Jak czeskie skoły o świeckość polskiego państwa walczyły, czyli, O internecie jako przestrzeni dyskurzu

Title: Jak czeskie skoły o świeckość polskiego państwa walczyły, czyli, O internecie jako przestrzeni dyskurzu
Variant title:
  • How did Czech schools fight for secularity of the Polish State, or, The Internet as a discourse space
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 2, pp. 23-38
Extent
23-38
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tekst jest dyskursywna analiza jednego z materiałów prasowych, który w kilku wersjach ukazał sie na w internetowych wydaniach polskiego dziennika "Gazeta Wyborcza". W czesci pierwszej analizowany jest wpływ umieszczenia tekstu prasowego w otoczeniu internetowym, co prowadzi do postawienia pytania o trwałosc stosowanych taksonomii genologicznych w odniesieniu do tekstów prasowych, gdy staja sie one czescia komunikacji w Internecie. W czesci drugiej zastosowanie analizy dyskursu pozwala rozszerzyc tradycyjny oglad tekstu i gramatyki tekstu, w taki sposób, by był on adekwatny do opisu chaotycznych form komunikacji typowych dla srodowiska internetowego.
The paper presents a discourse analysis of a press release which was published in several different versions on the internet edition of the Polish daily newspaper "Gazeta Wyborcza". The first part of the paper analyzes the influence of publishing the news release in the internet environment that leads to the question of the durability of genetic taxonomies of press texts when they become the part of internet communication. In the second part the application of the discourse analysis enables to extend the traditional perspective of the text and text grammar that makes it adequate for describing chaotic forms of communication that are typical for the internet environment.
References
[1] ANDERSON, B.: Wspólnoty wyobrażone. Tłum. S. Amsterdamski. Kraków 1997.

[2] BALCERZAN, E.: Wstronęgenologii multimedialnej. "Teksty Drugie". R. 1999, nr 6.

[3] CASTELLS, M.: The Power of Identity. Oxford 2010.

[4] CASTELLS, M.: The Rise of the Network Society. Oxford 2010.

[5] Dyskurs jako struktura i proces. Red. T. van Dijk, tłum. G. Grochowski. Warszawa 2001.

[6] FIUT, I. S.: Komunikacja sieciowa źródłem interakcji społecznych. Społeczestwo informacyjne – wizja czy rzeczywistost. T. 2. Red. L. H. Haber. Kraków 2004.

[7] FLEISCHER, M.: Współczesna polska symbolika kolektywna. Język a kultura. T. 12. Wrocław 1998, s. 308–335.

[8] GOBAN KLASS, T.: Media i komunikowanie masowe. Warszawa 2004.

[9] GRICE, H. P.: Logika a konwersacja. Tłum. J. Wajszczuk. Język w świetle nauki. Red. B. Stanosz. Warszawa 1980.

[10] GRZEGORCZYKOWA, R.: Wprowadzenie do sematyki językoznawczej. Warszawa 2001.

[11] GRZENIA, J.: Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa 2006.

[12] JACOBSON, R.: Poetyka w świetle językoznawstwa.

[13] Jacobson, R.: Wposzukiwaniu istoty języka. T. II. Red. M. R. Mayenowa. Warszawa 1989, s. 77–88.

[14] WOLNY-ZMORZYVSKI, K., KALISZEWSKI, A., FURMAN, W.: Gatunki dziennikarskie. Warszawa 2006.