The fate of the formal method in Slovak literary studies

Title: The fate of the formal method in Slovak literary studies
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 7-24
Extent
7-24
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper maps the reception of Russian formalism in Slovak literary studies in the 20th century. It discusses the historical and cultural context of the 1930s when Slovak literary scholars came into contact with the formal method. The interest of Slovak scholars in formalism was connected with their efforts to explore the foundations of structuralism and to contribute to the development of the new structuralist theory. The political situation in the country in the 1940s and the 1950s was not favourable to the formalist/structuralist approach to literature. Slovak literary studies suffered under ideological constraints. Formalism was officially repudiated by the wartime Slovak State as well as the subsequent communist regime. In the 1960s, Slovak structuralism started to flourish anew and interest in formalism was briefly revived until it was once more suppressed by the political establishment. Structuralism was rehabilitated after the Velvet Revolution of 1989. Nevertheless, at that time, the structuralist initiative had already lost the momentum to stimulate the development of literary theory.
Príspevok mapuje recepciu ruského formalizmu v slovenskej literárnej vede 20. storočia. Rozoberá historický a kultúrny kontext 30. rokov, keď slovenskí literárni vedci prišli do styku s formálnou metódou. Záujem slovenských vedcov o formalizmus súvisel s ich úsilím preskúmať základy štrukturalizmu a prispieť k rozvoju novej štrukturalistickej teórie. Politická situácia v krajine nebola v 40. a 50. rokoch priaznivá pre formalistický/štrukturalistický prístup k literatúre. Slovenská literárna veda trpela ideologickými obmedzeniami. Formalizmus bol oficiálne zapudený vojnovým Slovenským štátom, ako aj následným komunistickým režimom. V 60. rokoch začal slovenský štrukturalizmus znova prekvitať a záujem o formalizmus sa krátko na to oživil, až kým ho opäť nepotlačil politický establishment. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 bol štrukturalizmus rehabilitovaný. V tom čase však už štrukturalistický prístup stratil hybnú silu stimulovať rozvoj literárnej teórie.
References
[1] Alibisti a aparátnici. Gardista, 18 December 1942, p. 1.

[2] BAKOŠ, Ján: Štrukturalizmus na Slovensku ako symbolický skok. In: Československý štrukturalizmus a viedenský scientizmus. Ed. Ján Bakoš – Peter Michalovič. Bratislava: Stimul, 1992, pp. 8–18.

[3] BAKOŠ, Mikuláš: Teória literatúry. Výbor z "formálnej metódy". Trnava: Fr. Urbánek a spol., 1941.

[4] BAKOŠ, Mikuláš: O autoroch knihy "Teória literatúry". Slovák, 8 November 1942, p. 10.

[5] BAKOŠ, Mikuláš: Proti kozmopolitizmu v literárnej vede. Nové slovo, 10 May 1951, pp. 383–384.

[6] BAKOŠ, Mikuláš: O socialistickom realizme. Bratislava: Štátne nakladateľstvo v Bratislave, 1952.

[7] BAKOŠ, Mikuláš: Stalin a umenie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1953.

[8] BAKOŠ, Mikuláš: Literatúra a nadstavba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1960.

[9] BAKOŠ, Mikuláš: Problémy literárnej vedy včera a dnes. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964.

[10] BAKOŠ, Mikuláš: Vývin slovenského verša od školy Štúrovej. 3rd Edition. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.

[11] BAKOŠ, Mikuláš: Áno a nie. In: Avantgarda 38. Ed. Mikuláš Bakoš. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1969, pp. 181–182.

[12] BAKOŠ, Vladimír: Avantgardistický projekt modernity (Z dejín slovenskej vedeckej a umeleckej avantgardy). Bratislava: Veda, 2006.

[13] BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana: Magnetické polia literatúry a ich osamelý bežec M. B. In: Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Ed. Dušan Teplan. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, pp. 9–25.

[14] BÍLIK, René: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945–1989. Bratislava: Kalligram, 2008.

[15] BOR, Ján E.: Metóda literárnej vedy. Trnava: Fr. Urbánek a spol., 1940.

[16] BOR, Ján E.: Na okraj formálnej metódy. Náš boj, Vol. 1, 1943, No. 8, pp. 198–203.

[17] ČEPAN, Oskár: Slovenská literárna veda v rokoch 1945–1966. Slovenská literatúra, Vol. 14, 1967, No. 1, pp. 79–97.

[18] ĎURIŠIN, Dionýz: Z dejín a teórie literárnej komparatistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1970.

[19] FELIX, Jozef: Kniha o slovenskom verši. Elán. Orgán Spolku slovenských spisovateľov, Vol. 3, 1939, No. 10, pp. 9–10.

[20] HAMADA, Milan: Spor so štrukturalizmom. Slovenské pohľady, Vol. 83, 1967, No. 6, pp. 61–63.

[21] HERMANN, Tomáš – ZELENKA, Miloš: Válečný spis Romana Jakobsona. Mezi strukturální lingvistikou, slavistikou a politizující ideologií. In: JAKOBSON, Roman: Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou. Praha – Červený Kostelec: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Pavel Mervart, 2015, pp. 17–106.

[22] HRZALOVÁ, Hana – ROSENBAUM, Karol (eds.): Kritika buržoáznych koncepcií v literárnej vede (Litteraria XXIII). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1982.

[23] JAKOBSON, Roman: Gramatická štruktúra veršov Janka Kráľa. Slovenská literatúra, Vol. 14, 1967, No. 1, pp. 67–78.

[24] JAKOBSON, Roman: Lingvistická poetika. Bratislava: Tatran, 1991.

[25] K referátu o knihe "Teória literatúry". Gardista, 2 October 1942, p. 7.

[26] KOSTKA, Stanislav: Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede. Verbum, Vol. 2, 1947, pp. 240–245.

[27] MATEJOV, Fedor – ZAJAC, Peter (eds.): Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede. In: Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Eds. Fedor Matejov – Peter Zajac. Brno: Host, 2005, pp. 7–22.

[28] MIKO, František: Štrukturalizmus a vývinový aspekt literatúry. Slavica Slovaca, Vol. 4, 1969, No. 4, pp. 375–379.

[29] MUKAŘOVSKÝ, Jan: Kam speje dnešná teória umenia? Slovenské pohľady, Vol. 65, 1949, no. 4–5, pp. 263–276.

[30] MUKAŘOVSKÝ, Jan: Ke kritice štrukturalismu v naší společnosti. Tvorba, Vol. 20, 1951, No. 40, pp. 964–966.

[31] NOVOMESKÝ, Ladislav: S avantgardou a v avantgarde (Poznámky pri sedemdesiatinách Romana Jakobsona). Slovenská literatúra, Vol. 14, 1967, No. 1, pp. 3–10.

[32] PAŠTEKOVÁ, Soňa: Niekoľko poznámok k Bakošovým prekladom prác ruských formalistov (B. Ejchenbaum: Ako je napísaný Gogoľov Plášť?). In: Preklad a tlmočenie XII. Hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii. Eds. Anita Huťková – Martin Dvojčoš. Banská Bystrica: Belanium, 2016, pp. 85–94.

[33] PAŠTEKOVÁ, Soňa: Koncepcie ruského formalizmu a Mikuláš Bakoš (literárnovedná reflexia v peripetiách doby). In: Dialog kultur IX. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 17.–18. ledna 2017. Ed. Jaroslav Sommer. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, pp. 25–39.

[34] PIŠÚT, Milan: Formalizmus a štrukturalizmus. Slovenské smery umelecké a kritické, Vol. 1, 1933–1934, No. 1, pp, 262–268.

[35] POPOVIČ, Anton: Vývinové tendencie slovenskej literárnej vedy. Slovenské pohľady, Vol. 81, 1965, No. 5, pp. 67–73.

[36] POPOVIČ, Anton: Formálna metóda v slovenskej literárnej vede. Slovenské pohľady, Vol. 81, 1965, No. 12, pp. 81–90.

[37] POPOVIČ, Anton: Štrukturalizmus v slovenskej vede 1931–1949. Martin: Matica slovenská, 1970.

[38] PEŤKO, Valér.: K pravicovým tendenciám v literatúre a literárnej kritike šesťdesiatych rokov. In: Dejinné poučenie a literatúra. Ed. Karol Rosenbaum. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1986, pp. 34–48.

[39] PROPP, Vladimir J.: Morfológia rozprávky. Trans. Nadežda Čepanová. Bratislava: Tatran, 1971. Rastieme kultúrne. Gardista, 15 July 1942, p. 6.

[40] ROZNER, Ján: O štrukturalizme polemicky a historicky. Slovenská literatúra, Vol. 10, 1962, No. 1, pp. 64–73.

[41] SLOBODNÍK, Dušan: Poznámka o autorovi. In: TOMAŠEVSKIJ, Boris: Poetika. Teória literatúry. Trans. Dušan Slobodník – Soňa Lesňáková. Bratislava: Smena, 1971, pp. 299–302.

[42] ŠKLOVSKIJ, Viktor: Teória prózy. Trans. Nadežda Čepanová. Bratislava: Tatran, 1971.

[43] ŠTEVČEK, Ján: Mikuláš Bakoš – zwischen Formalismus und Strukturalismus. In: Československý štrukturalizmus a viedenský scientizmus. Eds. Ján Bakoš – Peter Michalovič. Bratislava: Stimul, 1992, pp. 91–97.

[44] ŠTOLL, Ladislav: O tvar a strukturu v slovesném umění. Praha: Československý spisovatel, 1966.

[45] Teória literatúry. Gardista, 11 July, 1942, p. 7.

[46] Teória literatúry. Gardista, 27 September 1942, p. 18.

[47] TEPLAN, Dušan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016.

[48] TOMČÍK, Miloš: Bratislavské roky Jana Mukařovského. Slovenská literatúra, Vol. 38, 1991, No. 5–6, pp. 346–357.

[49] ŽITNÝ, Milan: Čo nebolo vo Winczerovej bilancii. World Literature Studies, Vol. 7, 2015, No. 2, pp. 88–96.