Poetologické stratégie v krátkej próze

Title: Poetologické stratégie v krátkej próze
Variant title:
  • Poetological strategies in short prose
Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 1, pp. 29-36
Extent
29-36
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Slovanské literatúry sú vo svojom dejinnom vývine sprevádzané kultúrnym pôsobením konceptu slovanskej vzájomnosti. Príspevok sa sústredil na krátke žánre v próze, na stratégiu literárnej postavy, pôsobenie kategórie literárny čas a kategórie literárny priestor. Príspevok sa sústredil na možnosti subjektu v kompozícii žánru, na formovanie príbehu v situácii, keď sa autor textu sústredí na formovanie krízy a na existenciálne ohrozenie postavy ako na výsledok jeho sociálnej prítomnosti v dedinskom spoločenstve a v osobnej existenciálne iniciovanej kríze.
Slavonic literatures are accompanied in their history by the cultural influence of the concept of Slavic reciprocity. The paper focused on short genres in prose, on the strategy of the literary character, the influence of the literary time category and the literary space category. The paper focused on the subject's ability to compose the genre, on the formation of a story in a situation where the author of the text focuses on shaping the crisis and the existential threat to the character as a result of his social presence in the village community and the personal existentially initiated crisis.