Emotions in museum education. Potential for the development of a relationship to cultural and historical heritage

Title: Emotions in museum education. Potential for the development of a relationship to cultural and historical heritage
Variant title:
  • Emoce v muzejní edukaci. Potenciál pro rozvoj vztahu ke kulturně-historickému dědictví
Source document: Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 10-16
Extent
10-16
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The educational potential of institutions which mediate cultural and historical heritage to their visitors is mostly being associated with transmission of knowledge and with education. It is so despite the fact that museums and other cultural and memory institutions are aware of the important role of psychological specifics of museum (culture, heritage protection) education and of the key role of emotions in the development of a relationship of visitors to cultural and historical heritage and in the effectiveness of education. The article pays attention to psychological aspects of education related both to the museum environment and to the visitors and their cultural competences, the role of experience, attention and regeneration of mental strength in cultural environment. It aims to emphasize the significance of additional benefits of visiting a cultural (museum) institution, such as relaxation and contemplation.
Edukační potenciál institucí, které návštěvníkům zprostředkovávají kulturně-historické dědictví, bývá nejčastěji spojován s transmisí znalostí a pojmem vzdělávání, případně výchova. Je tomu tak i přesto, že si muzea a další kulturní a paměťové instituce uvědomují, jak významnou roli hrají v procesu učení také psychologická specifika muzejní (kulturní, památkové) edukace a jak klíčové při budování vztahu návštěvníka ke kulturněhistorickému dědictví i efektivitě učení jsou právě emoce. Článek věnuje pozornost psychologickým aspektům edukace vázaným jak na prostředí muzea, tak na osobnost návštěvníka a jeho kulturní kompetence, význam prožitku, pozornosti a obnovy duševních sil v kulturním prostředí. Směřuje ke zdůraznění významu dalších přínosů z návštěvy kulturní (muzejní) instituce pro návštěvníka, jako je relaxace a kontemplace.
References
[1] AMBROSE, Timothy and Crispin PAINE. Museum Basics. London: Routledge, 1995. ISBN 0-415-05770-1.

[2] Connected Audience Conference 2019: The Role of Emotions in Museum and Cultural Experiences. In KulturAgenda. Institut for Museums, Cultural Enterprises and Audiences [online]. [accessed 2019-12-13]. Available from www: https://www.kulturagenda.at/connected-audience-conference-2019/.

[3] DODD, Jocelyn and Ceri JONES. Mind, body, spirit: How museums impact health and wellbeing [online]. Leicester: University of Leicester, School of Museum Studies, Research Centre for Museums and Galleries, June 2014 [accessed 2019-10-19]. Available from www: https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/publications/mind-body-spiritreport. ISBN 978-1-898489-49-8.

[4] DROBNÝ, Tomáš and Pavla VYKOUPILOVÁ. Connected Audience 2019 Berlin, konference, která nabídla emoce v berlínských muzeích. Museologica Brunensia, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 64–65. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2019-2-9 | DOI 10.5817/MuB2019-2-9

[5] ELLARD, Colin. What Happens When You Take a Psychologist to a Museum?: New methods can help us understand how we act and feel in galleries and museums. Psychology Today [online]. 26. 2. 2013 [accessed 2019-12-13]. Available from www: https://www.psychologytoday.com/blog/mindwandering/201302/what-happens-whenyou-take-psychologist-museum.

[6] Effects of creative museum outreach sessions on measures of confidence, sociability and well-being for mental health and addiction recovery service-users. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice [online]. 2015, vol. 7, no. 3, pp. 231–246 [accessed 2019-12-13]. Available from www: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17533015.2015.1061570. https://doi.org/10.1080/17533015.2015.1061570 | DOI 10.1080/17533015.2015.1061570

[7] FALK, John H. and Lynn D. DIERKING. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Oxford: AltaMira Press, 2000. ISBN 0-7425-0295-3.

[8] FOLGA-JANUSZEWSKA, Dorota. Might the Museology be a part of Neurosciences? Museologica Brunensia, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 5–14. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2016-1-1 | DOI 10.5817/MuB2016-1-1

[9] HAVLŮJOVÁ, Hana, Petr HUDEC and Martina INDROVÁ et al. Památky nás baví 1: Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání [online]. Praha: Národní památkový ústav, 2015 [accessed 2019-12-13]. Available from www: https://www.npu.cz/publikace/pamatky-nas-bavi-1.pdf. ISBN 978-80-905631-6-2.

[10] HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and their Visitors. 2nd Ed. London, New York: Routledge, 1996. ISBN 0-415-06857-6.

[11] HOWARD, Peter. Heritage: Management, Interpretation, Identity. London, New York: Continuum, 2003. ISBN 0-8264-5898-X.

[12] JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace. (Studijní text ke kurzu Múzejná pedagogika). Manuscript, 2017, 13 p. Internal materials for participants in the Museum Pedagogy course in the Slovak National Museum in Bratislava.

[13] JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace. In Metodické centrum muzejní pedagogiky [online]. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2016 [accessed 2019-12-13]. Available from www: http://www.mcmp.cz/fileadmin/user_upload/vzdelavani/MCMP_2015_text_Psychologicke_aspekty_muzejni_edukace_FINAL.pdf. Learning text for the Basics of Museum Pedagogy course.

[14] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA and Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

[15] JANES, Robert R. Museums in a Troubled World. Renewal, Irrelevance or Collapse? London, New York: Routledge, 2009. ISBN 0-415-46301-7. https://doi.org/10.4324/9780203877456 | DOI 10.4324/9780203877456

[16] KAISER, Brigitte. Inszenierung und Erlebnis in kulturhistorischen Ausstellungen: Museale Kommunikation in kunstpädagogischer Perspektive. Bielefeld: transcript Verlag, 2006. ISBN 3-89942-452-2. https://doi.org/10.14361/9783839404522 | DOI 10.14361/9783839404522

[17] KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1104-4.

[18] MRÁZOVÁ, Lenka. Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. Museologica Brunensia, 2013, no. 3, pp. 26–31. ISSN 2464-5362.

[19] Museology: Back to Basics / Muséologie: revisiter nos fondamentaux / Museologia: retorno a las bases. Morlanwelz: Musée royal de Mariemont, 2009. ISBN 978-2-930469-26-3. ICOFOM Study Series, Issue 38. Working Papers.

[20] PAVLÍKOVÁ, Václava. Psychologické výzkumy vlivu kontaktu s přírodou na duševní zdraví člověka [online]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, 2015 [accessed 2019-10-19]. Master's thesis. Supervisor PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Available from www: http://is.muni.cz/th/416461/fss_m/DIPLOMOVA_PRACE_-_VACLAVA_PAVLIKOVA.pdf.

[21] POTTER, Mary Grace. The Care of the Museum Visitor. In Public View: the ICOM Handbook of Museum Public Relations. Paris: ICOM, 1986, pp. 35–39. ISBN 92-9012-107-6.

[22] SCHOUTEN, Frans. Visitor perception: the right approach. In Reinwardt Studies in Museology: Exhibition Design as an Educational Tool. Leiden: Reinwardt Academy, [1983], pp. 37–46.

[23] SCHUSTER, Martin and Hildegard AMELN-HAFFKE (eds.). MuseumsPsychologie: Erleben im Kunstmuseum. Göttingen: Hogrefe Verlag, 2006. ISBN 3-8017-1682-1.

[24] WASMER ANDREWS, Linda. Museums as Healing Places: Musings on the mind-body health benefits of museums. Psychology Today [online]. 22. 12. 2010 [accessed 2019-10-19]. Available from www: https://www.psychologytoday.com/blog/minding-thebody/201012/museums-healing-places.

[25] Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. ISBN 978-80-7028-441-4.