Psychodiagnostika a etika: téma současnosti

Title: Psychodiagnostika a etika: téma současnosti
Variant title:
  • Psychological assessment and ethics: current issue
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, vol. 55, iss. P11, pp. [17]-28
Extent
[17]-28
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se pokouší mapovat etické problémy psychodiagnostické činnosti v České republice. Sběr dat probíhal nejprve formou individuálních pohovorů, poté skupinových diskusí se zkušenými odborníky. Na základě získaných dat byl zkonstruován dotazník rozeslaný 1615 psychologům. Návratnost byla 33,6 % (tj. 473 vyplněných dotazníků). Vyskytující se etické problémy bylo možno shromáždit do následujících oblastí: 1. Problematika psychodiagnostických metod, 2. Kvalita psychodiagnostické práce, 3. Sdělování výsledku vyšetření, 4. Důvěrnost údajů, 5. Vztah klienta k zadavateli vyšetření a 6. Etické kodexy a vzdělávání v etice. Byly identifikovány problémy vyskytující se napříč celým spektrem činností psychologa, ale také problémy specifické pro určité kontexty, instituce či typy klientely. V hodnocení závažnosti problémů se psychologové shodovali bez ohledu na svou specializaci.
The paper describes ethical issues of psychological assessment in the Czech Republic. The data was collected by the means of individual interviews and focus groups where experts in various fields of psychology took part. Based on the results of the individual and group discussions, the questionnaire was constructed and it was mailed to 1615 psychologists. The response rate was 33,6 % ( i.e. 473 completed questionnaires). The prevalent ethical problems could be categorized into areas as follows: 1. Assessment methods; 2. The quality of psychological assessment; 3. Reporting the assessment results; 4. Confidentiality; 5. The relations of clients and customers/payers of the assessment; and 6. Ethical codes and education in ethics. The issues prevailing across various areas of psychological practice were identified; but also the issues specific to certain assessment context, institutions or clients. The psychologists agreed on the evaluation of the seriousness of the ethical issues, regardless their area of practice.