O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou

Title: O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou
Variant title:
  • On asyndetic composite sentence in Russian for special purposes in comparison with Czech
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 24-28
Extent
24-28
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Pozornost je věnována asyndetickým souvětím v odborné ruštině odpovídajícím podřadným souvětím s obsahovými vedlejšími větami podmětovými a předmětovými, jejichž českými ekvivalenty jsou podřadná souvětí syndetická.
Attention is paid to asyndetic composite sentences in Russian for special purposes equivalent to complex sentences with dependent nominal content clauses (subject clauses and object clauses) which find their counterparts in Czech syndetic complex sentences.
References
[1] BARNETOVÁ, V. – BĚLIČOVÁ - KŘÍŽKOVÁ, H. – LEŠKA, O. – SKOUMALOVÁ, Z. – STRAKOVÁ, V.: Русская грамматика 2. ČSAV, Praha 1979.

[2] BAUER, J.: Parataxe a hypotaxe při studiu souvětí. In: Syntactica Slavica, UJEP, Brno 1972, s. 202–209.

[3] BAUER, J. – MRÁZEK, R. – ŽAŽA, S.: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy II. SPN, Praha 1960.

[4] FLÍDROVÁ, H. – ŽAŽA, S.: Синтаксис русского языка в сопоставлении счешским. FF UP, Olomouc 2005.

[5] Грамматика современного русского литературного языка (ред. Н. Ю. Шведова). Наука, Москва 1970.

[6] Грамматика русского языка, том 2, синтаксис, часть 2. Ред. В. В. Виноградов, Е. С. Истрина. АН СССР, Москва 1960.

[7] GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba spisovné češtiny. SPN, Praha 1986.

[8] GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Votobia, Olomouc 1998.

[9] KOŽEVNIKOVÁ, K.: Asyndeton v současné ruštině ve srovnání s češtinou. In: Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české II. Studie syntaktické. ČSAV, Praha 1961, s. 364–428.

[10] Краткая русская грамматика (под ред. Н. Ю. Шведовой и В.В.Лопатина). Москва 1989.

[11] KUBÍK, M. a kol.: Русский синтаксис в сопоставлении с чешским. SPN, Praha 1982.

[12] Mluvnice češtiny 3. Skladba (red. F. Daneš, M. Grepl, Z. Hlavsa). Academia, Praha 1987.

[13] MRÁZEK, R.: K jednočlenným větám slovesným. In: Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české I. Studie syntaktické. ČSAV, Praha 1956, s. 7–79.

[14] Русская грамматика 2 (ред. Н.Ю.Шведова). Наука, Москва 1980.

[15] SVETLÍK, J.: Синтаксис русского языка в сопоставлении с словацким. SPN, Bratislava 1970.