Sídelní struktury doby bronzové v oblasti Vyškovské brány

Title: Sídelní struktury doby bronzové v oblasti Vyškovské brány
Variant title:
  • Bronze Age settlement patterns in the vicinity of the Vyškov Gate
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 21-46
Extent
21-46
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Nová data získaná velkoplošnými záchrannými archeologickými výzkumy nejsou často v souladu s dříve formulovanými představami o podobě sídelní sítě mladšího pravěku. Na příkladu konkrétního regionu s dobrou datovou základnou jsou ukázány radikální změny sídelní sítě ve staré sídelní oblasti v průběhu doby bronzové a halštatské a zvažovány možné interpretace. Zohledněna je struktura pramenů, možné proměny subsistenčních strategií i společenského uspořádání, i vliv různých procesů nadregionálního významu.
New data obtained by large-scale archaeological rescue excavations are often not in accordance with earlier formulated ideas of the appearance of the settlement network in later prehistory. The example of a particular region with good material base illustrates radical changes of the settlement network in the old settlement area during the Bronze Age and the Hallstatt Period, and offers some interpretations to be discussed. Attention is paid to the structure of sources, possible alterations of subsistence strategies and social structure, as well as to the effect of various processes of transregional importance.
Note
Práce vznikla s podporou grantového projektu GAČR 14–33170P "Archeologie střední a mladší doby bronzové – kontext a informační potenciál rozsáhlých záchranných výzkumů".