Průzkum hradiska Suchohrdly "Deblínek" v povodí říčky Únanovky

Title: Průzkum hradiska Suchohrdly "Deblínek" v povodí říčky Únanovky
Variant title:
  • Survey of the Suchohrdly "Deblínek" hillfort in the Únanovka River basin
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. [39]-49
Extent
[39]-49
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem článku je informovat o výsledcích prospekce, která byla provedena v letech 2007–2010 na hradisku Suchohrdly "Deblínek". Aplikovány byly především standardní postupy nedestruktivní nebo málo destruktivní archeologie (magnetometrická prospekce, vizuální průzkum a plošná nivelace totální stanicí, geoarcheologická prospekce pedologickou sondou a průzkum detektorem kovu). Hlavním výsledkem bylo zpřesnění starších informací o povaze a lokalizaci nadzemních antropogenních reliktů a podpovrchových anomálií (sídlištních objektů). Řešena byla i otázka dochování kulturních vrstev a míra koluviálních procesů na lokalitě. Zjištěné výsledky byly konfrontovány s nedalekým hradiskem v poloze Suchohrdly "Starý zámek", které je z hlediska zastoupených archeologických kultur analogické.
The aim of this article is to provide information about the results of prospecting conducted from 2007–2010 at the Suchohrdly "Deblínek" hillfort. Standard methods of non-destructive or less destructive archaeology were mainly used (magnetometric prospecting, visual survey and surface levelling using a total station, geoarchaeological prospecting with pedological probe, and metal detector survey). The main result was confirming and improving on previous information on the nature and location of above ground anthropogenic relics and subsurface anomalies (settlement features). The issue of preserving cultural layers and the rate of colluvial processes on the locality were addressed. The results were compared with the nearby hillfort in Suchohrdly "Starý zámek", which is analogous in term of the archaeological cultures.
References
[1] Bíško, R. 2008: Využití metod nedestruktivní archeologie na příkladu hradiska "Deblínek", k. ú. Suchohrdly. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/179772/ff_b/).

[2] Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[3] Čtyroký, P. 1983: Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000, list 34-113 Znojmo. Praha.

[4] Dohnal, V. 1988: Opevněná sídliště z doby popelnicových polí na Moravě. Studie muzea Kroměřížska '88. Kroměříž.

[5] French, Ch. 2003: Geoarchaeology in action: Studies in soils micromorphology and landscape evolution. London.

[6] John, J. 2010: Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách. Opomíjená archeologie 1. Plzeň.

[7] John, J. – Bouda, J. – Kočár, P. – Kočárová, R. – Křivánek, R. – Rytíř, L. – Šída, P. – Zavřel, J. 2009: Eneolitická výšinná lokalita Vlkov-Babiny. Plzeň.

[8] Krištuf, P. – Šmejda, L. – Vařeka, P. (eds.) 2007: Opomíjená archeologie 2005–2006. Plzeň.

[9] Krištuf, P. – Vařeka, P. (eds.) 2010: Opomíjená archeologie 2007–2008. Plzeň.

[10] Křivánek, R. 2000: Způsoby využití geofyzikálních měření jako metody průzkumu hradišť, Archeologie ve středních Čechách 4, 489–503.

[11] Křivánek, R. 2002a: Nedestruktivní geofyzikální průzkumy zaniklých fortifikací opevněných lokalit, Muzejní a vlastivědná práce, Časopis Společnosti přátel starožitností 3/2002, 180–187.

[12] Křivánek, R. 2002b: Geofyzikální průzkum nově prokázaného hradiště na k. ú. Bosyně, okr. Mělník, Vlastivědný sborník Mělnicka IV, 16–21.

[13] Křivánek, R. 2003: Contribution of geophysical measurements for survey and protection of hillforts. In: Altan, M. O. (ed.), Proceedings of the XIXth International Symposium CIPA 2003, New Perspectives To Save Cultural Herritage, Antalya (Turkey) 30 September–04 October, 2003. Istanbul, 389–391.

[14] Křivánek, R. 2007: Příspěvek geofyzikálního měření k poznatelnosti vybraných výšinných opevněných lokalit (převážně hradišť) v Čechách. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie 1/2007. Brno, 90–99.

[15] Kuna, M. 2004: Nedestruktivní terénní postupy v archeologii. In: Kuna, M. (ed.), Nedestruktivní archeologie. Praha, 15–29.

[16] Milo, P. – Dresler, P. – Šešulka, V. 2007: Závěrečná zpráva o geofyzikálním průzkumu Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo, poloha: Starý Zámek. Brno (rkp. nálezové zprávy, ulož. na ÚAM FF MU).

[17] Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[18] Podborský, V. 1972: Jihomoravská halštatská sídliště II, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity E 17, 5–54.

[19] Šabatová, K. 2008: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 49, 323–324, 335.

[20] Šabatová, K. 2009: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 50, 278.

[21] Šabatová, K. 2010: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 51, 338.

[22] Šabatová, K. 2011: Intenzivní studium osídlení v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 16, 43–52.

[23] Šabatová, K. – Petřík, J. – Kolář, J. – Bíško, R. – Nosek, V. 2012: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 53/1, 154–156.

[24] Vildomec, V. 1954: Předhistorické opevnění u vesnice Suchohrdly u Znojma, Vlastivědný věstník moravský IX, 83–86.

[25] Vokáč, M. 2004: Nové výšinné a opevněné lokality z eneolitu na jihozápadní Moravě. In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2003. Praha, 257–270.

[26] Vokáč, M. 2008: Broušená a ostatní kamenná industrie z neolitu a eneolitu na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na lokalitu Těšetice-Kyjovice. Brno (doktorská dizertační práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/11153/ff_d).