Almanach Zora a štúdium dejín spisovnej slovenčiny

Source document: Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 4, pp. 34-42
Extent
34-42
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Almanach Zora je velmi důležitou publikací v rozhodujícím období dějin spisovné slovenštiny z různých hledisek. Především zaujímá zvláštní místo v řetězci událostí dokumentujících zánik diglosní situace v evangelickém prostředí. Jeho vydavatel Michal Godra navrhoval kromě pravopisných též tvaroslovné změny, které uskutečňoval při redigování jak bernolákovských, tak i českých textů, přičemž měly celoslovenský nebo středoslovenský charakter. Tento fakt ukazuje, že vznikly objektivní předpoklady pro novou kodifikaci spisovného jazyka. V týchž textech jsou i jiné středoslovenské prvky. Příznačné je však to, že zpravidla jsou to také změny, které se později realizovaly v Hattalově, ne Štúrově kodifikaci.
Almanach "Zora" is the very important publication edited in the crucial period of history of the Slovak literary language from different points of view. First of all, it has special place in the chain of events, documenting the lost of diglossia situation in Lutheran enviromnment. Its editor, Michal Godra, admitted, besides orthographic, also morphological changes, realized both in Bernolák's and Czech texts and had Common Slovak or Central Slovak character. This fact demonstrates that objective prerequisites for new codification of literary language arose. There are other Central Slovak elements in texts, too. It's remarkable that used new language elements have as a rule parallel in later Hattala's codification, not in Štúr's one.
Document
References:
[1] COMENIUS, J. A.: Janua linguae latinae reserata aurea. Leutschoviae 1693. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2009.

[2] DUDOK, M.: Jazykovedné dielo Michala Godru. In: Biografické štúdie. 28. Martin 2001, 63–70.

[3] GODRA, M.: Osvědčení. In: Zora. Almanach. V Budíně 1835, 282–284.

[4] HABOVŠTIAKOVÁ, K..: Bernolákova spisovná slovenština v praxi (Rozbor Bernolákovej kázne). In: Jazykovedný časopis, 10, 1959, č. 2, 151–162.

[5] HABOVŠTIAKOVÁ, K..: Almanach Zora z jazykovedného hľadiska. In: Biografické štúdie. I. Martin 1970, 95–106.

[6] HATTALA, M.: Grammatica linguae Slovenicae, collatae cum proxime coguata Bohemica. Schemnicii, F. Lorber, 1850. 177 s.

[7] Krátka mluvnica slovenská. V Prešporku, Schmid, 1852. 63 s.

[8] LIFANOV, K.: Rekatolizácia ako najdôležitejší medzník v dejinách spisovnej slovenčíny. In: Jazykovedný časopis, 50, 1999, č. 1, 17–26.

[9] MAŤOVČÍK, A.: Almanach Zora. In: Knižnica, 6, č. 11, 2005, 32–34.

[10] ЛИФАНОВ, К. В.: Формы проникновения среднесловацкого фольклорного койне всферу авторской поэзии (конец XVIII в. –первая половина XIX в.). In: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 1998, 99–113.

[11] ЛИФАНОВ, К. В.: Язык духовной литературы словацких католиков XVI–XVIII вв. икодификация А. Бернолака. Москва, Издательство Московского университета, 2001.