Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava na příkladu tvrze Smolkov : užití nedestruktivních archeologických metod při výzkumu polních opevňovacích prvků

Title: Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava na příkladu tvrze Smolkov : užití nedestruktivních archeologických metod při výzkumu polních opevňovacích prvků
Variant title:
  • Archaeological mapping of the World War II sites in the Opava District on the example of an artillery fortress in Smolkov : the use of non-destructive archaeological methods for exploration of field fortification elements
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 113-140
Extent
113-140
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek prezentuje výsledky 1. etapy nedestruktivního archeologického výzkumu polních opevňovacích prvků nacházejících se v sousedství tvrzového vchodového objektu MO-Sm-S 41 v jihovýchodní části areálu Armády České republiky na katastru Smolkova. Identifikováno zde bylo celkem 35 okopů pro střelce, 6 velkých dřevohlinitých krytů a 3 objekty jiných funkcí jakou jsou relikty zákopů apod., které byly na místě vyhloubeny v roce 1945 příslušníky Wehrmachtu v předpolí vchodového srubu S 41 na jižních svazích kopce "Nad Valchou", aby tak chránily komplex bunkrů v případě postupu Rudé armády od západu, jihu či východu.
The paper summarizes the results of the 1st phase of non-destructive archaeological survey of field fortification elements in the neighbourhood of the entrance building (MO-Sm-S 41) of an artillery fortress in the south-eastern part of the Czech Army military region in cadastral district of Smolkov. Identified were 35 shell scrapes, 6 large timber-and-earth shelters and 3 other defensive features, such as relics of trenches etc., which were dug in 1945 by the Wehrmacht soldiers in the forefield of the entrance blockhouse S 41 on southern slopes of the hill "Nad Valchou" to defend the bunker complex in case of advance of the Red Army from the west, south or east.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595), interní grantový projekt SZM č. IGS201804/2018.
This work was financially upported by the Ministry of Culture of the Czech Republic by institutional financing of long-term conceptual development of the research institution (the Silesian Museum, MK000100595), internal grant of the Silesian Museum IGS201804/2018.
References
[1] Durčák, J. – Hejda, M. – Rucki, M. 2012: Opevnění IV. sboru, část 3. Tvrze Smolkov. Havířov – Bohumín – Karviná.

[2] Ministerstvo národní obrany, 1938: G-V-2: Opevňování. Práce běžné. Služební knihy branné moci. Praha.

[3] Musil, J. – Netolický, P. 2017: Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku, Archaeologia historica 42,2, 579–593.

[4] Vařeka, P. 2009: Dokumentace reliéfních antropogenních tvarů. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. Plzeň, 57–60.

[5] Walter, J. 1973: The Sword and Bayonet Makers of Imperial Germany, 1871–1918.

[6] Zubalík, J. – Komoróczy, B. – Lukáš, M. – Vlach, M. 2017: Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okr. Brno-venkov), Archaeologia historica 42, 1, 319–333.