Claude Kastler – představitel slavistiky a propagátor českého jazyka ve Francii

Title: Claude Kastler – představitel slavistiky a propagátor českého jazyka ve Francii
Variant title:
  • Claude Kastler – a leading Slavonic scholar and Czech language promoter in France
Source document: Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 99-106
Extent
99-106
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá odkazem významného zástupce francouzské slavistiky 20. stol. Clauda Kastlera (1936– 2011), který jako představitel slovanské srovnávací jazykovědy přispěl k vědeckému a pedagogickému rozvoji bohemistických studií na Stendhalově univerzitě v Grenoblu (dnes Université Grenoble Alpes). Zájem o češtinu vyvolaly zejména události pražského jara 1968, kdy Kastler byl povolán na univerzitu. Vedle polské a ruské mluvnice svou pozornost zaměřil na komunikační a lingvodidaktický výzkum češtiny jako cizího jazyka, který se odrazil v jeho syntetizující, "praktické a promyšlené" mluvnici La langue tchèque (1995). Jako rusista vynikl monografií Un bolchévique fou de littérature (1995) o ruském prozaiku a literárním kritiku Alexandru Voronském. Svým dílem a pedagogickým působením navázal na silnou tradici francouzské kulturněhistorické a filologické slavistiky (E. Denis, A. Mazon, A. Meillet, L. Leger ad.).
The paper explores the legacy of Claude Kastler (1936–2011), a major figure in the 20th-century Slavonic studies in France whose research and teaching activities as the leading representative of the Slavonic comparative literature made him instrumental in the promotion of Czech Studies at the University of Grenoble (today the Université Grenoble Alpes). His interest in the Czech language was in particular due to the Prague Spring events of 1968, when he joined the University. Besides Polish and Russian grammar, Kastler's researches were focused on the communicative and linguodidactic study of Czech as a foreign language, which is reflected in his synthesising, "practical and well-designed" grammar of La langue tchèque (1995). Thus in both his works and teaching practice, Kastler followed in the distinguished tradition of cultural, historical, and philological studies of Slavonic nations in France (E. Denis, A. Mazon, A. Meillet, L. Leger, etc.).
References
[1] AUCOUTURIER, Michel: Ústav slovanských studií v Paříži a Slovanský ústav v Praze. Slavia 68, 1999, č. 3–4, s. 393–394.

[2] BERNARD, Antonia: Histoire de la slavistique. Le rôle des institutions. Paris: Institut d'études slaves, 2003.

[3] BREUILLARD, Jean: Bref historique des études slaves en France. Revue du Centre Européen d' Etudes Slaves – Etudes slaves en France et en Europe. Numéro 1. Publié en ligne le 05 mars 2012. [citace 6. 2. 2019]. Dostupné: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr.

[4] COMTE, Philippe: In memoriam Claude Kastler. Revue Russe, 2011, č. 37, s. 6–8. Dostupné z: https://www.persee.fr/doc/russe_1161-0557_2011_num_37_1_2457.

[5] DENIS, Arnošt: Ústav pro studium Slovanstva. Paříž středisko slavistiky v cizině. Přel. Karel Havránek. Praha: nakladatel Jan Laichter, 1921.

[6] DEPARIS, Véra – FOMENKO, Mireille: Les études slaves en France et en Europe. Paris: Institut d'études slaves, 2001.

[7] DESPRES, Isabelle: Claude Kastler (1936–2011). Revue des études slaves (Paris) 82, 2011, č. 3, s. 579–581.

[8] Dům zahraniční spolupráce. [online] [citace 16. 1. 2020]. Dostupné: https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/prehled-lektoratu-a-lektoru.

[9] Fonds slaves de la Bibliothèque Diderot de Lyon, 2018. [online] [cit. 18. 11. 2019]. Dostupné: http://www.bibliotheque-diderot.fr/les-fonds-slaves-237260.kjsp?RH=bdl-0010&RF=bdl-020302 a

[10] HAVRÁNEK, Bohumil: André Mazon, Grammaire de la langue tchèque. Naše řeč 7, 1923, č. 10, s. 298–305.

[11] KARLÍK, Petr a kol.: Nový encyklopedický slovník češtiny A–M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

[12] KASTLER, Claude: La langue tchèque. Nouvelle grammaire tchèque pratique et raisonnée. Paris: Ophrys, 1995.

[13] Ahoj, bohemisto, ahoj! Rozhovor s prof. Claudem Kastlerem. Rozhovor vedly L. Froulíková a T. Ibehejová. Krajiny češtiny. Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích, 2011, č. 3, s. 52–54.

[14] KUDĚLKA, Milan – ŠIMEČEK, Zdeněk – ŠŤASTNÝ, Vladislav – VEČERKA, Radoslav: Československá slavistika v letech 1918–1939. Praha: Academia, 1977.

[15] VEČERKA, Radoslav: Jazyky v komparaci 1. Nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

[16] ZELENKA, Miloš: Le rôle de la slavistique française dans l'essor institutionnel et l'orientation intellectuelle de la slavistique tchèque après 1918 (André Mazon et Matija Murko dans les années 1920). Revue des études slaves (Paris) 91, 2020, č. 1, s. 119–137.