O webové memetice aneb Jak mapovat internetové memy v prostředí blogosféry a sociálních sítí

Variant title
Web memetics – how to map Internet memes in blogoshpere and social networks
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 1, pp. 118-136
Extent
118-136
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Příspěvek představuje internet jako široce propletenou síť "memů", které v tomto prostředí kolují, potkávají se, vzájemně se prolínají, replikují a mění. Největším semeništěm těchto memů jsou různé blogy či online sociální sítě tipu Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter, Last.fm a mnoho dalších. V příspěvku se pokusím vylíčit, v čem spočívá různorodost memů, které se zde šíří, a jak tyto memy můžeme klasifikovat. Dále se zabývám otázkou, jak můžeme pohyb a chování memů v prostředí sociálních médií zachytit a reflektovat. Jedno z možných řešení tohoto problému nabízí webová memetika, která vyvíjí metodologii, skládající se z několika po sobě navazujících kroků, které se vzájemně doplňují. Webovou memetiku vytvořili Limor Shifman a Mik Thelwall. Tato metodologie kombinuje rozsáhlé prohledávání webu s kvantitativními a kvalitativními analýzami, přičemž se snaží posoudit a identifikovat: a) různé verze memu, b) jeho online vývoj a c) jeho působení na webu a přítomnost v různých internetových jazycích. Ve svém příspěvku se pokusím jednotlivé metody webové memetiky vysvětlit a zároveň je obohatit některými poznatky z teorie sítí a také blogové ontologie, vytvořené Amadeu Compos a Renatou Dividino. Na základě propojení teorie sítí, blogové ontologie a webové memetiky vylíčím blogosféru a online sociální sítě jako komplexní systém skládající se z mnoha vzájemně propojených elementů a vazeb mezi nimi. -- Pokusím se také ukázat různé online virtuální nástroje, které jsou pro metody webové memetiky využitelné a jemně načrtnout, jak by měl vypadat ideální nástroj, který by dokázal mapovat a vyhodnocovat pohyb "internetových memů" v prostředí blogosféry a online sociálních sítí.
The paper presents the Internet as a network of "memes". Memes in this environment cirkulate, mix, mingle with each other, and replicate. The biggest repository of memes are various blogs and online social network like Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter, Last.fm and many more. In this paper I try to describe what is the diversity of memes, which are spread, and how can be these memes classified. Another part deals with the question of how can we capture and reflect the move and behavior of memes in social media environments. One of the possible solution of this problem offers web memetics, which develops a methodology consisting of a succession of several steps that complement each other. Web memetics is created by Limor Shifman and Mike Thelwall. This methodology combines extensive web search with quantitative and qualitative analyzes, and tries to assess and identify: a) different versions of the meme, b) its online evolution and c) its impact on the Web and its presence in various languages on the Internet. In my article I will try to explain different methods of Web memetics and enhance them of knowledge of network theory and Blog ontology created by Amadeu Compos and Renate Dividino.Thanks to network theory, Blog ontology and Web memetics I decribe blogosphere and online social networks as a complex system consisting of many interrelated elements and relationships. -- I will try to show the various online tools that are useful for methods of Web memetics. I also will try to drow an ideal tool that could map and analyze the movement of "internet memes" in the blogosphere and online social networks.
Document
References:
[1] BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Vyd. 1. V Praze : Paseka, 2005. 274 s. ISBN 8071857513

[2] BLACKMORE, Susan. Teorie memů : kultura a její evoluce. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 302 s. ISBN 8071783943

[3] COOPER, Alan. The Inmates Are Running the Asylum : Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity. 2. [s.l.] : Sams Publishing, 2004. 288 s. Dostupné z WWW: http://www.itu.dk/people/russel/B%F8ger/Pearson.-.The.Inmates.Are.Running.the.Asylum.pdf.

[4] DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1998. 319 s. ISBN 8020407308.

[5] HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854.

[6] KNOKE, David; YANG, Song; KNOKE, David. Social network analysis. 2. doplněné vydání. Los Angeles, : Sage Publications, 2008. 132 s. ISBN 9781412927499.

[7] LIMA, Manuel. Blogviz : Maping the dynamics of information Diffusion in Blogospace. New York, 2005. 98 s. Diplomová práce. Parsons School of Design

[8] LORENZ, Michal. K problémům memetiky a informační vědy. Praha: 2005. 153 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Konzultant rigorózní práce Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

[9] PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha : Academia, 1998. 834 s. ISBN 8020006079

[10] THELLWALL, Michael. Introduction to webometrics : Quantitative Web Research for the Social Sciences. USA : Morgan & Claypool, 2009. Virtual memetics, s. 95 - 97. ISBN 9781598299946

[11] 4chan [online]. c 2003 - 2011 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: <http:www.4chan.org/>.

[12] BEDNÁŘ, Vojtěch. Memy a jejich marketing : tanec v porcelánu. Marketing Journal [online]. 12.10.2010, [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: http://www.m-journal.cz/cs/marketing/memy-a-jejich-marketing---tanec-v-porcelanu__s277x7372.html.

[13] BRABCOVÁ, Olivie. Teorie memů a Ty Internety. Blog.respekt.cz [online]. 4. 10. 2009, -, [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: http://brabcova.blog.respekt.ihned.cz/c1-45959090-teorie-memu-a-ty-internety.

[14] CAMPOS, Amadeu ; DIVIDINO, Renata. Blog Ontology (BloOn) & Blog Visualization System (BloViS). ONTORACT '08 Proceedings of the 2008 First International Workshop on Ontologies in Interactive Systems [online]. 2008, [cit. 2012-01-29]. s. 84. Dostupný z WWW: http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/ONTORACT.2008.14. | DOI 10.1109/ONTORACT.2008.14

[15] Deset let Věry Pohlové na českém internetu. Lupa.cz [online]. 17. 9. 2009, [cit. 2012-01-29]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/zpravicky/deset-let-very-pohlove-na-ceskem-internetu/.

[16] Dominika Myslivcová [online]. 2009 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://www.dominikamyslivcova.cz.

[17] HANDL, Jan. České mikroblogovací systémy – znáte je?. Lupa.cz [online]. 10. 7. 2008 , [cit. 2012-01-29]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/ceske-mikroblogovaci-systemy-znate-je/.

[18] HANDL, Jan. Musíme být neustále online?. Lupa.cz [online]. 17. 6. 2008[cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/musime-byt-neustale-online/.

[19] HAYTHORNTHWAIT, Caroline. SOCIAL NETWORKS AND INTERNET CONNECTIVITY EFFECT. Information, Communication & Society [online]. 2005, vol. 8, no. 2, [cit. 2012-01-29]. s. 125 – 147. Dostupný z WWW: http://www2.scedu.unibo.it/roversi/SocioNet/114601.pdf. ISSN 1369-118X.

[20] HEATH, Sue; FULLER, Alison; JOHNSTON, Brenda. Chasing shadows : defining network boundaries in qualitative social network analysis. Qualitative Research [online]. Listopad 2009 , vol. 9, no. 5, [cit. 2012-01-29]. s. 646.Dostupný z WWW: http://qrj.sagepub.com/content/9/5/645.abstract.

[21] HEROUTEK, Aleš. Deset nej virálních videí tohoto roku podle Mashable. Marketing Journal [online]. 13.10.2010[cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/zajimavosti/deset-nej-viralnich-videi-tohoto-roku-podle-mashable__s402x7381.html.

[22] HERRING, Susan C., et al. Conversations in the Blogosphere : An Analysis "From the Bottom Up". In Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'05) - Track 4 [online]. Big Island, Hawaii : School of Library and Information Science, Indiana University Bloomington, 3.1.2006 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/HICSS.2005.167. ISBN 0-7695-2268-8. | DOI 10.1109/HICSS.2005.167

[23] HOUSER, Pavel. Odpůrci memetiky: Je to věda koktejlových večírků!. ScienceWorld [online]. 6.11.2001, -, [cit. 2012-01-29]. Dostupný z WWW: http://scienceworld.cz/biologie/odpurci-memetiky-je-to-veda-koktejlovych-vecirku-4194.

[24] KASÍK, Pavel. Legendární internetová videa a parodie: reklamy, Star Wars a počmáraná těla. Technet.cz [online]. 17.1.2011 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://technet.idnes.cz/legendarni-internetova-videa-a-parodie-reklamy-star-wars-a-pocmarana-tela-1lk-/sw_internet.aspx?c=A110106_141655_sw_internet_pka

[25] KIETZMANN, Jan H., et al. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons [online]. Květen-červen 2011, vol. 53, is. 3[cit. 2012-01-29]. s. 241-251. Dostupný z WWW: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000061.

[26] Know Your Meme [online]. c2007 - 2011 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://knowyourmeme.com/.

[27] M. BOYD, Danah; B. ELLISON , Nicole. Social Network Sites : Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, 13 (1), [cit. 2012-01-29]. Dostupný z WWW: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html.

[28] MORITZ, Elan. Memetic Science: I - General Introduction [online]. c2000. [cit. 2012-01-29]. Dostupný z: http://databank.oxydex.com/m2.html.

[29] MORITZ, Elan. MetaSystem Transitions, Memes, and Cybernetic Immortality. World Futures [online]. c1993, [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: <ftp://ftp.vub.ac.be/pub/projects/Principia_Cybernetica/WF-issue/Moritz.txt> .

[30] PLESKA, Nikola. Síťové efekty. Web 2.0 a blogy [online]. 19.4.2009 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://dp.pleska.net/sitove-efekty/.

[31] SHIFMAN, Limor; THELWALL, Mike. Assessing Global Diffusion with Web Memetics : The Spread and Evolution of a Popular Joke. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 27.7.2009, vol. 60, is. 12, [cit. 2012-01-29]. s. 2567–2576. Dostupný z WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21185/pdf. | DOI 10.1002/asi.21185

[32] SUNDARARAJAN, Arun. Network Effects. Arun Sundararajan - Home Page at New York University [online]. 2003-2006 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://oz.stern.nyu.edu/io/network.html.

[33] TRAVERS, Jeffrey; MILGRAM, Stanley. An Experimental Study of the Small World Problem. Sociometry [online]. 1969, vol. 32, no. 4, [cit. 2012-01-29]. s. 425-443. Dostupný z WWW: http://www.tue-tm.org/INAM/Travers_Milgram_1969.pdf.

[34] VALDES, Alfonso, FONG, Martin. Scalable Visualization of Propagating Internet Phenomena, ACM CCS Workshop on Data Mining and Visualization in Computer Security, Fairfax, VA, October 2004. [cit. 2012-01-29]. s. 124 – 127. Dostupné z WWW: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1029228.

[35] VESELKOVÁ, Hana. Internetové memy. Centrální mozek lidstva [online]. 12.12.2010 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://cemolid.blogspot.com/2010/12/internetove-memy.html.

[36] WEIMER, Alexander; PRIESTERJAHN, Steffen; GOEBELS, Andreas. Towards the Emergent Memetic Control of a Module Robot. [online]. c2010 [cit. 2012-01-29]. Universität Paderborn, Institut für Informatik. s. 4. Dostupné z WWW: http://www.uni-paderborn.de/cs/ag-klbue/en/staff/agoebels/publications/AISB05_a.pdf.

[37] ZAIDI, Aliya. Online Reputation and Buzz Monitoring Buyer's Guide 2010 [online]. [s.l.] : Econsultancy.com Ltd, Duben 2010 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z WWW: http://econsultancy.com/uk/reports/online-reputation-and-buzz-monitoring-buyer-s-guide.