K problematike výskumu idiolektu V. Putina ako zdroja precedentných výrazov v politickom diskurze

Title: K problematike výskumu idiolektu V. Putina ako zdroja precedentných výrazov v politickom diskurze
Variant title:
  • The issue of V. Putin's idiolect research as a source of precedent phrases in the political discourse
Author: Chudá, Lucie
Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 31-39
Extent
31-39
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V predkladanom článku sa venujeme problematike výskumu idiolektu V. Putina, ktorý slúži ako zdroj precedentných výrazov v ruskom politickom diskurze. Cieľom článku je poukázať na metodiku skúmania idiolektu politika so zreteľom na politický diskurz. Nakonkrétnych príkladoch poukazujeme na možné formy transformácie a aktualizácie precedentných výrazov a diskurzné stratégie ich používania.
The article focuses on the issue of V. Putin's idiolect research, which serves as a source of precedent phrases in Russian political discourse. The aim of the article is to point out the methodology of researching the idiolect of politics with regard to political discourse. In concrete examples, we point out possible forms of transformation, updating of precedent phrases and possible discourse strategies.
References
[1] ADAMKA, P.: Politická lingvistika? In: ŠTEFANČÍK, R. (ed.): Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava: Ekonóm, 2016, s. 11 – 19. ISBN 978-80-225-4292-0.

[2] BARTHES, R.: Rétorika obrazu. In: CÍSAŘ, K. (ed.): Co je to fotografie. Praha: Herrmann & synové, 2004, s. 51 – 62. ISBN 80-239-5169-6.

[3] CINGEROVÁ N. – MOTYKOVÁ K.: Úvod do diskurznej analýzy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-223-4385-5.

[4] CINGEROVÁ, N. – DULEBOVÁ, I.: Jazyk a konflikt. My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4819-5.

[5] DULEBOVÁ, I.: Idiolekt Putina ako zdroj precedentných výrazov súčasného ruského politického diskurzu. In: ŠTEFANČÍK, R. (ed.): Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava: Ekonóm, 2016, s. 104 – 116. ISBN 978-80-225-4292-0.

[6] DULEBOVÁ, I.: Precedentné fenomény ruského jazyka. Interkultúrny a lingvodidaktický aspekt. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-4053-3.

[7] GAJARSKÝ, L.: Vyjadrenie postoja autora v publicistickom texte. In: SIPKO, J. (ed.): Vzdelávanie – kultúra – duchovnosť: od homo loquens k homo spiritualis. Prešov: CUBE consulting, 2012, s. 435 – 441. ISBN 978-80-89519-01-9.

[8] KOTJUROVA, M. P.: Idiostil'. In: KOŽINOVA, M. N. (ed.): Stilističeskij ènciklopedičeskij slovar' russkogo jazyka. Moskva: Flinta, 2003, s. 95 – 99. ISBN 978-5-89349-342-9.

[9] KRASNYCH, V. – GUDKOV, D. – ZACHARENKO, I. – BAGAJEVA, D.: Kognitivnaja baza i precedentnyje fenomeny v sisteme drugich jedinic v kommunikacii. In: Vestnik Moskovskogo universiteta, 1997, Ser. 9., Filologija, No. 3. ISBN 5-7552-01-11-0.

[10] POSOCHIN, I.: Sovremennyj politik v mass-medial'nom diskurse. In: Slavjanskije jazyki: sistemno-opisatel'nyj i sociokul'turnyj aspekty issledovanija, čast' 2. Brest: Al'ternativa, 2012, s. 28 – 31. ISBN 978-985-521-321-6.

[11] SIPKO, J.: Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0371-4.

[12] ŠEJGAL, J.: Semiotika političeskogo diskurza. Moskva: Peremena, 2000. ISBN 5-7333-0144-9.

[13] ŠTEFANČÍK, R. – DULEBOVÁ, I.: Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Bratislava: Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4414-6.

[14] WRIGHT, D.: Idiolect. In: Oxford Bibliographies. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-0225.xml. [online]. [cit. 15. 7. 2019].