Metafora a myslenie

Title: Metafora a myslenie
Variant title:
  • Metaphor and thought
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. [45]-54
Extent
[45]-54
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sa zameriava na jednu zo súčasných teórií metafory, ktorá metaforu chápe skôr ako figúru mysle než ako figúru reči a túto teóriu skúma z hľadiska filozofických diskusií o štruktúre myslenia. V článku skúmam niektoré konceptuálne metafory a kľúčové metafory a v nádväznosti na to sa ďalej zameriavam na dôležitosť metafor, ktoré sú bežnou súčasťou nášho myslenia. Chcem ukázať, že oba tieto prístupy podporujú taký pohľad na metaforu, ktorý ju pokladá za kľúčovú pre racionálne a konceptuálne myslenie, a preto si myslím, že metafora zastáva dôležité miesto vo filozofii. Okrem toho v článku analyzujem vplyv metaforického myslenia na obsahy a formy filozofických problémov a v tomto smere načrtávam možnosť ďalšieho zaujímavého výskumu.
This paper examines one of the current approaches to metaphor which views metaphor more as figure of thought than figure of speech, and puts it into perspective with philosophical discussions of the structure of thought. After reviewing conceptual metaphor and root metaphor, we focus on the significance and prevalence of metaphors underlying our thinking. We argue that both of these theories support a view of metaphor as cruical for rational and conceptual thinking, hence metaphor holds an important position in philosophy. Furthermore, we analyze the influence of metaphorical thinking on contents and forms of philosophical problems and we argue that this opens up the possibility of new interesting research-worthy topics.