Směřování k obecné rovině výpovědi u Andreje Platonova

Title: Směřování k obecné rovině výpovědi u Andreje Platonova
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 11-19
Extent
11-19
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Daná práce se zabývá analýzou konkrétních uměleckých postupů, jimiž děj Platonovových románů a povídek konce 20. a počátku 30. let 20. století vystupuje ze své historické konkrétnosti a naplňuje se obecným, nadčasovým smyslem. Jako charakteristické jsou vyhodnoceny různorodé postupy, jako je zejména expozice Platonovových próz založená na typologičnosti a atemporálnosti, dále zástupnost celku a části, modelovost prostoru a životních drah hrdinů, myšlení v celosvětových souvislostech, užívání vložených a paralelních příběhů a celková filozofická nasycenost a ontologické ladění textů.
This study is concerned with particular art procedures applied in Platonov's novels and short stories written at the end of the 1920s and the beginning of the 1930s, and making the storyline surpass its historie particularity and to acquire a general, universal meaning. Subject to review and analysis are various procedures such as exposition of Platonov's prose based on typology and timelessness, substitution of the whole and part, model presentation of space and of the lifetime stories of his main heroes, thinking from the world-wide perspective, application of inserted and parallel narrations, and the overall philosophical saturation and ontological conception of Platonov's texts.
References
[1] ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., Липовецкий, М. Н.: Современная русская литература. Книга3. В конце века(1986–1990-ые годы). Москва 2001.

[2] КАРАСAЕВ, Л. В.: Движение по склону (Пустота и вещество в мире А. Платонова). In: Страна философов Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 2. Наследие, Москва 1995, с. 5-38.

[3] ПЛАТОНОВ, А. П.: Котлован. Чевенгур. Повести. Рассказы. Екатеринбург 2002.

[4] ПЛАТОНОВ, А. П.: Счастливая Москва. Повести. Рассказы. Лирика. Москва 1999.

[5] ПЛАТОНОВ, А. П.: Ювенильное море(Море юности). In: Замятин, Е.: Уездное. Мы.

[6] ПЛАТОНОВ, А. П.: Котлован. Ювенильное море. Аст Олимп, Москва 1999.

[7] ПЛАТОНОВ, А. П.: Котлован. Dostupné z.: http://imwerden.de/pdf/platonov_kotlovan.pdf,

[8] САВЕЛЬЗОН, И.: Фразеопаремиологическая система А. Платонова. In: Страна философов Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 2. Наследие, Москва 1995, с. 298–306.

[9] CASSIRER, E.: Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení. Praha 1996.

[10] CASSIRER, E.: Language and Myth. New York 1946.

[11] DROZDA, M.: Narativní masky ruské prózy. Praha 1990.

[12] DROZDA, M.: Umělecký prostor v próze Andreje Platonova. In: Východoevropská moderna a její evropský kontext I. Východoevropské studie I. Praha 1999, s. 125–140.

[13] HODROVÁ D. a kol.: ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001.

[14] HONZÍK, J.: Antiutopie Andreje Platonova (O románu Čevengur). In: Honzík, J.: Dvě století ruské literatury. Praha 1995, s. 171–175.

[15] HRALA, M.: Ruská moderní literatura 1890–2000. Praha 2007.

[16] CHLUPÁČOVÁ, K.: Útěky k mýtu. Svět literatury, 28, 29, 30/2004, s. 209–220.

[17] CHLUPÁČOVÁ, K., ZADRAŽILOVÁ, M.: Texty a kontexty Andreje Platonova. Praha 2005.

[18] MELETINSKIJ, J. M.: Poetika mýtu. Praha 1989.

[19] SVATOŇ, V.: Intertextualita a mýtus. In: Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha 2004, s. 77–93.

[20] SVATOŇ, V.: Proměny dávných příběhů. O poetice ruské prózy. Filozofická fakulta, Praha 2004.