Osudy cyrilometodějské misie v postmodernistických výkladech

Title: Osudy cyrilometodějské misie v postmodernistických výkladech
Variant title:
  • Fates of saints Cyril and Methodius mission in post-modern interpretations
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. [25]-39
Extent
[25]-39
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek poukazuje na skutečnost, že kolem cyrilometodějské misie dodnes panuje mnoho nejasností, vyplývajících z nedostatku pramenů, které o misii a o místě jejího působení hovoří. Upozorňuje, že mezer v pramenech se snaží využít k různým spekulativním odhalením badatelé, pracující postmoderní metodologií při selektují historické prameny, z nichž se vybírají jen to, co se hodí jako důkaz. Autor poukazuje na práce maďarského historika Imreho Boby ze 70. let 20. stol. a díla jeho následovníků z konce 20. a poč. 21. století, jejichž objevy charakterizuje jako pokus o novou lokalizaci působení cyrilometodějská misie do prostoru severního Balkánu nebo jižní Panonie. Autor dokládá, že tyto názory nejsou podloženy archeologickými výzkumy, nejpřesvědčivěji je však vyvracejí důkazy filologické povahy. Upozorňuje i na nové výklady pramenů, které vyvracejí názory o Syrmiu jakožto Metodějově arcibiskupském stolci. V závěru pak ukazuje na postmoderní spekulace zpochybňující samu podstatu cyrilometodějské misie.
Presented contribution paper refers to the fact that numerous uncertainties prevail in connection with Sts. Cyril and Methodius mission up till now. Uncertainties result from insufficient sources, dedicated to mission itself and location where mission run its activities. Paper draws attention to the fact that exist researchers, who gaps in sources strive to utilize for different speculative revelations. Such researchers are applying postmodern methodology, selecting historical sources, of which they are "mining" only such documents, which fit as an evidence. Author focuses to works of Hungarian historian Imre Boby from 70th of 20th century as well as works of his disciples dated at the end 20th and beginning of 21st centuries, the conclusion of which author features as a trial to relocate activities of said mission. Their discoveries characterizes as trial of new localization of the running the activities of to the areal of Northern Balkans and/or Southern Pannonia. Author draws attention that these opinions are not substantiated with archeological survey, however the most coercive are argued against with evidences of Philological type. He draws attention also to new interpretations of sources, which are disproves opinions on Syrmium, to be archbishop Methodius Episcopal See. As a conclusion author presents postmodern speculations questioning the fundamentals of the Sts. Cyril and Methodius mission itself.