Literární komparatistika, areálová/kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné literárněvědné praxi

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 20-33
Extent
20-33
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Autor přítomné studie se zabývá zásadními a aktuálními problémy, které se týkají jak srovnávacích studií, tak areálových/kulturologických studií, stejně jako dějinami a teorií národních literatur a komparatistikou a její metodologií obecně. V komentáři k svazkům Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy dospěl autor k několika kritickým závěrům, které se dokonce objevují v titulu tohoto velkého projektu - "literární kultury" a "středovýchodní Evropa (Ostmitteleuropa). Zdůrazňuje přitom nezbytí značné obezřet­nosti a nutnosti brát v úvahu nejen současný, aktuální stav věcí, současný víceméně politický status literatury, ale i historické struktury, které se noří z hlubinného základu mentalit a kultur minulosti. Autor také pojednává o teorii literárních dějin jako manifestaci dialogu kultur i ve spojení s areálovými studiemi a literární komparatistikou. Zdůrazňuje důležitost pokládat dějiny literatury za součást dějin umění a kultury. Závěrečné pasáže jsou věno­vány příkladům japonské rusistiky a důsledkům těchto výzkumů, jež se týkají problému ruského fenoménu v přítomnosti i v minulosti.
The author of the present study deals with the crucial and topical problems concerning both the comparative studies and area/cultural studies as we ll as the history and theory of national literatures and the comparative studies and their methodology in general. Commenting upon the volumes of the History of the Literary Cultures of East-Central Europe the author arrives at several critical conclusions which even appear in the title of the immense project - "literary cultures" and "East-Central Europe". He accentuates the necessity to be very careful and take into account not only contemporary, topical state of things, the contemporary more or less political status of literature, but also the historie structures which emerge from the deep basis of mentalities and cultures of the past. The author also deals with the theory of literary history as a manifestation of dialogue of cultures also in connection with area studies and comparative literary studies. He accentuates the importance of regarding history of literature as part of the history of arts and cultures. The final passages are devoted to the samples of Japanese Russian studies and the consequences of these researches concerning the problems of the Russian phenomenon both in the past and in the present.
Document
References:
[1] BERG, Мichail: Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. Кафедра славистики Университета Хельсинки‚ Москва 2000: Новое Литературное Обозрение.

[2] DEMETZ, Peter: Cross Currents, A Yearbook of Central European Culture, Yale University, 9 (1990), s. 135–145; 10 (1991), s. 235–251; 11 (1992), s. 79–92.)

[3] DOROVSKÝ, I. : Slovanské meziliterární shody a rozdíly. Brno 2004, Masarykova univerzita.

[4] HRABÁK, J.: Literární komparatistika. Praha 1976: SPN.

[5] JUVAN, Marko: Literarna veda v rekonstrukciji. Uvod do sodobni študij. Ljubljana 2006: Narodna a univerzitna knjižnica.

[6] Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Uredila Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana 2004, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede.

[7] KREJČÍ, K.: Sociologie literatury. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. GRADA, Praha 2008.

[8] KOŠKA, J.: Recepce je kreace. Bratislava 2003, Veda.

[9] Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). Kolektivní monografie. Eds: Ivo Pospíšil, Jan Zouhar. Katedra filosofie, Ústav slavistiky FF MU, Brno 2007.

[10] MATHAUSER, Z.: Báseň na dosah Eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha 2005, Univerzita Karlova.

[11] MATHAUSER, Z.: Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie. Praha 2006, Filosofia.

[12] MATHAUSER, Z.: Literatúra a anticipácia, prel. Ján Kopál a Peter Liba, doslov František Miko, Bratislava 1982, Tatran.

[13] MATHAUSER, Z.: Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno 1989, Blok.

[14] MURKO, Matthias: Deutsche Einflüsse auf die Anfängeder böhmischen Romantik. Mit einem Anhang: Kollár in Jena und beim Wartburgfest. Verlags-Buchhandlung. Graz 1897: "Styria".

[15] NEUBAUER, John, CORNIS-POPE, Marcel, eds: History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, sv. 1–3, Amsterdam and Philadelphia 2004–2007: John Benjamins.

[16] PAPOUŠEK, V. – Tureček, D.: Hledání literárních dějin. Praha – Litomyšl 2005, Paseka.

[17] Poetics Today. Estrangement Revisited. Vol. 26, n. 4, Winter 2005, Durham 2005, Duke University Press.

[18] POSPÍŠIL, I. (ed): Areál – sociální vědy – filologie. Brno 1998: Kabinet integrované žánrové typologie, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

[19] POSPÍŠIL, I. (ed.): Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt – metodologie – terminologie – struktura oboru – studie (1999). Hlavní autoři: Ivo Pospíšil – Jiří Gazda – Jan Holzer. Editor: Ivo Pospíšil. Brno 1998: Masarykova univerzita.

[20] POSPÍŠIL, I. (ed.): Litteraria Humanitas XI, Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Perekrestki kul‘tury: Srednjaja Jevropa. Brno 2002: Masarykova univerzita.

[21] POSPÍŠIL, I. (ed.): Světové literatury 20. století v kostce. Pod vedením I. Pospíšila zpracovali S. Dembická, J. Kovář, K. Křížová, P. Kyloušek a I. Přikrylová. Praha 1998: LIBRI.

[22] POSPÍŠIL, I.: Sedmero úskalí a inspirací. Slovenská literatúra, 1993, 4, s. 292–295.

[23] POSPÍŠIL, I.: Slavistika jako české rodinné stříbro. Praha 2004: Nadání Hlávkových.

[24] POSPÍŠIL, I., ZELENKA, M.: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech. Brno 2003: Ústav slavistiky FF MU.

[25] POSPÍŠIL, I., ZELENKA, M.: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brněnské texty k slovakistice VI. Brno 2003: Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU.

[26] POSPÍŠIL, I., ZELENKA, M: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno 1996: Masarykova univerzita.

[27] POSPÍŠIL, I.: Slavistika na křižovatce. Brno 2003: Regiony.

[28] POSPÍŠIL, I.: The Problem of Value and Equality in Comparative Literary Studies: the Past and the Present (Some Comments on the Conception of "Area Value"). In: The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies. Ed. by Halina Janaszek-Ivaničková. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 39–49.

[29] POSPÍŠIL, I.: Brnenskaja škola literaturnoj komparativistiki i genologii/žanrologii i areaľnoje izučenije slavistiki: jeje istoki v kontekstuaľnych svjazjach. In: Izučavanje slovenskich jezika, književnosti i kultura kao inoslovenskich i stranich. Red. Bogoljub Stankovič. MAPRJAL, Slavističko društvo Srbije, Beograd 2008, s. 278–293.

[30] POSPÍŠIL, I.: Co je to areálový výzkum. Cíle, metody, problémové okruhy, tendence a příklady. In: Břetislav Horyna, Josef Krob (eds): Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2007, s. 90–108.

[31] POSPÍŠIL, I.: Diachronní dimenze ruského literárního textu (Puškin – Bondarev – Grjakalov). In: K. Lepilová a kol.: Text a kontext. Brno 2008, s. 86–107.

[32] POSPÍŠIL, I.: Estetika, antropologie a tzv. duchovnost: problém přístupu. In: Esteticko-antropologická koncepcia literatúry a Andrej Červeňák. Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2008, s. 29–40.

[33] POSPÍŠIL, I.: Genologie a proměny literatury. Brno 1998, Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta.

[34] POSPÍŠIL, I.: Hodnoty a hodnocení znovu v kurzu (Literatura w kręgu wartości). Materialy z VI sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity". Bydgoszcz 21–23 października 2002 roku. Pod redakcjąi ze wstępem Lidii Wiśniewskiej. Bydcoszcz 2003). Opera Slavica XIV., 2004, 3, s. 51–52.

[35] POSPÍŠIL, I.: Hodnoty a literatura. Universitas 1988, č. 5, s. 16–22.

[36] POSPÍŠIL, I.: Hodnoty a rovnost v literatuře. Dvě knihy a jejich inspirativní hodnota. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, sv. 2, Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky prezentované na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brněve dnech 25. - 27. dubna 2005. K vydání připravili Pavel Boček, Ladislav Hladký, Pavel Krejčí, Petr Stehlík a Václav Štěpánek. Red.: Václav Štěpánek. Ústav slavistiky FF MU, Historický ústav AV ČR, Matice moravská, Brno 2006, s. 757–767.

[37] POSPÍŠIL, I.: Hodnoty a rovnost v literatuře. Dvě knihy a jejich inspirativní hodnota. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, sv. 2, Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky prezentované na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. – 27. dubna 2005. K vydání připravili Pavel Boček, Ladislav Hladký, Pavel Krejčí, Petr Stehlík a Václav Štěpánek. Red.: Václav Štěpánek. Ústav slavistiky FF MU, Historický ústav AV ČR, Brno 2006: Matice moravská, s. 757–767.

[38] POSPÍŠIL, I.: Hodnoty, hodnocení a souvislosti v literární historii: ruská literatura v zrcadle několika přehledových a slovníkových kompendií a v pojetí českého Slovníku ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. In: Philologica LVII, Univerzita Komenského, Bratislava 2003, s. 211–221, ISBN 80-223-1808-6.

[39] POSPÍŠIL, I.: K otázce periodizace literatury 18. a 19. století. In: Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História – Teória – Interpretácia. Univerzita Komenského, Bratislava 2007, s. 197–178.

[40] POSPÍŠIL, I.: Karel Čapek – przypadek prawie zapomnianego mistrza człowieczeństwa i tolerancji. In: Duskyrsy i przestrzenie (nie)TOLERANCJI. Pod redakcją Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Jarosława Płuciennika. Wydawnictwo Universytetu Łodzkiego, Łódź 2008, s. 109–118.

[41] POSPÍŠIL, I.: Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje. Slavica Litteraria, roč. 11, č. 2, 2008, s. 19–28.

[42] POSPÍŠIL, I.: Literary History, Poststructuralism, Dilettantism and Area Studies. In: Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006, s. 141–152.

[43] POSPÍŠIL, I.: Marxismus a pokusy o dialog a syntézu v literárněvědné metodologii a teorii (Poznámky z ruské a česko-slovenské zkušenosti). In: B. Jiroušek a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008, s. 381–399.

[44] POSPÍŠIL, I.: Morálka na hranicích života a smrti. In: Vasil Gluchman (ed.): Morálka a súčasnosť. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Prešov 2008, s. 352–359.

[45] POSPÍŠIL, I.: Oči toho druhého ("Cizinci" v národních literaturách jako pramen hodnoty a vývojový impuls). In: Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Společnost přátel jižních Slovanů, Albert, Brno – Boskovice 2005, s. 43–54.

[46] POSPÍŠIL, I.: Paradoxes of Genre Evolution: the 19th-Century Russian Novel. Zagadnienia rodzajów literackich, tom XLII, zeszyt 1–2 (83–84), Łódź 1999, s. 25–47.

[47] POSPÍŠIL, I.: Pátrání po nové identitě. Rusistické a vztahové reflexe. SvN Regiony, Středoevropské centrum slovanských studií, Brno 2008.

[48] POSPÍŠIL, I.:: Poetika a literární dějiny. Stil, 7, 2008, s. 277–287.

[49] POSPÍŠIL, I.: Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine. Primerjalna književnost 31.2 2008, s. 137–148.

[50] POSPÍŠIL, I.: Problémy a souvislosti současné genologie. Studia Moravica II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 2, Universitas Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 29–46.

[51] POSPÍŠIL, I.: Próza virtuální autenticity a existenciálního znejistění. SPFFBU, X 10, 2007, Slavica Litteraria, s. 5–20.

[52] POSPÍŠIL, I.: Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti. Ed.: Jaroslav Malina, obálka, grafická a typografická úprava Josef Zeman – Tomáš Mořkovský, Martin Čuta, ilustrace Boris Jirků. Brno 2005: Nadace Universitas, Edice Scientia, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

[53] POSPÍŠIL, I.: Teaching Literature at Universities and the Bologna Declaration (Literary Encyclopaedias and Dictionaries in University Teaching). Obdobja 25. Metode in zvrsti. Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. Literature in Education – Aims, Content, Methods. Литература в процессе обучения– цели‚ содержание‚ методы. Univerza v Ljubljani‚ Filozofska fakulteta‚ Oddelek za slovenistiko‚ Center za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik‚ Ljubljana 2008‚ s. 211–218.

[54] POSPÍŠIL, I.: Teoretická konstrukce a naplněnost kontextu (In margine "nové západní literárněvědné rusistiky"). Brno, Opera Slavica 2006, č. 3, s. 31–36.

[55] POSPÍŠIL, I: The Park-Garden Emblem and Alternatives of Literary Evolution (between England, Russia and Moravia). In: Space of a Garden – Space of Culture. Edited by Grzegorz Gazda and Mariusz Gołąb. Cambridge Scholars Publishing 2008, s. 91–104.

[56] POSPÍŠIL, I.: Tradiční a konzervativní hodnoty v literatuře konce 20. a počátku 21. století. In: Slovo – obraz – zvuk I. Literárnovedné štúdie. UKF v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, ed.: Marta Keruľová, s. 91–102.

[57] POSPÍŠIL, I.: Žánry virtuální autenticity a existenciálního znejistění: domov a svět. In: Libor Pavera a kol.: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. III, Opava 2006, s. 213–236.

[58] POSPÍŠIL, I.: Aspekty i konteksty transformacji gatunkowych (refleksje i komentarze). In: Awangardowa encyklopedia czyli Słownik rozumowany nauk, sztuk a rzemiosł róznych. Prace ofiarowane Profesorowi Gregorzowi Gaździe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzskiego, Łódź 2008, s. 27–42.

[59] POSPÍŠIL, I: Střední Evropa a Slované. Brno 2006: Masarykova univerzita.

[60] POSPÍŠIL, Ivo (Brno), MOSER, Michael (Wien), NEWERKLA, Stefan M. (Wien): Litteraria Humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies in Their Central European Context. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2005.

[61] POSPÍŠIL, Ivo (Brno), MOSER, Michael (Wien): Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno 2004: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

[62] POSPÍŠIL, Ivo: The Problem of Value and Equality in Comparative Literary Studies: the Past and the Present (Some Comments on the Conception of "Area Value"). In: The Horizons of Comtemporary Slavic Comparative Literature Studies. Ed. by Halina Janaszek-Ivaničková. Warszawa 2007: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 39–49.

[63] POSPÍŠIL, I.: Problém teorie literárních dějin a jeho interdisciplinární souvislosti. In: Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Ed. Jana Sošková. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Studia Aesthetica, Prešov 2008, s. 88–102.

[64] Slovensko mimo Slovensko/Slovensko mimo Slovenska. Kolektivní monografie. Brněnské texty k slovakistice X. Ed.: Ivo Pospíšil. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2008.

[65] POSPÍŠIL, I.: Teorie jako pokus o ukotvení a uchopení (Hryhorij Skovoroda v hledáčku ukrajinské, německé a ruské literární vědy). Teória umeleckého diela 3. Ed.: Viera Žemberová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Prešov 2008, s. 71–78.

[66] POSPÍŠIL, I.: Teorija russkoj literatury v slavjanskom kontekste v koncepcii areaľnych i žanrovych issledovanij, stilistiki i poetiki. In: Česká slavistika 2008. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Česká asociace slavistů, Literárněvědná společnost, pobočka Praha, Academicus, Brno – Praha 2008, s. 227–245.

[67] POSPÍŠIL, I.: Tradiční a konzervativní hodnoty v literatuře konce 20. a počátku 21. století. In: Slovo – obraz – zvuk I. Literárnovedné štúdie. UKF v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, ed.: Marta Keruľová, s. 91–102.

[68] TIHANOV, G.: The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time. Oxford University Press 2000, 2002.

[69] VIRK, T.: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana 2007: Studia Litteraria, Inštitut za slovinsko literaturoin literarne vede ZRC SAZU.

[70] WELLEK, R.: The Theory of Literary History. Travauxde Cercle Linguistique du Prague 6, Praha 1936.

[71] WOLLMAN, F.: Die Literatur der Slawen. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Sien 2003: Peter Lang.

[72] WOLLMAN, F.: Slovesnost Slovanů. Praha 1928: Orbis.

[73] WOLLMAN, S.: Postmodernismus ve slovansko-středoevropském zorném poli: fakta a fikce. In: Slavistika dnes. Kolektivní monografie. Ed.: Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2007, s. 213–228.

[74] WOLLMAN, S.: Van Tieghem a ti druzí: hledání generální literatury směrem k jihovýchodu. In: Česká slavistika 2008. Brno – Praha 2008: Academicus, s. 323–335.

[75] Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006, Peter Lang Verlag.

[76] ZELENKA, Miloš: Juvan, Marko: Literarna veda v rekonstrukciji. Uvod do sodobni študij. Narodna a univerzitna knjižnica, Ljubljana 2006. Opera Slavica, roč. XVIII, č. 1, 2008, s. 42–44.