Psychologie a její uplatnění v personálním managementu

Title: Psychologie a její uplatnění v personálním managementu
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. [37]-46
Extent
[37]-46
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Psychologie, jakožto vědní disciplína zabývající se člověkem, především lidskou psychikou (prožíváním, chováním), má pochopitelně velmi široké (téměř univerzální) pole uplatnění. Jednou z oblastí, kde se v moderní společnosti psychologie dostává do povědomí společnosti, je oblast ekonomické praxe, především oblast řízení lidských zdrojů. V něm je hlavním předmětem rovněž člověk, avšak z poněkud odlišného úhlu pohledu, v prvé řadě je to člověk jako zdroj výkonnosti organizace. Poznatky z oblasti psychologie nacházejí v procesu řízení lidských zdrojů široké možnosti praktické aplikace. V této stati jsme se pokusili přiblížit problematiku personálního řízení, personálního plánování a zabezpečování lidských zdrojů v organizaci v kontextu možnosti uplatnění všestranného (teoretického) psychologického zázemí, s cílem rozšířit poznatky z těchto perspektivních oborů a povzbudit zájem psychologů o profesionální orientaci směrem k oblasti psychologie práce, organizace a řízení.
Psychology, a science dealing with the man, and especially with human psyche (experiencing, behaviour), naturally has a very broad (almost universal) field of application. One of the spheres where psychology has been brought to the attention of the society is the sphere of economic practice, especially the area of human resource management. This field has the man as its main subject, too, but from a somewhat different perspective; in the first place, the man is seen as a source of productivity of an organization. The knowledge acquired from the sphere of psychology has many possibilities of practical application in the process of human resource management. This article strikes to throw some light on the issue of personnel management, personnel planning and securing human resources in an organization in the context of the possibility of using universal (theoretical) psychological background, aiming at extending the knowledge acquired from these perspective disciplines and to arouse interest of psychologists in such a professional orientation as psychology of work, organization and management.