASE, Robin. Metaphor's Role in the Information Behavior of Humans Interacting with Computers. Information Technology and Libraries. 2008, vol. 27, issue 4, s. 9-16. ISSN 0730-9295. | DOI 10.6017/ital.v27i4.3237

[21] SOUČKOVÁ, Martina. Aspekty vztahu člověk-počítač s důrazem na uživatelské rozhraní. Praha, 2003. iv, 89 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií 2003. Vedoucí diplomové práce Richard Papík.

[22] ŠKRNA, Jindřich. Interaktivní vyhledávání informací. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 1, s. 7–19. ISSN 1214-0678.

[23] TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. 2002. Praha : Národní knihovna České republiky, Odbor knihovnictví, c2002- [cit. 2005-11-06]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm.

[24] THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy : mysl a myšlení. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 231 s. ISBN 80-7178-445-1.

[25] THAGARD, Paul. Cognitive Science. In Edward N. Zalta (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Fall 2009 Edition. Stanford : Stanford University, Center for the Study of Language and Information, The Metaphysics Research Lab, © 2007, first publ. Mon Sep 23, 1996, substantive rev. Mon Apr 30, 2007 [cit. 2009-12-03]. Dostupný z WWW: http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/cognitive-science/. ISSN 1095-5054.

[26] WILSON, Robert A.; KEIL, Frank C. (eds.). The MIT encyclopedia of the cognitive sciences. 2nd print. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1999. cxxxii, 964 s. ISBN 0-262-23200-6.

[27] WILSON, Tom D. The cognitive approach to information-seeking behaviour and information use. Social Science Information Studies. 1984, vol. 4, s. 197-204. ISSN 0143-6236. | DOI 10.1016/0143-6236(84)90076-0