K otázce překladu frazémů bez slovníkových ekvivalentů (na příkladu češtiny a ruštiny)

Title: K otázce překladu frazémů bez slovníkových ekvivalentů (na příkladu češtiny a ruštiny)
Variant title:
  • On the problem of the translation of the phrasal idioms with no equivalent dictionary entries (demonstrated on Czech and Russian material)
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 4, pp. 10-18
Extent
10-18
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V článku jsou analyzovány známé metody překladu bezekvivalentních frazémů a jsou demonstrovány přednosti metody, při níž jsou využívány frazémy stejného sémantického pole. Uvádí se příklady českých a ruských frazémů.
Author analyzes well-known methods of unique phraseological units translation. Advantages of the method that uses an alternate phraseological unit of the same semantic field are presented. Article gives several Czech and Russian examples.
References
[1] BUFFA, F.: O poľskej a slovenskej frazeológii. Bratislava, 1993.

[2] ČIŽMÁROVÁ, M.: Ekvivalenčné typy frazém v ukrajinčine a slovenčine. Slavica Slovaca, 36, č. 2, 2001. s. 114–120.

[3] GLÄSER, R.: The translation aspect of phraseological units in English and German. Topics in Phraseology, Theory and Practise. Vol. 1. Katowice, 1998. s. 9-21.

[4] Slovník české frazeologie a idiomatiky (SČFI) (Přirovnání, Výrazy neslovesné, Výrazy slovesné), Red. F. Čermák, J. Hronek, J. Machač. Praha, 1983, 1988, 1994.

[5] КРАВЦОВА, С. И.: Способы передачи фразеологических единиц русского языка на украинский (на материале перевода драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы»). Проблемы русской фразеологии (Республиканский сборник). Тула, 1977. s. 146-156.

[6] СТЕПАНОВА, Л. – МОКИЕНКО, В. – МАЛИНСКИ, Т.: Русская фразеология для чехов. Olomouc, 1995.

[7] Фразеологический сл оварь русского литературного языка (ФСРЛЯ): В2 т. Сост. А. И. Федоров. Новосибирск, 1995.

[8] ЯДЛОВСКИЙ, Т.: Перевод фразеологизмов в рамках семантического поля (на материале русского и чешского языков). Веснiк БДУ. Серыя 4. Фiлалогiя, Журналiстыка, Педагогiка. 2006. No 1. s. 84-88.