Slovenské múzejníctvo v procesoch legislatívnych zmien po roku 1989

Title: Slovenské múzejníctvo v procesoch legislatívnych zmien po roku 1989
Variant title:
  • Slovak museums in the process of legislative changes after 1989
Source document: Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 47-53
Extent
47-53
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
kultúrneho dedičstva bola na Slovensku upravovaná osobitne od právnej úpravy v Českej republike už pred rozdelením Československa. Po roku 1989 bolo nevyhnutné zrealizovať zmeny aj v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva vrátane právnych predpisov pre oblasť múzeí a galérií. V roku 1998 bol prijatý zákon NR SR č. 115/1998 o múzeách a o galériách, ktorý upravoval zriaďovanie múzeí a galérií, definoval ich funkciu a základné odborné činnosti, čím sa podarilo ochrániť múzeá a galérie ako pamäťové a fondové inštitúcie, a zároveň sa vytvorila aj ochrana zbierkových fondov múzeí a galérií. V súčasnosti činnosť múzeí a galérií upravuje zákon NR SR č. 206/2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení.
Legislation in the field of cultural heritage protection in Slovakia has been amended separately from the Czech Republic already before the Dissolution of Czechoslovakia. After 1989 it was necessary to introduce changes in the area of cultural heritage protection, including legal norms for museums and galleries. In 1998, the Act of Slovak National Council No. 115/1998 on museums and galleries was enacted, which regulated the establishment of museums and galleries and defined their function and basic professional activities. Museums and galleries were thereby protected as memory and fund institutions and at the same time also the protection of museum and gallery collections was constituted. The activity of museums and galleries is currently regulated by the Act of Slovak National Council No. 206/2009 on museums and galleries and protection of objects of cultural significance in its present form.
References
[1] MARÁKY, Peter. Nový zákon o múzeách a galériách v platnosti. Múzeum, 1998, roč. XLIII, č. 2, s. 27–28.

[2] Vademecum múzejníka. Výber z právnych predpisov Slovenskej republiky na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2005. ISBN 80-8060-168-2.

[3] Vademecum slovenského múzejníka. Praktická príručka pre potreby múzejníkov. Bratislava: Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea, 1968.

[4] Vyhláška MK SR č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.

[5] Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta §§2015§§ č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení.

[6] Zákon NR SR č. 115/§§1998§§ Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení Zákona NR SR č. 387/2001 Z. z. a Zákona č. 416/2001 Z. z.

[7] Zákon NR SR č. 206/§§2009§§ Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 v platnom znení.