Vekovosť v osobnosti

Variant title
Aging in personality
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, vol. 52, iss. P8, pp. [17]-28
Extent
[17]-28
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Najprv sa viac - menej po novom vymedzujú termíny v názve príspevku venovaného vzácnemu jubileu popredného česko-slovenského psychológa širokej psychologickej erudície Josefa Švancaru. Nosnou ideou štúdie je výsledkami experimentálnych a empirických štúdií z Ústavu experimentálnej psychológie SAV preukázať isté psychologické "pozitíva" pokročilého veku. Osobitne aj keď hypoteticky, sa to týka takých komplexných javov, akými sú novodobo rozvíjané druhy inteligencie. Sú však tieto termíny opodstatnené?
At the start, terms appearing in the heading of this paper dedicated to the rare jubilee of a foremost Czecho-Slovak psychologist with a broad psychological erudition, Josef Švancara, are explained in a more or less novel way. The bearing idea of the paper is to prove - through the results of experimental and empirical studies of the Institute of Experimental Psychology SASc, certain psychological "positives" of advanced age.. It specifically - if only hypothetically - refers to such complex phenomena as are the types of intelligence being modernly developed. However, are those terms justified?
Document