Odsúdenia z roku 1277 a filozofia Jána Dunsa Scota : problém individuácie a slobodnej vôle

Title: Odsúdenia z roku 1277 a filozofia Jána Dunsa Scota : problém individuácie a slobodnej vôle
Variant title:
  • Condemnation of 1277 and the philosophy of John Duns Scotus : the problems of individuation and free will
Author: Chabada, Michal
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. [5]-20
Extent
[5]-20
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Odsúdenia z roku 1277 predstavovali zásah do vedeckého výskumu mnohých scholastických autorov. Duns Scotus tvoril po roku 1277. Cieľom tohto príspevku je preto identifikovať filozofické motívy, v ktorých sa filozofia Dunsa Scota a Odsúdení z roku 1277 prelínajú, a preskúmať, či Scotovo myslenie bolo pod priamym vplyvom Odsúdení, alebo nie. Autor príspevku tvrdí, že hlavná príčina Scotovej filozofie je v samotnej františkánskej tradícii a že vplyv Odsúdení z roku 1277 bol na Scotovo myslenie nepodstatný.
Condemnation of 1277 was an intervention in the scientific research of many scholastic authors. Duns Scotus worked after 1277. The aim of this paper is to identify the philosophical motives in which the philosophy of Duns Scotus and Condemnation of 1277 overlap, and to examine if Scotus' thinking was under a direct influence of the Condemnation. The author of this paper maintains that the main motivation for Scotus' philosophy was the Franciscan tradition, and that the influence of Condemnation of 1277 was not significant.
Note
Táto práca vznikla v rámci projektu Christian Philosophy in Central and Eastern Europe (ID 443.20132321/21885).