Slovesný vid a slovesná konverze

Title: Slovesný vid a slovesná konverze
Variant title
Verbal aspect and verbal conversion
Author: Paliga, Sorin
Source document: Opera Slavica. vol. 27, iss. 4, pp. 5-17
Extent
5-17
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Jsou dvě témata, která chceme rozvíjet na základě starších i novějších analýz. Jedno se týká struktury (nebo „architektury“) slovesného vidu v češtině (a v jiných slovanských jazycích), druhé se týká konverze aspektu při překládání a tlumočení textů či diskursů z češtiny (popř. z jiných slovanských jazyků) do jazyka, který vid (aspekt) nemá anebo má, ale ten má úplně jinou strukturu („architekturu“, jako např. angličtina); a opačným směrem: z jiného jazyka do češtiny (anebo do jiného slovanského jazyka). Autor stručně analyzuje starší a novější hypotézy ohledně slovesného vidu a teorie překladu a v podstatě se přiklání k názoru, že je slovesný vid (aspekt) uskutečňování markedness (Bernard Comrie), a dále rozvíjí jasnější definici tohoto termínu v českém (a vůbec slovanském) kontextu.
There are two topics, which the author wishes to discuss based on older and newer analysis. One refers to the structure (or 'architecture') of the verbal aspect in Czech (or other Slavic languages in general). The second refers to the conversion of aspect when translating texts or interpreting discourses from Czech (or other Slavic languages) into a language lacking aspect or, if present, having another structure (or 'architecture'), e.g. English; and in the reverse order: from any of these languages into Czech or another Slavic language. The authors analyses older and newer hypotheses referring to the verbal aspect and theory of translation. The author inclines to the hypothesis that the Czech (or Slavic) aspect is mainly characterised by markedness (Bernard Comrie). As a consequence, the author attempts to develop a clearer definition of the term aspect in the Czech (or Slavic) context.
References
[1] COMRIE, B.: Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-21109-3.

[2] ESVAN, F.: Vidová morfologie českého slovesa. Praha: Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-913-3.

[3] FONTANILLE, J. (éd.): Le discours aspectualisé. Actes du colloque «Linguistique et Semiotique» tenu á l'Université de Limoges du 2e au 4e février 1988. Limoges: Pulim–Benjamins, 1991. ISBN 9789027274748.

[4] GALTON, H.: Slovesný vid a čas. Slovo a slovesnost, č. 30, 1969, s. 1–10. ISSN 0037-7031.

[5] KOPEČNÝ, F.: Ještě o nedokonavosti futura typu "ponesu, povezu…" a o časovém významu typu "dovede to, ujde to". Slovo a slovesnost, č. 21, 1960, s. 187–192. ISSN 0037-7031.

[6] KOPEČNÝ, F.: Slovesný vid v češtině. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

[7] KOPEČNÝ, F.: Nový výměr nedokonavosti českých sloves? Naše řeč, č. 4, roč. 60, 1977. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php. [online]. [cit. 7. 11. 2017]. ISSN 0027-8203.

[8] KLOEKHORST, A.: The Old Hittite and the Proto-Indo-European Tense-Aspect System. Indogermanische Forschungen, č. 122, 2017, s. 295–307. ISSN 1613-0405.

[9] Naše řeč – ročník 100 (2017). http:nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php. [online]. [cit. 7. 11. 2017].

[10] PALIGA, S.: Jazyk a čas. Se zvláštním zřetelem ke vztahu mezi časem a videm. Diplomová práce; nevydaná. 1980.

[11] PALIGA, S.: Devenir et aspectualisation. Encore une fois sur le verbe slave. Romanoslavica, č. 35, 1997, s. 313–325. ISSN 0557-272X.

[12] PALIGA, S. (ed.): The Verbal Aspect in the Slavic Languages, Symposium held in Bucharest, October 4–7, 2012. Romano-Bohemica, č. II, 2013. ISSN 2284-7014.

[13] PALIGA, S.: Aspect in Czech and Other Slavic Languages. How Shall We Understand and Define Verbal Action? In: PALIGA, S. (ed.): The Verbal Aspect in the Slavic Languages, Symposium held in Bucharest, October 4–7, 2012. Romano-Bohemica, č. II, 2013, s. 273–290.

[14] Revista Romano-Bohemica. http://lls.unibuc.ro/publicatii/revista-romano-bohemica. [online]. [cit. 7. 11. 2017].

[15] RICHARDSON, K.: Case and Aspect in Slavic. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-929196-0.

[16] Slovník spisovného jazyka českého. http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc. [online]. [cit. 7. 11. 2017].

[17] Slovo a slovesnost – ročník 78 (2017). http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php. [online]. [cit. 7. 11. 2017].

[18] ŠTÍCHA, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.

[19] VESELÝ, L.: Gramatické studie I. Příspěvky k české aspektologii. Edice Qfwfq. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4280-8.