Моделът на дискретните процеси като средство в преподаването на темпоралността в българския език

Title: Моделът на дискретните процеси като средство в преподаването на темпоралността в българския език
Transliterated title
Modelăt na diskretnite procesi kato sredstvo v prepodavaneto na temporalnostta v bălgarski ezik
Variant title:
  • The model of the discrete processes as a way of teaching temporality in Bulgarian
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 261-278
Extent
261-278
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Предмет на статията е онагледяването на значението и употребата на българските глаголни форми в процеса на преподаването. Проблемът е съществен, защото е най-тясно свързан с изграждането на българския текст, включително и в аспекта на неговата граматическа правилност. Разглеждат се възможностите с помощта на мрежите на Петри да бъдат илюстрирани: а. значенията на отделните глаголни форми в рамките на темпоралната система на българския език; б. значенията на формите в наративен текст; в. употребата на формите като средства за комуникативно йерархизиране в рамките на наративната система.
The subject of this article is visualization of meaning and use of Bulgarian verb forms in the process of teaching. The problem is important because it is most closely connected with building of the Bulgarian text, including aspects of its grammatical correctness. The paper deals with the possibilities of using Petri nets to illustrate: a. meanings of different verb forms within the temporal system of the Bulgarian language, b. meanings of forms in narrative text; c. use of the forms as a means of communicative hierarchization within the narrative system.