Genderový aspekt ve frazeologii : sňatek a rovnoprávnost muže a ženy v partnerství

Title: Genderový aspekt ve frazeologii : sňatek a rovnoprávnost muže a ženy v partnerství
Variant title:
  • The gender aspect in phraseology : marriage and coequality of man and woman in partnership
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [235]-242
Extent
[235]-242
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá porovnáním frazeologismů tří slovanských jazyků a vyhledáváním kulturně významných informací v jejich sémantice a obraznosti. Důraz se klade na problém reflexe genderu v jazyce a jeho cílem je přispět k popisu konceptů "muž" a "žena". Nejdříve se rozebírá samotný termín koncept a v souvislosti s tím i pojem genderový koncept. Dále se pozornost zaměřuje na analýzu frazémů v běloruštině, polštině a češtině a jejich porovnáni. V centru pozornosti jsou sémantické skupiny frazémů hodnotící sňatek a jeho účastníky a dále rčení vystihující podřízenost partnera partnerce a naopak.
The article deals with a comparison of idioms of three Slavonic languages and searches cultural information in their semantics and symbols of their metaphors. The problem of the reflection of gender in language is emphasized in the paper, with the aim to describe concepts of a "man" and a "woman". First of all it is analyzed the term concept and subsequently the term gender concept. Further, the article focuses on interpretation of idioms in Belarusian, Polish and Czech languages and their comparison. Analysis includes semantic groups of idioms which contain information about marriage and it's participants and also expressions that mean obedience of one of the partners.
References
[1] Apresjan, Ju. D. (1995), Obraz čeloveka po dannym jazyka: popytka sistemnogo opisanija. Voprosy jazykoznanija, č. 1, s. 37–67

[2] Bartmiński, J. (1999), Punkt widzenia, perspektiwa, językowy obraz świata, in: Językowy obraz świata, Lublin: UMCS, s. 103–120

[3] Havránek, B. (1953), Význam Josefa Dobrovského pro slovanskou jazykovědu, in: Josef Dobrovský. 1753–1853, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s. 97–116

[4] Kartušina, Je. A. (2003), Gendernyje aspekty frazeologii v massovoj kommunikacii, Iževsk, (autoreferát disertační práce)

[5] Kedron, K. (2009), Jazyk – zrcadlo kultury, in: Klíčové problémy slovanských areálů, Brno: Masarykova univerzita, s. 54–61

[6] Kirilina, A. V. (1999), Gender: lingvističeskije aspekty, Moskva: Institut sociologii RAN

[7] Kubrjakova, Je. S. – Dem'jankov, V. Z. – Pankrac, Ju. G. – Luzina, L. G. (1996): KSKT Korotkij slovar kognitivnych terminov, Moskva: MGU

[8] Kubrjakova, Je. S. (2004), Jazyk i znanije, Moskva: Jazyki slavjanskoj kultury

[9] Maćkiewicz, J. (1999), Kategorizacja a językowy obraz świata, in: Językowy obraz świata. Lublin, s. 47–55

[10] Maslova V. A. (2004), Lingvokulturologija, Moskva: Academia

[11] Čermák, F. a kol. (1983, 1988, 1994), SČFI – Slovník české frazeologie a idiomatiky (Přirovnání, Výrazy neslovesné, Výrazy slovesné), díl I–III, Praha: Leda

[12] Lepešav, I. Ja. (2008), SF – Slounik frazealahizmau, díl 1, 2, Minsk: Belaruskaja encyklapedyja im. P. Brouki

[13] Stěpanov, Ju. S. (2007), Koncepty. Tonkaja plenka civilizacii, Moskva: Jazyki slavjanskich kultur

[14] Stěpanov, Ju. S. (1997), Konstanty. Slovar' russkoj kultury: opyt issledovanija, Moskva: Jazyki russkoj kul'tur

[15] Stěpanova, L. I. (2004), Česká a ruská frazeologie, Olomouc: UP

[16] Šafikov, S. G. (2007), Kategorii i koncepty v lingvistike, Voprosy jazykoznanija, č. 2, s. 3–17

[17] Vaňková, I. – Nebeská, I. – Saicová Římalová, L. – Šlédrová, J. (2005), Co na srdci, to na jazyku, Praha: Karolinum

[18] Wierzbicka, A. (1993), Semantika, kultura i poznanije: oščečelovečeskije ponjatija v kulturospecifičnych kontekstach. Thesis, č. 3, s. 185–206

[19] Zolotych, L. G. (2008), Kognitivno-diskursivnyje osnovy frazeologičeskoj semantiki. Belgorod, disertační práce