Muzea jako ideologický nástroj v Československu v letech 1945–1959 : případová studie znojemského a moravskobudějovického muzea

Title: Muzea jako ideologický nástroj v Československu v letech 1945–1959 : případová studie znojemského a moravskobudějovického muzea
Variant title:
  • Museums as an ideological tool in Czechoslovakia in 1945–1959 : a case study of the museums in Znojmo and Moravské Budějovice
Author: Beránek, Petr
Source document: Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 36-46
Extent
36-46
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek má za cíl analyzovat pronikání komunistického diskursu do dvou vlastivědných regionálních muzeí: Jihomoravského muzea ve Znojmě a Krajinského muzea v Moravských Budějovicích v letech 1945–1959. Na jejich rozdílném příkladě se ukazuje, jak velký vliv měla personální politika a síla regionálních složek KSČ. Vývoj obou muzeí dokumentuje i krizi muzejnictví v 50. letech 20. století.
The aim of the article is to analyse the penetration of communist discourse into two regional museums of national history: South Moravian Museum in Znojmo and Museum in Moravské Budějovice from 1945 to 1959. Their different examples demonstrate what a big influence the personnel policy and power of regional bodies of the Communist Party of Czechoslovakia have had. The development of both these museums also documents the museum crisis in the 1950s.
Note
Studie vznikla z bakalářské práce BERÁNEK, Petr. Muzea jako ideologický nástroj v komunistickém Československu v letech 1948–1959. Případová studie třech moravských muzeí. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2019. Bakalářská práce.
References
[1] Archiv Moravského zemského muzea, fond Moravské zemské muzeum, 1947.

[2] Moravský zemský archiv v Brně, fond B 124 Krajský národní výbor Brno.

[3] Moravský zemský archiv v Brně, fond B 280 Zemský národní výbor Brno.

[4] Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice, fond Krajinské muzeum Moravské Budějovice.

[5] Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Znojmo, fond Jihomoravské muzeum Znojmo (1945–2002).

[6] Muzeum Vysočiny Třebíč – Knihovna Muzea řemesel Moravské Budějovice. JECH, František. Pamětní kniha Moravských Budějovic II/2. (§§1926–1938), fotokopie.

[7] Muzeum Vysočiny Třebíč – Knihovna Muzea řemesel Moravské Budějovice. JECH, František. Pamětní kniha Moravských Budějovic III/1 (1939–1945), fotokopie.

[8] Muzeum Vysočiny Třebíč – Knihovna Muzea řemesel Moravské Budějovice. JECH, František. Pamětní kniha Moravských Budějovic III/2 (1945–1955), fotokopie.

[9] Muzeum Vysočiny Třebíč – Knihovna Muzea řemesel Moravské Budějovice. POL, František. Pamětní kniha Moravských Budějovic IV (1955–1959), fotokopie.

[10] ANDROVIČ, Štefan. Ve Znojmě besedují. Naše vlast, 1956, roč. 4, č. 8, s. 126.

[11] BERÁNEK, Petr. Muzea jako ideologický nástroj v komunistickém Československu v letech 1948–1959. Případová studie třech moravských muzeí. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2019. Bakalářská práce.

[12] Budovatelský program Gottwaldovy vlády. Praha: Ministerstvo informací, 1946.

[13] ČURDA, Jiří. Vývoj expozic muzea v Moravských Budějovicích od jeho založení po současnost. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2008. Bakalářská diplomová práce.

[14] DENKSTEIN, Vladimír. Budovatelské výstavy v českých museích v r. 1951. Časopis Národního musea, 1948–50, roč. 117-119, s. 129.

[15] DENKSTEIN, Vladimír. Musejní sjezdy v Čechách a na Slovensku. Časopis Národního musea, 1952, roč. 121, č. 2, s. 156–159.

[16] DENKSTEIN, Vladimír. Odborně politické školení musejních pracovníků. Časopis Národního musea, 1948–50, roč. 117–119, s. 128–129.

[17] DENKSTEIN, Vladimír, František MATOUŠ a Karel TUČEK. Musea slouží lidu. Příručka pro musejní a vlastivědné pracovníky. Praha: Orbis, 1954.

[18] DOUŠA, Pavel. Organizace českého muzejnictví 1945–1989. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, 2005. Dizertační práce.

[19] DRLÍK, Vratislav. 70 let musea královského města Znojma. Znojmo: Městské museum ve Znojmě, 1948.

[20] DROBNÁ, Zoroslava. Připravovaná historická instalace v Městském museu ve Znojmě. Časopis Národního musea, oddíl věd společenských, 1951, roč. 120, s. 119–121.

[21] HRUBEC, Karel. Znojemské museum kdysi a dnes. Stráž na Dyji, 1946, roč. I, č. 1, 6. 10. 1946, s. 3.

[22] HUDEC, Antonín. Zkušenosti vlastivědného kroužku ve Znojmě. Naše vlast. Časopis pro vlastivědnou práci, 1957, roč. 5, č. 5, s. 75.

[23] HUSA, Václav. Epochy českých dějin. Praha: Práce, 1947.

[24] CHARVÁT, Jaroslav. Úkoly našich muzeí v socialistické společnosti. Časopis Národního musea, 1948–1950, roč. 117–119, s. 5–10.

[25] Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Muzeum – brána poznání. Sborník ke 130. výročí založení. Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2008. ISBN 978-80-86974-03-3.

[26] K výstavě Jihomoravští výtvarníci ve znojemském museu. Stráž na Dyji, roč. I, 1/1946, 15. 9. 1946, s. 4.

[27] KAVAN, Jaroslav. Komu není rady… Naše vlast. Časopis pro vlasteneckou práci, 1958, roč. 6, č. 1, s. 2.

[28] KLEJDUS, Julius a Lea MAŇÁKOVÁ. Vratislav Drlík – učitel, přírodovědec a spoluzakladatel Jihomoravského muzea ve Znojmě. Thayensia-Supplementum 1, 2005, s. 3–6. ISSN 1212-3560.

[29] KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha: Torst, 1998.

[30] LOJDA, Vladimír. Muzeum v Moravských Budějovicích. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2011. Magisterská diplomová práce.

[31] MIKULKA, Jiří. K historii Moravského zemského muzea v letech 1945–1949. Časopis Moravského muzea, 1995, roč. 80, s. 253–261.

[32] Moravsko-Budějovicko. Krajinské museum v Mor. Budějovicích otevřeno. Naše demokracie. List Československé strany lidové na jihozápadní Moravě, 1947, roč. 3, č. 39, 10. 10. 1947, s. 4.

[33] PETRÁŇ, Josef. Drobnosti ze života museí. Naše vlast. Časopis pro vlasteneckou práci, 1956, roč. 4, č. 10, s. 151.

[34] PICMAUS, Karel. Oddělení socialistické výstavby v našich museích. Naše vlast. Časopis pro vlasteneckou práci, 1956, roč. 4, č. 3, s. 43–44.

[35] PODBORSKÝ, Vladimír. František Vildomec (6. 2. 1878 – 3. 11. 1975). Venkovský učitel, vlastivědný pracovník a věhlasný archeolog. Vědomil Vildomec (27. 9. 1921 – 28. 12. 1998). Syn věhlasného archeologa, kantor, muzejník, archeolog a kulturněosvětový pracovník. Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně a Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, 2005. ISBN 80-86399-20-6.

[36] PRANTL, Ferdinand. Boj proti kosmopolitismu a objektivismu v českém musejnictví. Časopis Národního musea, 1952, roč. 121, č. 2, s. 104–109.

[37] Sjezd národní kultury 1948. Sbírka dokumentů. Praha: Orbis, 1948.

[38] SKUTIL, Josef. Sociální a kulturní poslání musea. Svobodné noviny, 9. 9. 1945.

[39] ŠEVČÍK, J. 90 let Jihomoravského muzea. Rovnost, 31. 7. 1968, s. 4.

[40] ŠPÉT, Jiří. Formování a rozvoj socialistického muzejnictví. Praha: Národní muzeum, 1988.

[41] ŠPÉT, Jiří. Formování kulturně politického programu českých muzeí v letech 1945–1954. Muzejní a vlastivědná práce, 1979, roč. 17, č. 2, s. 92–100; 1979, roč. 17, č. 3, s. 141–145; 1979, roč. 17, č. 4, s. 218–227.

[42] ŠPÉT, Jiří. Únor 1948 a české muzejnictví. Časopis Národního muzea, řada historická, 1983, roč. 152, č. 3-4, s. 212–217.

[43] TUČEK, Karel. Program vlastivědných museí. Časopis Národního musea, 1948–50, roč. 117-119, s. 112–114.

[44] TUČEK, Karel. Příležitostné výstavy vlastivědných museí. Naše vlast. Časopis pro vlasteneckou práci, 1953, roč. 1, č. 5, s. 135–137.

[45] VLK, František. Vytváření expozic Muzea Vysočiny Třebíč, Muzea řemesel v Moravských Budějovicích. Moravskobudějovicko. Zpravodaj moravskobudějovického mikroregionu. 2018, roč. 43, č. 4, s. 24; 2018, roč. 43, č. 5, s. 22–23.

[46] Výzva okresním museím k soutěži. Naše vlast. Časopis pro vlasteneckou práci, 1957, roč. 5, č. 6, s. 91.

[47] Znojemské museum. Týdeník pro pohraničí, 1946, roč. 2, č. 27, 6. 7. 1946, s. 1.

[48] Znojemsko. Výroční zpráva musea král. města Znojma za rok 1947. Naše demokracie. List Československé strany lidové na jihozápadní Moravě, 1948, roč. 4, č. 5, 30. 1. 1948, s. 6.