Staronový nález laténského meče z Milotic, okr. Hodonín

Title: Staronový nález laténského meče z Milotic, okr. Hodonín
Variant title:
  • A rediscovered La Tène sword from Milotice, Hodonín District
  • Latènezeitliches Schwert von Milotice, Landkreis Hodonín – ein alter Fund neu entdeckt
Author: Mangel, Tomáš
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. [85]-91
Extent
[85]-91
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Při revizi sbírkových fondů východočeských muzejních institucí byl v depozitáři Městského muzea v Hořicích objeven starý nález laténského meče, pocházející z Milotic u Kyjova. Nejspíš právě kvůli značné vzdálenosti místa akvizice a místa nálezu unikalo uvedené militarium až doposud hlubšímu badatelskému zájmu. Článek se zabývá rekonstrukcí nálezových okolností a vyhodnocením uvedeného předmětu, který je dalším z celé řady dokladů osídlení jihovýchodní Moravy v období LT B1–C1.
During a revision of museum collections in East Bohemia an old find of a La Tène sword from Milotice near Kyjov was rediscovered in the depository of the Municipal Museum of Hořice. It is most probably due to the considerable distance between the findspot and the place of acquisition that the above militarium has so far escaped a more detailed examination by researchers. The paper deals with a reconstruction of the find context and the evaluation of the object under review, which represents another piece of abundant evidence of settlement in Southeast Moravia during LT B1–C1.
References
[1] Brunaux, J.-L. – Lambot, B. 1987: Guerre et armement chez les Gaulois (450–52 av. J.-C.). Paris.

[2] Čižmář, M. 2011: Nálezy ze stradonického oppida ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně, Archeologie ve středních Čechách 15, 475–483.

[3] Dohnal, V. – Ondruš, V. 1964: Výzkum na laténském pohřebišti v Mistříně u Kyjova, Archeologické rozhledy XVI, 169–179.

[4] Filip, J. 1953: Keltské pohřebiště v Mistříně a žeh u moravských Keltů, Archeologické rozhledy V, 332–336, 353–361.

[5] Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha.

[6] Hlava, M. 2011: Addenda k tzv. duchcovskému depotu, Archeologie ve středních Čechách 15, 419–430.

[7] Horák, J. 2011: Keltský meč v kontextu hrobových celků z Moravy. Opava (nepubl. magisterská dipl. práce na FPF SU v Opavě).

[8] Kundratová, M. 2009: Velkostatek Milotice v letech 1916–1945. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU v Brně, http://is.muni.cz/th/216738/ff_b).

[9] Ludikovský, K. 1963: Laténský kostrový hrob v Miloticích u Kyjova, Přehled výzkumů 1962, 49.

[10] Ludikovský, K. 1972: Keltské pohřebiště v Nětčicích-Kyjově (okr. Hodonín), Přehled výzkumů 1971, 70–72.

[11] Meduna, J. 1980: Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren (Katalog). Fontes Archaeologiae Moravicae XI. Brno.

[12] Měchurová, Z. 1992: Archeologické nálezy z Moravy ve sbírkách prehistorického oddělení Přírodovědeckého muzea ve Vídni, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 13. Praha.

[13] Sankot, P. 2003: Les épées du début de La Tène en Bohême. Fontes Archaeologici Pragenses 28. Pragae.

[14] Šráčková, E. – Ludikovský, K. 1962: Milotice, okr. Hodonín. Laténský kostrový hrob. Nálezová zpráva, č. j. 1432/62, archiv AÚ AV ČR Brno.

[15] Teržan, B. 1977: Certoška fibula, Arheološki vestnik XXVII, 317–536.

[16] Tvarůžek, K. 1887: Z Kyjova, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci IV, 161–164.

[17] Zwiefelhofer, E. 1927: Sbírky. In: Špringer, J. (ed.), 40 let Archeologického a musejního spolku v Hořicích v Podkrkonoší. Hořice, 20–23.