Heuristická analýza portálu Knihovny.cz

Title: Heuristická analýza portálu Knihovny.cz
Variant title:
  • Heuristic analysis of portal Knihovny.cz
Source document: ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 130-146
Extent
130-146
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Účelem výzkumu, jehož výsledky jsou předkládány v tomto článku, bylo vyhodnocení použitelnosti portálu Knihovny.cz s cílem identifikovat případné rezervy v designu uživatelského rozhraní a posoudit jejich dopad na zkušenost uživatele s využíváním portálu. Design/metodologie/přístup – V příspěvku jsou popsány metody a výsledky uživatelského testování portálu Knihovny.cz pomocí heuristické analýzy. Tato analýza proběhla po prvním roce fungování portálu. Analýza byla provedena na základě deseti heuristických pravidel použitelnosti, které stanovil Jacob Nielsen. Tyto heuristiky byly použity na testování podobně zaměřeného webu a byly mírně upraveny pro specifika portálu. Analýzu provedli čtyři evaluátoři, odborníci na knihovnické katalogy, kteří neměli předchozí zkušenost s portálem Knihovny.cz. Výsledky – Výsledky analýzy potvrdily, že portál odpovídá kritériím použitelného webu, ale poukázaly na slabší místa a chyby. Příspěvek ve svém závěru předkládá návrhy na odstranění těchto chyb. Originalita/hodnota – Výzkum použitelnosti portálu Knihovny.cz pomocí heuristické analýzy ukázal, že je tato metoda vhodným nástrojem pro testování uživatelské přívětivosti discovery systémů a dalších podobných vyhledávačů. Pro vývojový tým portálu jsou výsledky výzkumu hodnotným zdrojem při hledání dalších způsobů, jak uživateli prezentovat širokou škálu funkcí vyhledávače při zachování přijatelné jednoduchosti jeho používání.
Purpose – The aim of the research was to evaluate the usability of Knihovny.cz portal and to identify potential reserves in the user interface design. It was also necessary to assess their impact on the user experience with the practical use of the portal. Design/methodology/approach – The paper describes methods and results of user testing of the portal using heuristic analysis. This analysis was realized after the first year of the portal launching and was created on the basis of ten heuristic usability rules set by Jacob Nielsen. These heuristics have been already successfully used to test a similar website. Subsequently, they were slightly modified for the specifics of the portal. The testing was carried out by four evaluators (library catalog specialists), who did not have a prior experience with Knihovny.cz portal. Results – The results of the analysis confirmed that the portal complies with the main criteria of a usable site, but also revealed some weaknesses and errors. In conclusion, the paper presents proposals to remove these errors. Originality/value – Researching the usability of Knihovny.cz using heuristic analysis has shown that this method is an appropriate tool for testing the user-friendliness of discovery systems and other similar search engines. For the development team, research results are a valuable resource in finding additional ways for the user to present a wide range of search engine features while maintaining acceptable ease of use.
References
[1] Chandler, K., & Hyatt, K. (c2003). Customer-centered design: a new approach to Web usability. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR.

[2] Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven: Knihovny pro EVROPU 2020 [Online]. (2012). Praha: Ministerstvo kultury České republiky. Dostupné z https://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf

[3] Krug, S. (2010). Nenuťte uživatele přemýšlet! : praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost [sic] webu. Brno: Computer Press.

[4] Nielsen, J. (1995) Heuristic Evaluation: How-To [Online]. Nielsen Norman Group: User Experience Training, UX Consulting, and Usability Research Reports. Dostupné z http://www.nngroup.com/articles/how-toconduct-a-heuristic-evaluation/ [cit. 2018-03-01].

[5] Nielsen, J. (1992). Finding usability problems through heuristic evaluation. In CHI'92 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 373-380). New York: NY: Association for Computing Machinery.

[6] Nielsen, J. (2002). Web.Design. Praha: SoftPress.

[7] Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 249-246). Seattle. Dostupné z https://dl.acm.org/citation.cfm?id=97281

[8] Nielsen, J., & Tahir, M. (2005). Použitelnost domovských stránek. Brno: Zoner Press.

[9] Richter, V. (2012). Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven: knihovny pro EVROPU 2020 [Online]. Knihovna: Knihovnická Revue, 23(1), 91-95. Dostupné z http://knihovna.nkp.cz/knihovna121/12_191.html

[10] Štouračová, M. (2013). Heuristická analýza v kontextu HCI se zaměřením na webové stránky akademické knihovny (Bakalářská práce). Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Brno. Vedoucí práce Bouda, T.

[11] Heuristická analýza [online]. In 100 metod. Dostupné z http://100metod.cz/post/47567185622/97-heuristick%C3%A1-anal%C3%BDza