Etické otázky v muzejní dokumentaci a prezentaci

Title: Etické otázky v muzejní dokumentaci a prezentaci
Variant title:
  • Ethical questions in museum documentation and presentation
Author: Dolák, Jan
Source document: Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 17-23
Extent
17-23
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Současná muzeologie často řeší otázky spojení s etikou práce muzeí, včetně přijímání kodexů pro jednotlivé činnosti muzeí. Text komparativním přístupem rozebírá klíčové problémy, jako je respekt k přírodním i archeologickým lokalitám, etika práce restaurátora a preparátora, dokumentace negativních aspektů společnosti apod. Zvláštní pozornost je věnována sběru a prezentaci lidských ostatků, předmětům sakrální povahy, otázkám vlastnictví apod. Problematika sbírkotvorné činnosti muzeí někdy vede přímo k atakům na jejich existenci a podstatu. Druhá část článku řeší obecné trendy v etice a morálce muzejní práce, s apelem na nutnost vyjednávání, někdy i s využitím přístupů source community, guardianship, public participation, crowdsourcing či community curation.
Current museology often deals with questions concerning the ethical aspects of museum work, including the implementation of codes for individual museum activities. The text analyses in a comparative way the key problems, such as respect towards natural and archaeological sites, ethics of restoration and preparation work, documentation of negative aspects of society, etc. Special attention is paid to the retrieval and presentation of human remains, religious items, ownership issues, etc. The problem of collection-building activity of museums sometimes directly leads to attacks on their existence and fundamental principles. The second part of the article deals with general trends in ethics and moral of the museum work, with accent on the necessity of negotiations, sometimes using the following approaches: source community, guardianship, public participation, crowdsourcing or community curation.
Note
Celý text je postaven na habilitační přednášce proslovené před vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě dne 27. února 2020. Příspěvek pochopitelně na omezeném prostoru nemá ambice se dotknout naprosto všech etických otázek spojených s muzejnictvím a vůbec už ne je všechny vyřešit. Otevírá však velké množství dotčených problémů, snad těch nejdůležitějších, a nabízí jejich řešení.
References
[1] BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. Praha: Koniash Latin Press, 2002. ISBN 80-85917-86-6.

[2] DESVALÉES, André a François MAIRESSE. Key Concepts of Museology. Paris: Armand Colin, 2010. ISBN 978-2-200-25398-1.

[3] DOLÁK, Jan. On the issues of deaccessioning and repatriation of museum collections. In Deaccession and Return of Cultural Heritage – A New global Ethics. ICOFOM Study Series 39. Shanghai: Zhejiang provincial museum, 2010, s 43-50. ISBN 978-988-18325-6-6.

[4] DOLÁK, Jan. Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-223-4553-8.

[5] DOLÁK, Jan. Teoretická podstata muzeologie. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-67-9.

[6] DRAGOUN, Zdeněk. Památkový zákon a případ židovského hřbitova v Praze 1 – Vladislavově ulici – The monuments law and the case of the Jewish cemetery in Vladislavova ul., Prague. Archeologické rozhledy, 2000, roč. 52, s. 447–452. ISSN 2570-9151.

[7] EDSON, Gary. Museum Ethics. London: Routledge, 1997. ISBN 978-0-415-15290-7.

[8] Etika a tradiční lidová kultura. Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1998. ISBN 80-86156-17-6.

[9] HATALA MATTHES, Erich. Why museums need their own ethics departments. Apollo: the International Art Magazine [online]. 4 September 2017 [cit. 2020-06-26]. Dostupný z www: https://www.apollo-magazine.com/why-museums-need-their-ownethics-departments/.

[10] HONNETH, Axel. Sociální filozofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, 1996, s. 92. ISBN 80-7007-082-X.

[11] KALISKÝ, Ján (ed.). Dobro a zlo alebo o morálke. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013. ISBN 978-80-557-0538-5.

[12] KLÁCIKOVÁ, Michaela. Zbierkotvorná činnosť Múzíea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a muzeológie, 2020, s. 41. Bakalárska práca. Školitel: PhDr. Jan Dolák, Ph.D.

[13] MARANDA, Lynn. Museum Ethics in the 21st Century: Museum Ethics Transforming into Another Dimension. In ICOFOM Study Series 45, 2017. In OpenEditions Journal [online]. [cit. 2020-06-26]. Dostupný z www: https://journals.openedition.org/iss/443. https://doi.org/10.4000/iss.290 | DOI 10.4000/iss.290

[14] MARANDA, Lynn a Bruno Brulon SOARES (eds.). The Predatory Museum. ICOFOM Study Series 45, 2017. ISBN 978-92-9012-429-0.

[15] MARSTINE, Janet, Alexander A. BAUER and Chelsea HAINES (eds.). New Directions in Museum Ethics. London: Routlege, 2014. ISBN 978-113-8841182-6.

[16] MENSCH, Peter van a Léontine MEIJERVAN MENSCH. New Trends in Museology. Celje: Museum of Recent History, 2011. ISBN 978-961-6339-29-2.

[17] MURPHY, Bernice, L. Museums, Ethics and Cultural Heritage. London: Routledge, 2016. ISBN 978-1-138-67632-9.

[18] SEARLE, Chloe. Museums, Ethics and Cultural Heritage. Bernice L. Murphy ed. New York: Routledge, 2016. The New Zealand Journal of Public History [online]. 2016, roč. 4, č. 1 [cit. 2020-06-26]. Dostupný z www: https://www.waikato.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0008/322289/NZJPH4-Searle2.pdf. Review. Museum, ethics and cultural heritage. ISSN 2253-153X.

[19] SCHWEITZER, Albert. Kultúra a etika. Bratislava: Slovenský spisovatel, 1986.

[20] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Kritické teorie muzea – podnět k reflexi. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2012, roč. 50, č. 2, s. 26–38. ISSN 1803-0386.

[21] VENCL, Slavomil. Archeologie a etika. Archeologické rozhledy, 2000, roč. LII, s. 428–441. ISSN 2570-9151.