Zelená knihovna

Variant title
The Green library
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 2, pp. 50-71
Extent
50-71
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem výzkumu "Zelená knihovna" bylo zjistit postoje knihoven v oblasti environmentálně šetrného chování. Jsme přesvědčeni, že knihovny, jako instituce se sociální zodpovědností, by měly "zelené" zásady dodržovat a propagovat i u svých uživatelů.
The aim of the "Green Library" research was find out the opinion of libraries in environmentally friendly behavior. We believe that Libraries, as institutions with social responsibility, should follow the "Green principles" and promote them to their users.
Document
References:
[1] Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. [online, cit. 2012- 03 -18]. Dostupné z http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategieevropa-2020/Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK.pdf.

[2] Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015. [online, cit. 2012- 03 -18]. Dostupné z http://knihovnam.nkp.cz/.

[3] LEDVINA, Petr. Standardy zeleného úřadování : Příručka pro menší úřady a instituce. Brno: Veronica, 2007. 32 s. Dostupný online z http://www.veronica.cz/dokumenty/standardy_zeleneho_uradovani.pdf.

[4] Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky dostupný online z http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje.

[5] KUBÍČKOVÁ, Světlana. Zelené úřadování : environmentálně příznivý provoz veřejných institucí; analýza situace na vybraném úřadě. Brno, 2010. 86 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/261158/fss_b/text_prace.pdf.

[6] SCHNEIDEROVÁ, Pavla. Environmentálně šetrný provoz knihoven. Brno, 2010. 60 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/263734/ff_b/Bakalarska_prace.pdf.