Pohled do oken středověkých a raně novověkých domů v českém Slezsku

Title: Pohled do oken středověkých a raně novověkých domů v českém Slezsku
Variant title:
  • Insight to the windows of medieval and early post-medieval houses in Czech Silesia
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2020, vol. 25, iss. 2, pp. 131-167
Extent
131-167
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek pojednává o nálezech středověkého a raně novověkého okenního skla z oblasti českého Slezska. Prezentovány budou především nálezy z archeologických výzkumů středověkého jádra Opavy, ale také z Ostravy, Krnova, slezských hradů a řady církevních staveb.1 Významným zdrojem poznání jsou vedle archeologických pramenů dobová vyobrazení a historické písemné prameny, které zaznamenávají aktivity řemeslníků a obchodníků, osvětlují organizaci obchodu se sklem a šíření okenního skla napříč různým sociálním prostředím. V neposlední řadě bylo zkoumáno i chemické složení vybraných okenních skel, které má potenciál odhalit provenienci skel. Podrobněji budou představeny dva zajímavé nálezy, a to vitráže z chrámu sv. Václava u dominikánského kláštera a pravděpodobné doklady sklenářské dílny z Drůbežího Trhu v Opavě.
The article deals with the findings of medieval and post-medieval window glass from the Czech Silesia. Findings from archaeological excavations from the historic city center of Opava, but also from Ostrava, Krnov, Silesian castles and a number of church buildings will be presented. In addition to archeological data, historical paintings and written documents are important sources of knowledge, which record the activities of craftsmen and merchants, illuminate the organization of the glass trade and the process of spreading of window glass across wide social strata. The chemical composition of selected window panes was analysed, which has the potential to reveal the provenance of glass products. Two interesting finds will be presented in more detail: stained glass from the Church of St. Wenceslas belonging to the Dominican monastery and remains of a glazier's workshop from the Poultry Market in Opava.
References
[1] Amman J. – Sachs, H. 1568: Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwercken und Händeln. Frankfurt am Main.

[2] Bartková, M. 2009: Historické názvy ulic a náměstí v Opavě – Historical names of streets and places in Opava. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra bohemistiky. Vedoucí práce: O. Bláha.

[3] Bláha, J. 2000: Nálezy vitrají a dutého skla z období raného středověku na lokalitě Olomouc – Biskupské náměstí č. 1. In: Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 79–84.

[4] Boháčová, I. – Frolík, J. – Petříčková, J. – Žegklitz, J. 1990: Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech – Ein Beitrag zur Kenntniss des Lebens und der Umwelt auf der Prager Burg und in Hradčany. Archeologia Historica 15, 177–189.

[5] Břečková, K. 2017: Středověké sklo z Opavy II. Nálezy skla z archeologických výzkumů na ulici Masařská 6, Pekařská – Kolářská a Mnišská – Mezi Trhy. Památky archeologické CVIII, 257–289.

[6] Cílová, Z. – Kučerová, I. – Knížová, M. 2013: Hodnocení korozního poškození středověkých vitrají z území Čech – Evaluation of corrosion on Czech medieval window panes. In: Koroze a ochrana materiálů, vol. 57, no. 2, 41–49.

[7] Cónová, I. – Gajdošová, I. – Lacková, D. 2006: Vitráže na Slovensku. 1. vyd. Bratislava.

[8] Cvrková, M. – Černá, E. 2011: Sklo z počátku novověku z Ústí nad Labem – Předmostí, čp. 43. In: Historické sklo 4. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 77–90.

[9] Czihak, E. 1891: Schlesische Gläser. Breslau.

[10] Černá, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích koruny české. Katalog výstavy. Most.

[11] Černá, E. 2004: Svědectví archeologických nálezů okenních skel – Zeugnisse archäologischer Fensterglasfunde. In: Svorník 2/2004. Okna a dveře. Unicornis. Praha, 21–32.

[12] Foltýn, D. a kol. 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri

[13] Galuška, L. – Macháček, J. – Pieta, K. – Sedláčková, H. 2012: The Glass of Great Moravia: Vessel and Window Glass, and Small Objects. In: Journal of Glass Studies, vol. 54. The Corning Museum of Glass. Corning, 61–92.

[14] Gyürky, K. H. 1986: Az Üveg. Katalógus. Monumenta Historica Budapestiensia. BTM. Budapest.

[15] Himmelová, Z. 2000: Nálezy skla z Mikulčic (okr. Hodonín). In: Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 85–100.

[16] Karel, J. 2017: Kolekce fragmentů renesančního skla ze zámku Janovice u Rýmařova. In: Střední Morava: vlastivědná revue, Roč. 23, č. 44, 91–104.

[17] Kaufmann, V. 2010: Archäologische Funde einer spätmittelalterlichen Glaserwerkstatt in Bad Windsheim. Handwerk, handel und geschichte.

[18] Kiecoň, M. – Zezula, M. 2007: Opava. Drůbeží Trh. Číslo akce NPÚ Ostrava: 50/05. Zpráva o archeologickém výzkumu.

[19] Kostílková, M. 1999: Okna Svatovítské katedrály. Pražský hrad.

[20] Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M. 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.

[21] Kozáková, R. – Frolík, J. 2011: Bohatý soubor skla v Chrudimi, Hradební ulici. In: Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 75–90.

[22] Lazar, I. – Willmott, H. 2006: The Glass from the Gnalić wreck.

[23] Lněničková, J. 2004: Vývoj technik výroby okenního skla od středověku do 20. století. In: Svorník 2/2004. Okna a dveře. Unicornis. Praha, 13–20.

[24] Losos, L. 2006: Vitráže. Praha.

[25] Matějek, F. 1967: Opava před třicetiletou válkou (jako hospodářské středisko kraje). Časopis Slezského zemského muzea XVI, série B, 51–69.

[26] Pankiewicz, A.– Siemianowska, S. – Sadowski, K. 2018: Jak interpretować 8-kilogramowy depozyt szkła z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu? In: Historické sklo 6. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 21–49.

[27] Podliska, J. 2003: Renesanční sklo z pražských archeologických výzkumů. In: Historické sklo 3. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 21–34.

[28] Sedláčková, H. 1997: Renesanční sklo a další archeologické nálezy z Nymburka. Libice nad Cidlinou.

[29] Sedláčková, H. 2004a: Středověké sklo z Opavy – Mittelalterliches Glas aus Opava/Troppau. Památky archeologické XCV, 223–264.

[30] Sedláčková, H. 2004b: Archeologické nálezy skla z hradu Cvilín u Krnova, okr. Bruntál - Archäologische Glasfunde auf der Burg Cvilín (Schellenburg) bei Krnov (Jägerndorf), Bezirk Bruntál (Freudental). In: Vlastivědný věstník moravský LVI, 367–379.

[31] Sedláčková, H. 2007: From the Gothic period to the Renaissance. Glass in Moravia 1450 – circa 1560. In: Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 181–226.

[32] Sedláčková, H. 2009: Soubor nálezů skla z archeologického výzkumu. In: Prix, D. a kol.: Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci. Ostrava, 172–178.

[33] Sedláčková, H. 2010: Vypovídací hodnota archeologických nálezů skla na Moravě z období ca 1200–1550 (Teze) – Der Aussagswert archäologischer Glasfunde aus Mähren aus der Zeit um 1200–1550 (Thesen), Archeologia Historica 35, 359–366.

[34] Sedláčková, H. 2011a: Středověké sklo na severní Moravě a přiléhající části Slezska. In: Majer, D. - Antonín, R.: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravské muzeum, 767–791.

[35] Sedláčková, H. 2011b: Okenní a duté sklo z kostela sv. Martina. In: Kozák, P. – Prix, D. – Zezula, M. (eds.): Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov, 285–306.

[36] Sedláčková, H. 2012: Das Glas deutscher Provenienz in Mähren, Tschechische Republik. In: Glasproduktion. Archäologie und Geschichte. Beiträge zum 4. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frűhneuzeitlicher Glashűtten Europa, 143–155.

[37] Sedláčková, H. 2015: Sklo. In: Kolář, F. - Prix, D.- Zezula, M. eds.: Krnov. Historie - archeologie, Ostrava (NPÚ), 316–326.

[38] Sedláčková, H. ed. 2019a: Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Assessment of finds. Vol. I.

[39] Sedláčková, H. ed. 2019b: Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Catalogue of Glass. Vol. II.

[40] Sedláčková, H. – Rohanová D. 2015: Středověké a renesanční sklo. In: Plaček, M. – Dejmal, M. a kol: Veselí nad Moravou Středověký hrad v říční nivě. Brno, 309–320.

[41] Sedláčková, H. – Rohanová, D. et al. 2016: Renaissance and baroque glass from the Central Danube region. Brno.

[42] Siemianowska, S. 2013: Średniowieczne i wczesnonowożytne szkła witrażowe odkryte na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949–1961, 1963, część I, m-pis sprawozdania w Archiwum Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, Wrocław.

[43] Šikulová, V. 1968: Pokračování záchranných akcí v areálu středověké Opavy. In: Přehled výzkumů 1967, 107–111.

[44] Špaček, J. 2000: Nálezy středověkého skla ze Staré Boleslavi. In: Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 101–107.

[45] Šrámková, V. 2012: Současný stav poznání středověkého a raně novověkého sklářství na severní Moravě a přilehlých oblastech polského Slezska. Olomouc. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta.

[46] Štěpán, V. 1998: Sklářská huť v Mnichově u Vrbna pod Pradědem. Časopis slezského zemského muzea, série B, svazek XLVII, 23–43.

[47] Štěpán, V. 2001: Sklárna v Bílé Vodě u Štítů. In: Severní Morava. Vlastivědný sborník, svazek 81, 3–14.

[48] Štěpán, V. 2006: K historii sklářství na Jesenicku, Javornicku a Zlatohorsku. In: VI. Svatováclavské českopolsko-německé setkání. Jeseník, 44–61.

[49] Štěpán, V. 2014: Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě.

[50] Štěpán, V. – Štěrbová, J. 1999: Vývoj sklářského průmyslu na panství Branná. In: Severní Morava. Vlastivědný sborník, svazek 78, 17–30.

[51] Štěpán, V. – Štěrbová, J. 2001: Sklářství na panství Velké Losiny. Časopis Slezského zemského muzea, série B, svazek L, 234–275.

[52] Štěrbová, J. – Pavelčík, J. 1997: Macákové z Ottenburku (historie jednoho opavského domu ve světle archivních pramenů a archeologického výzkumu). In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Historica). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, č. 5, 145–172.

[53] Tomek, W. W. (ed.) 1882: Kosmův letopis český s pokračováním kanovníka Wyšehradského a mnicha Sázavského. Praha

[54] Vaďurová, K. 2019: Středověké skleněné kroužky z Opavy. Časopis Slezského zemského muzea, série B, svazek 68, 11–23.

[55] Vaďurová, K. 2021: Sklo z odpadních jímek na Drůbežím Trhu v Opavě a pozůstatky sklenářské dílny. Archaeologia historica 46/1, v tisku.

[56] Verità, M. 2009: Venetian innovations in glassmaking and their influence on the European glass history. Online, cit. 20. 3. 2020: http://www.verre-histoire.org/colloques/innovations/pages/p201_01_verita.html

[57] Vondroušková, E. 2010: Okenní vitráže z Melic. Bakalářská diplomová práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie. Brno.

[58] Wedepohl, K. H. – Krueger, I. – Hartmann, G. 1995: Medieval led glass from northwestern Europe. In: Journal of Glass Studies 37, Corning – New York, 65–82.

[59] Wedepohl, K. H. – Simon, K. 2010: The chemical composition of medieval wood ash glass from Central Europe. In: Geochemistry, Volume 70, Issue 1, 87–97.

[60] Winter, Z. 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách. Praha.

[61] Wyrobisz, A. 1968: Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku. Wrocław.

[62] Žegklitz, J. 2011: Výsledky archeologického výzkumu renesanční sklářské huti v Broumech. In: Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 167–21.