K několika rusko-českým lexikálním paralelám

Title: K několika rusko-českým lexikálním paralelám
Variant title:
  • On some Russian-Czech lexical parallels
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 52-56
Extent
52-56
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek pojednává o několika ruských dialektických slovech a jejich paralelách ve spisovné češtině i v nářečích; je podána jejich etymologie. Jsou to tyto paralely: ruské dial. иссéдаться "popraskat, popukat (o kůži na rukou ap.)" a české dial. rozsedaný "rozpukaný, rozpraskaný (o kůži)", ruské dial. пошкóдить "poškodit" a české poškodit tv., ruské dial. пошкрáбать "poškrabat, podrápat" a české poškrábat tv., ruské dial. вýдень "všední den" a české dial. vudeň tv.
The article deals with some Russian dialect words and their parallels both in literary Czech and in Czech dialects; it also explains their etymology. The following parallels are discussed: Russ. dial. иссéдаться "chap, crack (about skin)" and Czech dial. rozsedaný "chapped (about skin)", Russ. dial. пошкóдить and Czech poškodit both "damage", Russ. dial. пошкрáбать and Czech poškrábat both "scratch, scrape", Russ. dial. вýдень and Czech dial. vudeň both "weekday".
References
[1] ALJ: Archiv lidového jazyka (je uložen v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně).

[2] BARTOŠ 1895: BARTOŠ, F.: Dialektologie moravská 2. Nářečí hanácké a české. Brno, Matice Moravská 1895.

[3] BARTOŠ 1906: BARTOŠ, F.: Dialektický slovník moravský. Praha, Česká Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1906.

[4] BASAJ – SIATKOWSKI 2006: BASAJ, M. – SIATKOWSKI J.: Bohemizmy wjęzyku polskim. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersitetu Warszawskiego 2006.

[5] ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Red. E. Havlová – A. Erhart – I. Janyšková. Praha, Academia, Brno, Tribun EU, 1989–.

[6] KAZMÍŘ 2001: KAZMÍŘ, S.: Slovník valašského nářečí. Vsetín, Nakladatelství Dalibor Malina 2001.

[7] KLUGE 2002: KLUGE, F.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. von E.Seebold, 24. Aufl. Berlin – New York, Walter de Gruyter 2002.

[8] KOTT 1896: KOTT, F. Š.: Příspěvky k česko-německému slovníku zvláště grammaticko-fraseologickému. Praha, Česká Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1896.

[9] NEWERKLA 2004: NEWERKLA, S. M.: Sprachkontakte Deutsch –Tschechisch –Slowakisch. Frankfurt am Main etc., Peter Lang 2004.

[10] ORLOVSKÝ 1982: ORLOVSKÝ, J.: Gemerský nárečový slovník. Martin, Vydavateľstvo Osveta 1982.

[11] POKORNY 1959–1969: POKORNY, J.: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern–München, Francke Verlag 1959–1969.

[12] RICHHARDT 1957: RICHHARDT, R.: Polnische Lehnwörter im Ukrainischen. Wiesbaden, Otto Harrassowitz 1957.

[13] ZIMA 1937: ZIMA, J.: Příspěvek k slovníku Příborska. Listy filologické 64, 154–170.

[14] АНИКИН 2011: АНИКИН, А. Е.: Русский этимологический словарь, вып. 5. Москва, Знак 2011.

[15] ЕСУкр 2006: Етимологiчний словник української мови, т. 5. Київ, Наукова думка 2006.

[16] НРЭ: Новое в русской этимологии I. Москва, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2003.

[17] СРНГ: Словарь русских народных говоров. Ленинград (С.-Петербург), «Наука», 1965–.

[18] СРЯ: Словарь русского языка XI–XVII вв. 1–. Москва, «Наука», 1975–.

[19] ССРЛЯ: Словарь современного русского литературного языка 1–17. Москва–Ленинград, «Наука», 1950–1965.

[20] ТСРЯ: Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов (ред. Н. Ю. Шведова). Москва, Издательский центр «Азбуковник» 2007.

[21] ФАСМЕР 1986–1987: ФАСМЕР, М.: Этимологический словарь русского языка 1–4 (перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачев), 2 изд. Москва, «Прогресс» 1986–1987.