Haralampie Polenaković - twórca macedońskiego literaturoznawstwa

Title: Haralampie Polenaković - twórca macedońskiego literaturoznawstwa
Variant title:
  • Haralampie Polenaković - the creator of Macedonian literary
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. [73]-82
Extent
[73]-82
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Wśród twórców dyscypliny naukowej o specyficznym znaczeniu dla każdego narodu, jaką jest literaturoznawstwo, w Macedonii największą wszechstronność wykazał H. Polenaković (1909-1984). Swe badania naukowe skoncentrował wokół zagadnień dotyczących historii literatury, a zwłaszcza folklorystyki, starej literatury okresu cyrylo-metodejskiego oraz na problematyce wieku XIX. Fascynacjom tym towarzyszyły także inne dyscypliny naukowe, będące bliskimi lub komplementarnymi dla wymienionych, wśród których należy wspomnieć m. in.: numizmatykę, heraldykę, tekstologię. Macedoński naukowiec korzystał również z każdej okazji, by wypowiedzieć się na temat języka macedońskiego i związanych z nim kwestii językoznawczych. Kilka swoich prac poświęcił macedońskiej dziewiętnastowiecznej leksykografii. Swe zainteresowania kierował także ku innym dziedzinom badań nad językiem, np. ku żargonowi czy antroponimii.
Among creators of an academic discipline with a special significance to each nation, which is linguistics, H. Polenaković (1909-1984) displayed the highest versatility in Macedonia. He concentrated his academic research upon the issues related to the history of literature, particularly upon folklore studies, the old literature of the Cyrillo-Metodian period and upon problematic issues of the XIX century. These fascinations were also accompanied by other academic disciplines, which were related to or which were complementary with the ones listed above, among others, by numismatics, heraldry, textology. The Macedonian academic also made use of every opportunity to express his opinions on the Macedonian language and on linguistic issues connected with that language. He dedicated several of his works to the Macedonian lexicography of the nineteenth century. He also addressed other domains of research into language, for example jargon and anthroponymy.