Nové archeologické lokality na okrese Znojmo zjištěné v letech 2011–2015 pomocí leteckého snímkování

Title: Nové archeologické lokality na okrese Znojmo zjištěné v letech 2011–2015 pomocí leteckého snímkování
Variant title:
  • New archaeological sites in the district of Znojmo, detected with the help of aerial survey in 2011–2015
Author: Humpola, David
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 57-76
Extent
57-76
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek seznamuje s novými archeologickými lokalitami na okrese Znojmo, které byly v letech 2011–2015 objeveny znojemským pracovištěm Ústavu archeologické památkové péče Brno v rámci leteckých prospekčních činností. V těchto letech se letecké práce zaměřily na prozkoumání rovinného prostoru mezi řekami Jevišovkou a Dyjí, kde se díky dobrým geologickým podmínkám dalo očekávat velké množství porostových vegetačních příznaků. V rámci letů bylo mimo nově zjištěných archeologických poloh také dokumentováno velké množství již známých a někdy již i prozkoumaných lokalit.
The paper informs about new archaeological sites in the district of Znojmo, which were discovered by the Znojmo department of the Institute of Archaeological Heritage in Brno within aerial survey in 2011–2015. Aerial activities conducted during these years were focused on exploration of the flatland region between the rivers Jevišovka and Dyje, where the good geological conditions suggested plenty of crop marks. Apart from the newly detected archaeological sites, research activities during individual flights have also documented lots of already known sites, some of which were archaeologically explored in the past.
Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, Ministerstvo kultury ČR), č. DG18P02OVV058 s názvem "Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku".
References
[1] Bálek, M. 1998: Příspěvek letecké prospekce pro poznání hrobů s kruhovými žlábky na Moravě. Pravěk NŘ 7, 1997, 439–452.

[2] Bálek, M. – Hašek, V. – Měřínský, Z. – Segeth, K. 1986: Metodický přínos kombinace letecké prospekce a geofyzikálních metod při archeologickém výzkumu na Moravě. Archeologické rozhledy 38, 550–574.

[3] Bálek, M. – Podborský, V. 2001: Začátky letecké archeologie na jižní Moravě. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 69–94.

[4] Böhm, J. 1939: Letecká fotografie ve službách archeologie. Zprávy památkové péče III, 63–65.

[5] Böhm, J. 1940: Výzkum terénu pomocí letadel. Věda a život 6, 148–156.

[6] Čižmář, M. 2002: Keltské oppidum Staré Hradisko. Archeologické památky střední Moravy 4. Olomouc.

[7] Goš, V. – Michna, P. – Unger, J. 1963: Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity E8, 135–137.

[8] Pernička, R. M. 1961: Eine unikate Grabanlage der Glockenbecherkultur bei Prosiměřice, Südwest-Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity E6, 9–54.

[9] Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska. Brno.