Některé tradice středoevropské literární komparatistiky

Title: Některé tradice středoevropské literární komparatistiky
Variant title:
  • Some of comparative literary traditions in Central Europe
Author: Kučera, Petr
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. [93]-101
Extent
[93]-101
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie analyzuje některé tradice literární komparatistiky ve střední Evropě. V popředí pozornosti je interkulturní senzibilita v myšlení badatelů, kteří jsou v opozici k metodám etablovaným v prostředí tzv. velkých literatur. Interkulturní literární komparatistika je nahlížena v souvislosti s interkulturní filosofií, s níž má společný zájem o zkoumání kategorií cizího a jiného, které hrají v polylingvní kulturní situaci střední Evropy podstatnou roli. Studie sleduje některé z cest, které směřují ke konstituování literární komparatistiky, jejíž dialog s interkulturní filosofií vychází z odmítnutí kulturní hegemonie tzv. velkých národních kultur nad tzv. malými kulturami, starších tradic nad tradicemi mladšími, ale též určující role jednosměrně chápaných civilizačních vln, duchovních proudů, uměleckých směrů apod.
The study analyzes some of comparative literary traditions in Central Europe. In the forefront is the intercultural sensibility in the thinking of researchers who are in opposition to the methods well established in the environment of so-called big literatures. Intercultural comparative literature is viewed in the context of intercultural philosophy, has a common interest in exploring certain categories, such as foreign and others, which play in polylingual cultural situation in Central Europe an important role. The study pursues some ways, which lead to the constitution of comparative literature, whose dialog with intercultural philosophy is based on the refusal of cultural hegemony of the so-called large national cultures over the so called small cultures, older traditions over younger traditions. They also govern the role of the indirectly perceived civilization waves, spiritual flow, art directions etc.
References
[1] GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, 1960.

[2] GADAMER, Hans-Georg Gadamer: Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010.

[3] GRONDIN, Jean: Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikoymenh, 1997.

[4] HEIDEGGER, Martin: Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikoymenh, 1993.

[5] HLÔŠKOVÁ, Hana – ZELENKOVÁ, Anna (eds.): Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I – II. Bratislava – Brno: Ústav etnologie SAV, 2006.

[6] MÁCHAL, Jan: Slovanské literatury I. Praha: Matice česká, 1922.

[7] MÁCHAL, Jan: Slovanské literatury II. Praha: Matice česká, 1925.

[8] MÁCHAL, Jan: Slovanské literatury III. Praha: Matice česká, 1929.

[9] POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš: René Wellek a meziválečné Československo (Ke kořenům strukturální estetiky). Brno: Masarykova univerzita, 1996.

[10] STŘÍBRNÝ, Zdeněk: René Wellek (1903–1995). In: WELLEK, René – WARREN, Austin: Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996, s. 505–528.

[11] WOLLMAN, Frank: Die Literatur der Slawen. (Hrsg. Reinhard Ibler – Ivo Pospíšil, překl. Kristina Kallert). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003.

[12] WOLLMAN, Frank: K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Brno: A. Píša, 1936.

[13] WOLLMAN, Frank: Slovesnost Slovanů. Praha: Vesmír, 1928.

[14] WOLLMAN, Slavomír: Česká škola literární komparatistiky. Praha: Univerzita Karlova, 1989.

[15] WOLLMAN, Slavomír: Porovnávacia metóda v literárnej vede. Bratislava: Tatran, 1988.

[16] ZELENKA, Miloš: Komparatista Frank Wollman ve světle fenomenologických inspirací. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I – II. Hana Hlôšková – Anna Zelenková (eds.). Bratislava – Brno: Ústav etnologie SAV, 2006.

[17] ZIMA, Peter V.: Ästhetische Negation: Das Subjekt, das Schöne und das Erhabene von Mallarmé und Valéry zu Adorno und Lyotard. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005.

[18] ZIMA, Peter V.: Komparatistik. Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 1992.

[19] ZIMA, Peter V.: Moderne/Postmoderne.Tübingen und Basel: Francke, 1997.