Antropologický materiál z kostela sv. Václava v Ostravě

Title: Antropologický materiál z kostela sv. Václava v Ostravě
Variant title:
  • Anthropological material from the Church of St. Wenceslas, Ostrava
  • Die Gebeine von der St.-Wenzel-Kirche in Ostrava
Author: Tvrdý, Zdeněk
Source document: Tvrdý, Zdeněk. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor); Magar, Bernd (Translator); Charvátová, Irma (Translator); Long, Tony (Translator). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 212-215
Extent
212-215
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Cílem práce bylo provést antropologický rozbor kosterního materiálu, který byl objeven při výzkumu kostela sv. Václava v Ostravě v letech 1965–1971. Celkem byly zpracovány pozůstatky 227 jedinců z 218 hrobů z 13.–18. století. Jednalo se o 74 nedospělých jedinců, 77 mužů, 54 žen a 22 neurčitelných dospělých jedinců. Průměrný věk celého souboru byl 28,3 roku. Děti nejčastěji umíraly ve věkové kategorii infans II, muži v kategorii maturus a ženy v kategorii adultus. V průměru se muži dožívali 40 let a ženy 37 let. Naděje dožití celého souboru byla poměrně nízká (e0 = 23,6 let). Podle metrické charakteristiky byli jedinci z kostela sv. Václava v průměru brachykranní a tapeinokranní. V průměru se jednalo o lidi vysoké postavy. Jedinci z kostela sv. Václava se nijak výrazně nelišili od jedinců z podobně datovaných souborů.
This paper presents an anthropological analysis of skeletal material discovered during research into the Church of St. Wenceslas, Ostrava in 1965–1971. The remains of 227 people from 218 graves, dating to the 13th–18th centuries, were analysed. These included 74 children, 77 men, 54 women and 22 unidentifiable adults. The average age of the group was 28.3 years. Most children died in the infans age category, men in the maturus category and women in the adultus category. On average, the men lived to be 40 years of age, women 37. The average age of the whole group was relatively low (e0 = 23.6 years). In terms of measurement, the majority of individuals from the Church of St. Wenceslas graveyard were brachycraneous and tapeinocraneous. Most of them were tall. Generally speaking, the people buried in the graveyard of the Church of St. Wenceslas did not differ substantially from those already documented in series of similar dating.
References
[1] Bakala, J. – Borák, M. – Gracová, B. – Grobelný, A. – Jiřík, K. – Klíma, B. – Myška, M. – Pitronová, B. – Steiner, J. 1993: Dějiny Ostravy. Ostrava.

[2] Barcuch, A. 1998: Kapitoly z historie Moravské Ostravy a Přívozu. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ostrava.

[3] Blajerová, M. 1974: Kosterné pozůstatky ze středověkého pohřebiště na Oškobrhu, Crania Bohemica 4, Praha.

[4] Blajerová, M. 1976: Kostrové pozůstatky ze slovanského pohřebiště v Radomyšli, Crania Bohemica 5, Praha.

[5] Eliáš, J. 1974: Kostel sv. Václava – nejstarší dochovaná stavební památka v O stravě, Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a O stravska 7, 87–113.

[6] Hanáková, H. – Sekáčová, A. – Stloukal, M. 1984: Pohřebiště v Ducovém I, II. Praha.

[7] Hanáková, H. – Stloukal, M. 1988: Pohřebiště kolem bývalého kostela sv. Benedikta v Praze. Praha.

[8] Hlavová, J. 2001: Antropologický rozbor kosterního materiálu z dominikánského kláštera v Opavě, rukopis diplomové práce, ulož. v archivu Ústavu antropologie PřF MU v Brně. Brno.

[9] Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M. 1990: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha.

[10] Knussmann, R. 1988: Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen. (4. Auflage des Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin), Band I, II. Stuttgart–Jena–New York.

[11] Novotný, V. 1979: Nové hodnocení sulcus praeauricularis jako nejhodnotnějšího morfoskopického znaku pánevní kosti k rozlišení pohlaví, Scripta Medica 52, 500–502.

[12] Novotný, V. 1986: Sex determination of the pelvic bone: A system approach, Anthropologie XXIV/2–3, 197–206.

[13] Novotný, V. – Malinovský, L. 1985: Determination of sex from talus and calcaneus, Scripta Medica 58/7, 437.

[14] Sjøvold, T. 1990: Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation, Human Evolution 5, 431–447. | DOI 10.1007/BF02435593

[15] Stloukal, M. – Dobisíková, M. – Kuželka, V. – Stránská, P. – Velemínský, P. – Vyhnánek, L. – Zvára, K. 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha.

[16] Šikulová, V. 1968: Předběžná zpráva o výzkumu kostela sv. Václava v Ostravě, PV 1967, 101–103. Brno.

[17] Šikulová, V. 1970: Pokračování výzkumu v kostele sv. Václava v Ostravě, PV 1968, 57–58. Brno.