K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov

Title: K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov
Variant title:
  • Specific aspect of memoirs from concentrations camps
Author: Suša, Ivan
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [129]-139
Extent
[129]-139
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Nejednoznačná definícia a rozličné uchopenie sémantickej motivácie pojmu memoáre, ako aj pojmov táborová literatúra, koncentračná literatúra, koncentračnícka literatúra a podobne (prikláňame sa k termínu memoáre z prostredia koncentračných táborov), vedú k rozličným interpretáciám a ich diferentnému žánrovému zaradeniu. V talianskej literárnej vede Franca Marianová, Francesco Guerre a Raul Mordenti, konkrétne v diele Literárne formy v dejinách uvažujú o termínoch "memoárová spisba" (v tal. la scrittura della memoria) a "spomienková spisba", resp. "literatúra svedectva" (v tal. la scrittura della testimonianza). Autori k prvému bodu priraďujú práce Giorgia Bassaniho či Natalie Ginsburg, k druhému bodu diela Prima Leviho a podobne. V českom a slovenskom kontexte zdôrazňujeme najmä terminológiu a žánrovú charakteristiku Vlastislava Válka, Iva Pospíšila, Františka Štrausa, Petra Valčeka a i.
The missing or voluntary semantic motivation thus can lead to the wrong interpretation and to the vagueness of a given term. In our works, we prefer the term "memoir literature from the environment of the concentration camps". In the Italian context, the authors distinguish, for instance, the terms "concentration literature" (i.e. literature written during internment in the concentration camp) and "memoir literature" (works written after the liberation). Franca Mariani, Francesco Guerre a Raul Mordenti in the work Literary forms in History consider terms "memoir writing and "recollection writing" or "literature of testimony". The works of Giorgio Bassani or Natalie Ginsburg are assigned to the first group, the works of Primo Levi to the second. We accent mainly a terminology and genre characteristics of Vlastislav Válek, Ivo Pospíšil, František Štraus and Peter Valček in Slovak and Czech context.
Note
Príspevok je čiastkovým výstupom grantu VEGA č. 1/0031/14 Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu (vedúci riešiteľ: Ivan Šuša).