Poetologický význam a poznávacia funkcia hodnoty v umeleckej literatúre

Title: Poetologický význam a poznávacia funkcia hodnoty v umeleckej literatúre
Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 3, pp. 1-14
Extent
1-14
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Literárne diela sú špecifickými formami vyjadrenia koncepcií a prístupov toho, čo je správny život, a provokujú človeka hľadať v nich a v ich podtexte tie ľudské hodnoty, ktoré sa zdajú byť estetickými prostriedkami neutralizované. Etický kód literatúry spočíva v jej schopnosti tolerovať rôznorodosť a rozdiely, čo pomáha chápať obecné rozmery obecnej morálky v jej živote.
Literary form of statement represents rich and specific source of conceptions and human attitudes, which concern good life and provoke a human being to look for and to find under its level such human values that are by aesthetic means seemingly neutralized. Ethic code of literature consist in its ability to tolerate variety, difference as parts of cultural development and helps to discover the dimensions of general morality in its life.
References
[1] EAGLETON, T.: Idea tragična. Sladké násilí. Brno: HOST 2004.

[2] ECO, U. – RORTY, R. – CULLER, J. – BROOKE-ROSEOVÁ, CH.: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

[3] ECO, U.: O literatuře. Praha: Argo 2004.

[4] JOHANIDES, J.: Súkromie, Bratislava: Slovenský spisovateľ 1971.

[5] JOHANIDES, J.: Podstata kameňolomu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1965.

[6] JOHANIDES, J.: Nie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1966.

[7] JOHANIDES, J.: Nepriznané vrany. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978.

[8] JOHANIDES, J.: Balada o vkladnej knižke. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

[9] JOHANIDES, J.: Slony v Mauthausene. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.

[10] JOHANIDES, J.: Pochovávanie brata. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1987.

[11] JOHANIDES, J.: Najsmutnejšia oravská balada. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.

[12] JOHANIDES, J.: Previesť cez most. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.

[13] JOHANIDES, J.: Zločin plachej lesbičky. Holomráz. Bratislava: GENEZIS 1991.

[14] JOHANIDES, J.: Krik drozdov pred spaním. In: Autostrády potkanov. Bratislava: HEVI 1992.

[15] JOHANIDES, J.: Kríza identity. Slovenské pohľady, 109, 1993, 4.

[16] JOHANIDES, J.: Kocúr a zimný človek. Bratislava: HEVI 1994.

[17] JOHADIDES, J.: Trestajúci zločin. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1995.

[18] JOHANIDES, J.: Rembrant. (úryvok). In: Literárny týždenník, IX., 1996, 7.

[19] JURÍK, Ľ. Rozhovory o literatúre. Bratislava: Smena 1986.

[20] KOSÍK, K.: Předpotopní úvahy. Praha: Torst 1997.

[21] KOUBA, P. (1990): Rozum jako morální fenomén. In: Reflexe, č. 4.

[22] LÉVINAS, E.: Etika a nekonečno. Praha: Oikúmené 1994.

[23] LIPOVETSKY, G.: Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor 2001.

[24] MAŤUGA, V. - JOHANIDES, J.: Som človek tradícií. Hovoríme s prozaikom Jánom Johanidesom. In: Literárny týždenník, II, 1997, 7 .

[25] MOKREJŠ, A.: Filosofie a život – život a umění. Praha: Triton 1995.

[26] MOKREJŠ, A.: Umění a k čemu? Praha: Triton 2002.

[27] NUSSBAUM, M.: Křehkost Dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Praha: Oikúmené 2003.

[28] TONDL, L.: Hodnocení a hodnoty. Praha: Filosofia 1999.