Individua, sociální sítě a poznání : možnosti a limity kognitivního a sociálně-doménového paradigmatu v informační vědě a realistický model domény

Title: Individua, sociální sítě a poznání : možnosti a limity kognitivního a sociálně-doménového paradigmatu v informační vědě a realistický model domény
Variant title:
  • Individuals, social networks and knowledge : options and limits of cognitive and socio-domain paradigm in information science and the realistic model of a domain
Author: Stodola, Jiří
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 1, pp. 28-61
Extent
28-61
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V 90. letech 20. století došlo k v rámci hledání identity informační vědy k pozvolnému přechodu od kognitivního paradigmatu, v jehož centru stojí jedinec jako subjekt poznání, k paradigmatu sociálně-doménovému, které se zaměřuje na výzkum produkce a transferu poznání uvnitř tzv. domén, tj. sociálních sítí jednotlivců spojených zájmem o určitý předmět poznání, myšlenkovým paradigmatem, v jehož rámci je k danému tématu přistupováno, a způsobem vzájemné komunikace – diskursem. Jak kognitivní, tak sociálně-doménový přístup v informační vědě má své přednosti i slabiny. V článku jsou výhody i nevýhody těchto dvou epistemologických přístupů analyzovány a je navržen přístup, který umožňuje vytěžit to, co je na obou paradigmatech plodné, a zároveň se vyhnout problematickým bodům spojených jak s kognitivním, tak se sociálně-doménovým přístupem. Na základě tohoto spojení je potom navržen realistický model domény.
In 90th of 20th century, there was a gradual transition from cognitive paradigm, which focus on individuum as a subject of knowledge, toward socio-domain paradigm, which deals with a research of the production and transfer of knowledge in domains. Domain is understood as a social network of the individuals, which are connected by the common interest in certain subject of knowledge, by the common thought pattern, and by the way of communication - discourse. Both cognitive and socio-domain paradigm have strengths and weaknesses. In the article, there are discussed advantages and disadvantages of both paradigms and there is designed approach, which allows to avoid the weaknesses and to achieve strengths. There is designed a realistic model of the domain based on this approach in the final part of the article.
References
[1] ARISTOTELÉS. O duši. Přel. A. Kříž. 3. rozšíř. vyd. Praha : Petr Rezek, 1996. 301 s. ISBN 80-901796-9-X.

[2] ARISTOTELÉS. Politika. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1988. 305 s. Filozofické odkazy. Predmarxistická filozofia.

[3] BATES, Marcia J. Birger Hjørland's Manichean misconstruction of Marcia Bates' work Journal of the American Society for Information Science and Technology. 62(10), s. 2038-2044. ISSN 0002-8231. | DOI 10.1002/asi.21594

[4] BELKIN, N. J. a R. N. ODDY, R. N. a H. M. BROOKS. ASK for information retrieval. Parts 1 and 2. Journal of documentation. 1982, vol. 38, no. 2, 3, s. 61-71, 145-164. ISSN 0022-0418.

[5] BELKIN, Nicholas J. The cognitive viewpoint in information science Journal of Information Science. 1990, 16(1), s. 11-15. ISSN 0165-5515. | DOI 10.1177/016555159001600104

[6] BELKIN, Nicholas. J. Anomalous States of Knowledge as a Basis for Information Retrieval. The Canadian Journal of Information Science.1980, 5, s. 133-143. ISSN 0165-5515.

[7] BĚLOHRADSKÝ, Václav. Mezi světy & mezisvěty: filosofické dialogy. 1. knižní vyd. Praha: Votobia, 1997. 194 s. ISBN 80-7220-004-6.

[8] BERGER, Peter Ludwig a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1.

[9] BROOKES, Betram C. The foundations of information science: Part I. Philostophical aspects. Journal of Information Science. 1980, 2, s. 125-133. ISSN 0165-5515.

[10] BUDD, J. M. An epistemological foundation for library and information-science. The library quarterly. 1995, 65(3), s. 295-318. ISSN 0024-2519.

[11] CAPURRO, Rafael.. Základy informační vědy: revize a perspektivy. Národní knihovna, 2003, 14(3), s. 163-168. Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0303/0303163.html. ISSN 0862-7487.

[12] CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha: Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.

[13] CIBANGU, S. K. Information science as a social science. Information Research. 15(3), paper 434. Dostupné z: http://InformationR.net/ir/15-3/paper434.html. ISSN 1368-1613.

[14] CULIANU, Ioan Petru. Dualistické gnóze západu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 375 s. Logos; sv. 10. ISBN 978-80-7203-930-2.

[15] DAY, Ronald J. Death of the user : Reconceptualizing subjects, objects, and their relations Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2011, 62(1), s. 78-88. ISSN 1532-2882. | DOI 10.1002/asi.21422

[16] DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci: Práce z let 1967 - 72. Bratislava: Archa, 1993. 330 (336) s.

[17] DERVIN, Brenda. Human studies and user studies: a call for methodological interdisiplinarity. In Information Research. [online]. 2003, 9(1), paper 166. [cit. 2011-12-27]. Dostupné z : http://InformationR.net/ir/9-1/paper166.html. ISSN 1368-1613.

[18] DERVIN, Brenda. What Methodology Does to Theory: Sense-Making Methodology as Exemplar. Chapter 2. In: Theories of Information Behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today, 2005. ISBN 1-57387-230-X, s. 25-29.

[19] DESCARTES, René. Rozprava o metodě. 3. vyd., v Nakladatelství Svoboda 1. Překlad Věra Szathmáryová-Vlčková. Praha: Svoboda, 1992, 67 s. ISBN 80-205-0216-5.

[20] DICK, A. L. Library and information-science as a social-science - neutral and normative conceptions. The library quarterly. 1995, 65(2), s. 216-235. ISSN 0024-2519.

[21] DILTHEY, Wilhelm. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. 402 s. Suhrkamp Taschenbuch Wiss; 354. ISBN 3-518-27954-8.

[22] FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. Studijní texty; sv. 24. ISBN 80-86429-10-5.

[23] FEYERABEND, Paul K. Rozprava proti metodě. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2001. 430 s. ISBN 80-7299-047-0.

[24] FLORIDI, Luciano. A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering Metaphilosophy, 2011, 42(3), s. 282-304. ISSN 0026-1068. | DOI 10.1111/j.1467-9973.2011.01693.x

[25] FLORIDI, Luciano. The Informational Nature of Personal Identity Minds and machines. 2011, 21(4), s. 549-566. ISSN 0924-6495. | DOI 10.1007/s11023-011-9259-6

[26] FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 318 s. ISBN 80-239-0124-9.

[27] FROHMANN, Bernd. Rules of indexing: a critique of mentalism in information retrieval theory Journal of documentation, 46(2), s. 81-101. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/eb026855

[28] FROHMANN, Bernd. The power of images: a discourse analysis of the cognitive viewpoint Journal of documentation, 1992, 48(4), s. 365-386. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/eb026904

[29] FUCHS, Jiří. Filosofie. 2, Kritický problém pravdy. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 1995. 172 s. ISBN 80-85929-06-6.

[30] GACKOWSKI, Zbigniew. Subjectivity Dispelled : Physical Views of Information and Informing.. Informing science. 2010, 13, s. 35-52. ISSN 1521-4672.

[31] HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 418 s. Morální a politická filosofie; sv. 8. ISBN 80-7007-134-6.

[32] HJØRLAND, Birger a Hanne Albrechtsen. Toward a New Horizon in Information Science: Domain-Analysis Journal of the American Society for Information Science, 1995, 46(6), s. 400-425. ISSN 0002-8231. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<400::AID-ASI2>3.0.CO;2-Y

[33] HJØRLAND, Birger. Afterword : Ontological, epistemological and sociological dimensions of domains. Knowledge organization. 2003, 30(3-4), s. 239-245. ISSN 0943-7444.

[34] HJØRLAND, Birger. Arguments for epistemology in information science Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2003, 54(8), s. 805-806. ISSN 1532-2882. | DOI 10.1002/asi.10274

[35] HJØRLAND, Birger. Arguments for philosophical realism in library and information science. Library Trends. 2004, 52(3), s. 488-506. ISSN 0024-2594.

[36] HJØRLAND, Birger. Domain analysis in information science: Eleven approaches - traditional as well as innovative Journal of Documentation. 2002, 58(4), s. 422-462. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/00220410210431136

[37] HJØRLAND, Birger. Empiricism, rationalism and positivism in library and information science Journal of Documentation, 61(1), s. 130-155. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/00220410510578050

[38] HJØRLAND, Birger. Epistemology and the socio-cognitive perspective in information science Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2002, 53(4), s. 257-270. ISSN 1532-2882. | DOI 10.1002/asi.10042

[39] HJØRLAND, Birger. Fundamentals of knowledge organization. Knowledge organization. 2003, 30(2), s. 87-111. ISSN 0943-7444.

[40] HJØRLAND, Birger. Information Seeking and Subject Representation: an activity-theoretical approach to information science. Westport: Greenwood Press, 1997. 213 s. New directions in information management, ISSN 0887-3844; 34. ISBN 0-313-29893-9.

[41] HJØRLAND, Birger. The concept of 'subject' in information science Journal of documentation, 1992, 48(2), s. 172-200. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/eb026895

[42] HJØRLAND, Birger. The Importance of Theories of Knowledge : Indexing and Information Retrieval as an Example Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2010, 62(1), s. 72-77. ISSN 1532-2882. | DOI 10.1002/asi.21451

[43] HJØRLAND, Birger. Theoretical clarity is not 'Manicheanism' : A reply to Marcia Bates Journal of information science. 2011, 37(5), s. 546-550. ISSN 0165-5515. | DOI 10.1177/0165551511423169

[44] HOLLAND, George Adam. Associating social constructionism and extended cognition in information studies Journal of Documentation. 2006, 62(1), s. 91-100. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/00220410610642066

[45] HŘÍBEK, Tomáš. Metafyzika antiindividualismu. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2008. 334 s. ISBN 978-80-7007-289-9.

[46] HUBÍK, Stanislav. Sociologie vědění: základní koncepce a paradigmata. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 224 s. Základy sociologie; sv. 5. ISBN 80-85850-58-3.

[47] IFLA. Funkční požadavky na bibliografické záznamy [online]. 2001, [cit. 2011-12-22]. Dostupné z WWW: http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf.

[48] Ingwersen, Peter. Cognitive perspective of information retrieval interaction: elements of a cognitive IR theory Journal of documentation, 1996, 52(1), s. 3-50. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/eb026960

[49] INGWERSEN, Peter. Information Retrieval Interaction. London : Taylor Graham, 1992. x, 246 s. ISBN 0-947568-54-9.

[50] KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2001. 567 s. ISBN 8072980351.

[51] KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4. rozšíř. vyd., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, 204 s. ISBN 80-85850-25-7.

[52] KOŤÁTKO, Petr. Interpretace a subjektivita. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2006. 511 s. ISBN 80-7007-233-4.

[53] KOŤÁTKO, Petr. Místo jazyka ve světě a robustní realismus. In: Realizums, internalizmus, individualizmus: (ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita). Bratislava: Infopress, 2010. ISBN ISBN 978-80-85402-99-5.

[54] KOŤÁTKO, Petr. Realismus a jeho implikace. In: Realizmus, internalizmus, individualizmus: (ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita). Bratislava: Infopress, 2010. ISBN 978-80-85402-99-5.

[55] LEVY, David J. Realismus: pojednání o interpretaci a společenské realitě. 1. vyd. Brno: Proglas, 1993. 189 s.

[56] LOCKE, John. Esej o lidském rozumu. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 407 s.

[57] LUHMANN, Niklas. Sociální systémy: nárys obecné teorie. 1. vyd. Brno: CDK Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 550 s. Klasikové společenských věd. ISBN 80-7325-100-0.

[58] MACHULA, Tomáš. Filosofie přírody. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2007. 109 s. ISBN 978-80-87183-00-7.

[59] MANNHEIM, Karl. Ideologie a utopie: přednášky a eseje. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 357 s. ISBN 80-7115-022-3.

[60] MATERNA, Pavel a Štěpán, Jan. Filozofická logika: nová cesta?: úvod do transparentní intenzionální logiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 134 s. ISBN 80-244-0109-6.

[61] MATURANA, H. R. a F. J. VARELA. Autopoiesis and cognition. Dordrecht : The Netherlands : Reidel, 1980. ISBN 978-90-277-1015-4.

[62] MEAD, George Herbert. Mind, self and society: from the standpoint of a social behaviorist. Chicago: University of Chicago Press, 1997. 401 s. ISBN 0-226-51668-7.

[63] MERTON, Robert K. Social Theory and Social Structure. Glencoe, IL: Free Press, 1957.

[64] PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 204 s. ISBN 80-7066-799-0.

[65] PILECKÁ, Věra. Vzájemné inspirace informační a kognitivní vědy. ProInflow [online]. 31.12.2009 [cit. 28.12.2011]. Dostupný z WWW:http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/862. ISSN 1804–2406.

[66] SAVOLAINEN, Reijo, Kimmo TUOMINEN a Sanna TALJA. The social constructionist viewpoint to information practices. In: Theories of information behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Medford, N.J.: Information Today, c2005. ASIST monograph series. ISBN 1-57387-230-X, s. 328-333.

[67] SAVOLAINEN, Reijo. Media credibility and cognitive authority: The case of seeking orienting information. Information Research [online]. 2007, 12(3). Dostupné z: http://InformationR.net/ir/12-3/paper319.html. ISSN 1368-1613.

[68] SCHUTZ, Alfred. Collected papers. [Vol.] 1, The problem of social reality. 4th ed. Hague: Nijhoff, 1973. xlvii, 361 s. Phaenomenologica; 11. ISBN 90-247-1502-4.

[69] SOUSEDÍK, Stanislav. Identitní teorie predikace. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. 167 s. Oikúmené; sv. 130. ISBN 80-7298-192-7.

[70] SOUSEDÍK, Stanislav. Rhonheimer o Kantovi a katolické teologii. Studia Neoaristotelica. 2005, 2(2), s. 219-225. ISSN 1214-8407.

[71] STEINEROVÁ, Jela. Metodologické problémy výskumov v informačnej vede. ProInflow [online]. 31.05.2011 [cit. 22.12.2011]. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/848. ISSN 1804–2406.

[72] STODOLA, Jiří. Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2011, 3(1) [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/849. ISSN 1804-2406.

[73] ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi: evolučněontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 431 s. Galileo; sv. 17. ISBN 978-80-200-1639-3.

[74] WILSON, Patrick. Second-Hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority. Greenwood Publishing Group, 1983. 210 s. ISBN 0313237638.

[75] WILSON, Tom D. The cognitive approach to information-seeking behaviour and information use. Social Science Information Studies. 1984, 4, s. 197-204. ISSN 0143-6236.

[76] ZOUHAR, Marián, ed. Realizmus, internalizmus, individualizmus: (ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita). Bratislava: Infopress, 2010. 215 s. ISBN 978-80-85402-99-5.