Informačná gramotnosť jako kľúčová kompetencia vzdelávania na slovenských vysokých školách

Title: Informačná gramotnosť jako kľúčová kompetencia vzdelávania na slovenských vysokých školách
Variant title:
  • Information literacy as the key competence of education at the universities in Slovakia
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 77-89
Extent
77-89
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sa bližšie zaoberá problematikou informačnej gramotnosti študentov vysokých škôl na Slovensku v kontexte informačného vzdelávania v informačnej/znalostnej spoločnosti. Okrem iného na základe celoslovenského prieskumu IGPAK 1 (2007) a IGPAK 2 (2009) (IGPAK - Informačná Gramotnosť Používateľov Akademických Knižníc), ktorý zrealizovala Slovenská asociácia knižníc. Informačná gramotnosť spoločne s celoživotným vzdelávaním tvorí kľúčové prvky pre rozvoj všeobecnej vzdelanosti a mala by byť požadovaná/povinná pre všetky vzdelávacie programy na vysokých školách, ktoré sa uchádzajú o akreditáciu.
The article deals with information literacy of university students in Slovakia within information learning in information society. Otherwise, based on nationwide survey IGPAK 1 (2007) and IGPAK 2 (2009) (IGPAK – Information Literacy of Academic Libraries Users) realized by Slovak Library Asociation. Information literacy in association with lifelong education system is essential for development in general learning and should be considered as compulsory for all learning programs at universities involved in obtaining procedure of accreditation.