K indukcii vo filozofii vedy

Title: K indukcii vo filozofii vedy
Variant title
Induction in the philosophy of science
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. [55]-63
Extent
[55]-63
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Príspevok sa zaoberá problémom indukcie vo filozofii vedy. Jeho cieľom je predstaviť problém indukcie, typy indukcie, ktoré sa vo filozofii vedy používajú, a poukázať na to, že problém indukcie nie je len problémom vedeckého realizmu, ale naráža naň aj teória, od ktorej sa očakávalo práve jeho riešenie, bayesianizmus. V centre pozornosti stoja otázky, či subjektívne chápaná pravdepodobnosť môže pri probléme indukcie pomôcť a či je indukcia vôbec zmysluplným problémom. Príspevok v závere konštatuje, že hoci žiadna z téz bayesianizmu neponúka riešenie Humovho problému indukcie a v histórii nájdeme niekoľko pokusov o odmietnutie problému indukcie, história vedy je s induktívnymi úsudkami tak spätá, že problém indukcie vo filozofii vedy zostáva.
The article deals with the problem of induction in the philosophy of science. The aim of this paper is to present the problem of induction, types of induction, which are reliable in science and to point out that the problem of induction is not just a problem of scientific realism, but it also strikes the Bayesian theory. The central attention is paid to the discussion if subjective probability account could help with problematic nature of induction and if justification of induction is really a deal. The paper concludes by claiming that even though no Bayesian thesis allowed us to think that probability is a solution to Hume’s problem of induction and there are several attempts in history to dismiss the problem, the history of science is connected with inductive inferences and the problem of justifying induction remains for philosophy of science.
Note
  • Príspevok je čiastkovou prezentáciou výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0192/14.